Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

45. jednání Rady městské části Praha 14
konané 28.11. 2000

č. 440/R/2000

 k dokumentaci "obytného souboru ul. Broumarská", zajištění  územního rozhodnutí a dořešení právních úkonů s tím spojenýchRada městské části Praha 14

I.  b e r e  na  vědomí

    informaci o smluvním plnění díla- zpracování dokumentace "obytného souboru ul.Broumarská", jejím  projednávání a zajišťování stanovisek pro územní  řízení a získání územního rozhodnutí
 
 

II. s o u h l a s í
 
    s dokončením projednávání  zpracované dokumentace "obytného souboru ul. Broumarská- jižní část "a se získáním  územního rozhodnutí
 
 

III. u k l á d á

      Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty Městské části  Praha 14

      dokončit právní úkony spojené se zpracovávanou dokumentací "obytného souboru ul. Broumarská", jejím projednávání a zajišťování stanovisek pro územní  řízení včetně získání územního rozhodnutí

                                                                                           Kontrolní termín:  31.12.2000
 
 
 
Ing. Miroslav Froněk            Ing. Miroslav Skala
starosta Městské části Praha 14 zástupce starosty Městské části Praha 14        

      
 
 
 

Provede:  Ing. Miroslav Skala
Na vědomí : KS, OÚR, SM P14,a.s., EO