HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor krizového řízení

Vyjádření k bezpečnostní dokumentaci

MHMP185271/2005 Věra Bláhová / 236 002 982
31. 08. 2005 vera.blahova@cityofprague.cz

 

Rozhodnutí

Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, jako orgán výkonu státní správy v přenesené působnosti příslušný podle ustanovení § 31 odst. 1 a § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a jako správní úřad v přenesené působnosti na úseku prevence závažných havárií příslušný podle ustanovení § 16 písm. d) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci závažných havárií) a v rozsahu své působnosti dané ustanovením § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií,

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií,

bezpečnostní zprávu

objektu Výrobně distribuční centrum Praha (dále jen LTP) níže uvedeného provozovatele, ve znění přepracované a aktualizované verze ze dne 30.3.2005 doplněné o novou analýzu rizik (příloha č. 10) dne 9.6.2005

název provozovatele: LINDE TECHNOPLYN a. s.
sídlo provozovatele: Praha 9 - Kyje, U Technoplynu 1324, PSČ 198 00
IČ provozovatele: 00011754

a zároveň stanovuje tyto podmínky:

1) Sjednotit množství nebezpečných látek (dále jen NL) uváděných v bezpečnostní zprávě a v analýze rizika. Množství NL v analýze rizika v tabulkách 1-1 a 5-1 je rozdílné, je nutná kontrola a upřesnění.

2) Přepracovat plánek objektu na obr. č. 1 v příloze č. 10 a doplnit o propojení jednotlivých technologií a potrubních trasách mezi zásobníky a jednotlivými provozy.

3) Zapracovat do obrázku č. 3 vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty. Bezpečnostní zprávu doplnit celkovým plánem areálu LTP s hlavními potrubními a kanalizačními trasami, zařízeními nebo částmi zařízení s výskytem nebo vznikem NL, nádržemi s NL, manipulačními místy s NL, hlavními skladovacími místy NL apod.

4) Rozčlenit NL uvedené v bezpečnostní zprávě do kategorií: např. suroviny, meziprodukty, hotové výrobky, vedlejší produkty, odpadní produkty, produkty vznikající neřízenou chemickou reakcí aj.

5) Kapitolu 2.1.4. bezpečnostní zprávy doplnit informací jak na sebe jednotlivá výrobní zařízení navazují, např. schémata potrubního vedení produktů mezi objekty.

6) Kapitolu 2.2.5.2. Zranitelnost prostředí zařadit do přílohy č.10 Analýza a hodnocení rizika. Překontrolovat tabulku 2-15, kde jsou uvedeny nepravděpodobné údaje, opravit ji a postupovat podle ní při následné revizi bezpečnostní dokumentace.

Podmínku uvedenou pod č. 1 provozovatel splní do 31.10.2005
Podmínku uvedenou pod č. 2 provozovatel splní do 31.10.2005
Podmínku uvedenou pod č. 3 provozovatel splní do 16.11.2005
Podmínku uvedenou pod č. 4 provozovatel splní do 16.11.2005
Podmínku uvedenou pod č. 5 provozovatel splní do 31.11.2005
Podmínku uvedenou pod č. 6 provozovatel splní při příští aktualizaci bezpečnostní dokumentace.

Odůvodnění

LINDE TECHNOPLYN a.s. jako vlastník / uživatel (dále jen provozovatel) zařadil, v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, objekt Výrobně distribuční centrum Praha z hlediska množství v něm umístěných nebezpečných látek do skupiny "B". Dopisem ze dne 10. července 2000 bylo Magistrátu hlavního města Prahy, odboru krizového řízení provozovatelem zasláno oznámení o zařazení objektu do skupiny "B".

Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, na základě provedení vyhodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků vyplývajících z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhů a množství nebezpečných látek umístěných v objektu vydal rozhodnutí, kterým zařadil objekt Výrobní centrum do skupiny "B". Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. dubna 2001.

Dne 24. ledna 2002 byla Magistrátu hlavního města Prahy doručeno aktualizované oznámení o zařazení do skupiny "B" a 6.února 2002 bezpečnostní zpráva spolu s bezpečnostním programem prevence závažné havárie včetně dokladových dokumentací (dále jen bezpečnostní zpráva) objektu Výrobního centra Praha provozovatele LINDE TECHNOPLYN a.s.

Tímto byl zahájen proces posuzování bezpečnostní zprávy, jejího přepracovávání a aktualizování dle oprávněných požadavků Ministerstva životního prostředí ČR, ostatních dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí i veřejnosti.

V souladu s ustanoveními § 8 odst. 6 a § 13 odst. 9 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, na základě

Ad body 1 - 6

podmínky uvedené v bodech 1 až 6 jsou předmětem vyjádření MŽP, jež je přílohou tohoto rozhodnutí

a na základě vyhodnocení předložených podkladů, Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 a odst. 2 a ustanovení § 58 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze odvolání podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru krizového řízení, Platnéřská 111/19, 110 01 Praha 1. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Ing. Petr B e r a n
ředitel odboru krizového řízení