Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

93.jednání Rady městské části Praha 14
konané 1.10.2002

č. 538/R/2002

ke studii na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zpracováním studie na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská

II. uk l á d á
Ing. Miroslavu Skalovi, místostarostovi Městské části Praha 14

seznámit vedoucí odboru územního rozvoje Ing. Janu Lebedovou s tímto usnesením RMČ ke studii na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská

T: 4.10.2002

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta Městské části Praha 14 místostarosta Městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR