MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
7.1.2005 OVD/506/05/ŠIKM Ing. Šiklová/213 15.8.2005

VÝZVA A ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, zast. starostou Ing. Miroslavem Froněkem, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9, která pověřila vyřizováním Městskou část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje,

(dále jen "navrhovatel") podala dne 7.1.2005 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Praha, Kyje

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 73/2, 78/1, 78/7, 79/1, 80/1, 80/3, 81, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 2626/1, 2721, 2722, 2724/1, 2725/1, 2725/2, 2824, 2825 v katastrálním území Kyje.

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon") vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, vzhledem k tomu, že návrh není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, navrhovatele podle § 35 odst. 3 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků

v y z ý v á

k doplnění předloženého návrhu nejpozději do

31.7.2006

o tyto údaje a podklady:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy současně podle § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, územní řízení

p ř e r u š u j e .

Odůvodnění:

Dnem podání návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložený návrh nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Navrhovatel byl proto vyzván k doplnění návrhu a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení územního řízení. Dne 20.5.2005 navrhovatel požadované doklady doplnil a zažádal o pokračování územního řízení. Zahájení územní řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a z  ústního jednání, konaného dne 21.7.2005, vyplynula potřeba dalšího doplnění podkladů pro územní řízení. Navrhovatel byl vyzván k jejich doplnění a územní řízení bylo přerušeno.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí o přerušení řízení se podle § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, nelze odvolat.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Obdrží:

účastníci
1.úřední deska - MČ Praha 14 ( k zveřejnění po dobu 15 dnů )
na vědomí

2. Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
3. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

4. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 14
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
8. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
9. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,odd.dopravy,Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9

10. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

11. Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Za Ženskými domovy 3122, 150 00 Praha 5
12. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Dopravní úsek, Sokolovská 217, 190 22 Praha 9
13. Lesy hlavního města Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10
14. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Skala, zástupce starosty, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

15. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 15 Praha 1
18. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

19. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1

20. Pražská vodohospodářská společnost a.s. P.O.Box 12, Cihelná 4, 118 01 Praha 1
21. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
22. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
23. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
24. Český Telecom a.s., Olšanská 55, 130 34 Praha 3
25. Eltodo Citelum spol. s r.o., Novodvorská 1010, 142 00 Praha 4
26. ČR - Státní energetická inspekce SEI ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Opis

27. spis