Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 4.11.2003

č. 573/RMČ/2003

k vyhodnocení veřejné zakázky podle ust. § 49 b zákona č. 199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídek na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"

II. s c h v a l u j e

nabídku předloženou spol. BOMART, s.r.o., kancelář Severovýchodní 1474/65 , Praha 4 jako nejlépe splňující podmínky výzvy

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit spol. BOMART s.r.o., kancelář Severovýchodní 1474/65, Praha 4 s přijetím její nabídky na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"

T: 12.11.2003

2. oznámit ostatním uchazečům výsledek výběrového řízení

T: 12.11.2003

3. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská"

T: 25.11.2003

 

 

Ing.Miroslav Froněk

Ing.Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, KS