Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 23/RMČ/2005

k návrhu na revokaci usnesení č. 18/RMČ/2005


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s dalšími podklady ve věci vydání osmi rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 na umístění stavby a stavební povolení osmi rodinných domů na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8 v k. ú. Kyje -přílohy č. 1 - 3 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 18/RMČ/2005, a to vypuštěním bodů II. a III. z předmětného usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zabezpečit potřebné úkony ve vztahu k Odboru výstavby a dopravy ÚMČ vyplývající z revokace usnesení č. 18/RMČ/2005

T: ihned

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OVD, OÚR