MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/1747/07/FALI Ing. Faltová/311 22.8.2007

 

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

LAKTOS, a.s., Nová cesta 1550/, 140 00 Praha 4

(dále jen "stavebník") dne 25.6.2007 podal žádost /doplněnou podáním dne 20.8.2007/, o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Dvě prefabrikované EURO garáže
Praha 9, Kyje, Dvořišťská

na pozemku parc. č.793/33, katastrální území Kyje.

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. prahy, ve znění pozdějších předpisů, spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), usnesením podle § 140 odst. 1 a 4 správního řádu, č.j. OVD/1747/07/FALI ze dne 20.8.2007. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.
Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

25. září 2007 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v budově Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 3. poschodí, č. 311.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Irena Faltová
referent odboru výstavby a dopravy

 

Obdrží:
stavebník:
1. LAKTOS, a.s., Nová cesta 1550/, 140 00 Praha 4

účastníci:
2. úřední deska, Městsá část Praha 14, Úřad městské části, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

obec:
3. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Froněk,starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
4. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077, 128 00 Praha 2

dotčené správní orgány:
5. HMP, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
6. Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073,
198 21 Praha 9
7. Městská část Praha 14, ÚMČ, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
8. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
9. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9