Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

21. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 30.9.2003

č. 531/RMČ/2003

vyhlášení veřejné zakázky podle ust. § 49b zákona č.199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"


Rada městské části Praha 14

I. v y z ý v á

podle ust. § 49b zákona č. 199/1994 Sb., zájemce o veřejnou zakázku na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"

II. s c h v a l u j e

1. text výzvy - v příloze č. 1

2. seznam dodavatelů, kteří budou osloveni - v příloze č. 2

III. j m e n u j e

komisi pro hodnocení a posouzení nabídek ve složení:

Ing. Miroslav Froněk starosta
Ing. Miroslav Skala zástupce starosty
Mgr. Daniel Rovan zástupce starosty
Ing.Luděk Lisý tajemník
Ing. Jana Lebedová vedoucí OÚR

tajemníka: JUDr. František Krameš náhradník: Mgr.Eva Štětinová

náhradníky :

Mgr. Jaroslav Jiroušek zástupce starosty
Miroslav Dvořák člen Rady
Ing.Josef Voseček člen Rady
Ing. Vanda Šimánková zást.ved. OÚR
Ing. Martina Mezenská vedoucí odd.majetkových dispozic

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy osobám dle bodu II. 2. tohoto usnesení k podání nabídek na zhotovení DUR "Obytný soubor Broumarská"

T: 6.10.2003

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s výsledkem výběrového řízení na zhotovení DUR "Obytný soubor Broumarská"

T: 4.11.2003

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing.Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí : KS, OÚR, členové a náhradníci komise