MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/2854/2856/04/MILD Ing. Milfaitová/410 16.5.2006

 

 

OZNÁMENÍ

POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10
(dále jen "navrhovatel") podal dne 17.9.2004 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

" Bytový areál Jahodnice" Praha 9

na pozemcích parc. č. 881/1, 881/3, 881/4 v katastrálním území Hostavice,

včetně inženýrských sítí na pozemcích č. parc. 961, 962, 963, 964, 883, 887, 1020, 1021, 884/3, 884/5, 988, 882, 881/2, 881/7, 967, 968, 422/1,2, 499, 881/7, 522/3,527 k.ú. Hostavice,
včetně telefonního kabelu na na pozemcích č. parc. 1340/1, 1340/24,1340/4, 1340/3, 1340/2, 1618/1, 1341, 1338/1, 1619, 1541/1, 1515/1, 1532, 1523, 1522, 738, 739 k.ú. Dolní Počernice, včetně protihlukových opatření z ulic Českobrodská a Štěrboholská, na pozemcích č. parc. 1024/7,1,3,6, 1023, 879/1 k.ú. Hostavice, č. parc. 674/33,37, 495/5,6, 675 k.ú. Štěrboholy, č. parc. 1515/1 k.ú. Dolní Počernice.

Dnem podání bylo zahájeno územní řízení, které bylo přerušeno potřetí rozhodnutím ze dne 14.9.2005 a navrhovatel byl vyzván k doplnění podkladů pro rozhodnutí. Podklady byly doplněny podáním ze dne 4.5.2006.

Byly doplněny tyto podklady:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen "stavební zákon") a podle sdělení o určení stavebního úřadu č.j. MHMP - 27475/2005/OST/Kv ze dne 14.2.2006 v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona oznamuje pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení mají možnost nahlédnout do doplněných podkladů pro řízení a vznést případné další námitky v období

1.6.2006 - 15.6.2006

Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 15.6.2006, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St 7.30- 18hod., v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Upozornění:

Ing. Dana Milfaitová
referent odboru výstavby a dopravy

I. účastníci - veřejnou vyhláškou:

1. úřední deska ÚMČ Praha 14 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů)

k informaci:

2. úřední deska Praha - Dolní Počernice, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)
3. úřední deska ÚMČ Praha 15, Boloňská 478,Praha 10 109 00 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)
4. úřední deska Praha - Štěrboholy, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10 (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)

II. Na vědomí:

5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
8. Drážní úřad, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
9. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
10. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy odd. dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
13. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
14. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
15. Městská část Praha 14 zastoupena starostou, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16. Městská část Praha 15 zastoupena starostou, Boloňská 478,Praha 10 109 00
17. Městská část Praha - Štěrboholy, zastoupena starostou, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10
18. MČ Praha - Dolní Počernice zastoupena starostou, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12
19. MČ Praha - Dolní Počernice, ÚMČ, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12
20. MČ Praha - Štěrboholy, ÚMČ, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10
21. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
22. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 15 Praha 1
23. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
24. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
25. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
26. Pražská vodohospodářská společnost a.s. P.O.Box 12, Cihelná 4, 118 01 Praha 1
27. Český Telecom a.s. oblast Praha o.z. MPO Praha, Olšanská 55, 130 34 Praha 3
28. PF ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
29. Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10

Opis
- spis