MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/2854/2856/04/MILD Ing. Milfaitová/410 24. 7. 2006

 

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 17.9. 2004 podal a po přerušení řízení naposledy doplnil dne 4.5.2006

Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. rozhodnutí o umístění stavby

" Bytový areál Jahodnice"
Praha 9, Hostavice

na pozemcích parc. č. 881/1, 881/3, 881/4 v katastrálním území Hostavice,
včetně inženýrských sítí na pozemcích č. parc. 961, 962, 963, 964, 883, 887, 1020, 1021, 884/3, 884/5, 988, 882, 881/2, 881/7, 967, 968, 422/1,2, 499, 881/7, 522/3,527 k.ú. Hostavice,

včetně telefonního kabelu na na pozemcích č. parc. 1340/1, 1340/24,1340/4, 1340/3, 1340/2, 1618/1, 1341, 1338/1, 1619, 1541/1, 1515/1, 1532, 1523, 1522, 738, 739 k.ú. Dolní Počernice.

včetně protihlukových opatření z ulic Českobrodská a Štěrboholská, na pozemcích č. parc. 1024/7,1,3,6, 1023, 879/1 k.ú. Hostavice, č. parc. 674/33,37, 495/5,6, 675 k.ú. Štěrboholy, č. parc. 1515/1 k.ú. Dolní Počernice.

Objektová skladba:

1. Přeložky

Přeložení stávající TS 3795

2. Přípojky - vnější vedení

Venkovní splašková kanalizace
Vodovodní přípojky
Plynovodní přípojky
Přípojky VN elektro 22 kV
Přípojky NN
Telefonní přípojka
Dešťová kanalizace vnější - trubní retence
Veřejné osvětlení
Areálový rozvod ÚT

3. Budovy

Komerční objekt A
Bytový objekt B
Bytový objekt C
Bytový objekt D
Bytový objekt E
Bytový objekt F
Bytový objekt G
Bytový objekt H
Bytový objekt I

4. Řady inženýrských sítí

Kanalizační
Plynovodní

5. Technologické celky

Trafostanice TS , TS 02, TS 03

6. Komunikace

Zásobovací komunikace
Rekonstrukce a rozšíření ul. Českobrodská
Křižovatka Českobrodská - Lomnická
Vnitřní komunikace, pojezdné areálové chodníky

7. Terénní a sadové úpravy

Zpevněné plochy, terénní úpravy
Areál volného času, oplocení

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Vlastní stavba bytového areálu bude umístěna na pozemcích parc. č. 881/1, 881/3, 881/4 v katastrálním území Hostavice, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000 a na doplňující koordinační situaci v měřítku 1:500, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno.
 2. Komerční objekt A ve tvaru seseknutého obdélníku o největších půdorysných rozměrech 58,3 m x 26,4 m o jednom podlaží výšky 5,20 m , v části objektu dvoupodlažní o výšce 8,00 m. ?0,000 je na úrovni 228,50 m n.m. Bpv.
 3. Bytový objekt B je složen ze dvou částí: první blok je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 81,1 m x 11,1 m, má pět nadzemních podlaží, nejvyšší výška střechy je 15,20 m. Druhý blok je uzavřený o vnějších půdorysných rozměrech 59,8 m x 27,0 m, v části objektu čtyřpodlažní o výšce 12,60m, v části objektu pětipodlažní o výšce 15,20 m. ?0,000 je na úrovni 230,20 m n.m. Bpv. Oba dva bloky jsou spojeny suterénním podlažím
 4. Bytový objekt C o půdorysných rozměrech 52,5 m x 11,0m o čtyřech nadzemních podlažích má výšku 12,30 m, ?0,000 je na úrovni 229,90 m n.m. Bpv.
 5. Bytový blok D je členitého půdorysu s vnitřními dvory o vnějších rozměrech 59,8, m x 63,0 m, má jedno podzemní podlaží a je v části čtyřpodlažní o výšce 12,30m a v části třípodlažní o výšce 9,70 m. ?0,000 je na úrovni 231,90 m n.m. Bpv.
 6. Bytový objekt E o půdorysných rozměrech 72,7 m x 11,0m o čtyřech nadzemních podlažích má výšku 12,30 m, ?0,000 je na úrovni 231,60 m n.m. Bpv.
 7. Bytový blok F je členitého půdorysu s vnitřními dvory o vnějších rozměrech 78,8 m x 63, 0 m, má jedno podzemní podlaží a je v části čtyřpodlažní o výšce 12,30m a v části třípodlažní o výšce 9,70 m. ?0,000 je na úrovni 232,70 m n.m. Bpv.
 8. Bytový blok G má dvě sekce obdélníkového tvaru, každá o vnějších půdorysných rozměrech 39,7m x 11,0m, má čtyři nadzemní podlaží, vrchní líc konstrukce střechy je ve výšce 12,3m, ?0,000 je na úrovni 231,50 m n.m. Bpv.
 9. Bytový blok H je členitého půdorysu s vnitřními dvory o vnějších rozměrech 66,2 m x 63, 0 m, má jedno podzemní podlaží a je v části čtyřpodlažní o výšce 12,30m a v části třípodlažní o výšce 9,70 m. ?0,000 je na úrovni 232,10 m n.m. Bpv.
 10. Bytový blok I je členitého půdorysu o vnějších rozměrech 62,3m x 37,0m, má jedno podzemní podlaží a je v části čtyřpodlažní o výšce 12,30m a v části třípodlažní o výšce 9,70 m. ą0,000 je na úrovni 231,90 m n.m. Bpv.
 11. Doprava v klidu je řešena garážovými stáními v suterénech domu v počtu 638, stání na povrchu pro obytnou část v počtu 75, stání na povrchu pro komerčně - obchodní část v počtu 49. Z tohoto počtu bude 32 garážových stání a 4 + 3 odstavných stání na povrchu splňovat požadavky na stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu.
 12. Zásobování vodou bude zajištěno ze stávajícího vodovodního řadu v ulici Lomnická. Jednotlivé objekty budou napojeny samostatnými vodovodními přípojkami z PE potrubí dimenze DN 80.
 13. Odvod splaškových vod bude proveden tak, že každý objekt s číslem popisným bude mít vlastní přípojku splaškové kanalizace napojenou na přilehlý či nový kanalizační řad v příslušné komunikaci. Dimenze těchto přípojek bude DN 200.
 14. Odvod dešťových vod - ve východní části řešeného území na pozemku investora bude umístěno retenční potrubí zadržující dešťové vody, které bude zaústěno do dešťové kanalizace v prostoru za drážním tělesem do zaslepeného ramene spojné komory dimenze DN 1600. Dešťové areálové přípojky z jednotlivých objektů budou k tomuto retenčnímu potrubí vedeny systémem areálové kanalizace. Kanalizační přípojka dešťové kanalizace obchodně komerční plochy bude opatřena odlučovačem ropných látek pro vody odtékající z parkoviště a z prostoru zásobovací rampy. Dešťové vody z komunikací budou svedeny pomocí štěrbinových žlabů a dále mezi objekty napojeny na retenční potrubí.
 15. Pro zajištění zásobování elektrickou energií budou vybudovány dvě nové trafostanice 22/0,4 kV pro bytové objekty a jedna nová trafostanice pro komerční plochu, které budou zasmyčkovány do stávající vn sítě 22kV v ul. Lomnická. Venkovní rozvody před dělícími skříněmi pro jednotlivé objekty budou provedeny v soustavě TNC, 3 + PEN, 400V/230V, 50Hz stř. a to kabely typu AYKY 4B x průřez do 240 mm.
 16. Objekty budou vytápěny plynem. Pro tento účel bude vybudována nová STL plynovodní síť, která bude zokruhovávat STL plynovod TPE v ulici Lomnická s plynovodem TPE 110 vedeném v téže ulici. Navržená dimenze je TPE 160 a délka cca 200 m. Každá objekt s číslem popisným, ve kterém je plánována plynová kotelna, bude opatřen STL plynovodní přípojkou. Pro napojení objektu I je bude prodloužen stávající STL plynovodní řad v ulici Lomnická.
 17. Připojení obytného celku na telefonní síť bude provedeno z automatické ústředny v Dolních Počernicích v ul. Českobrodské. Trasa kabelu povede ulicí Bohuslavickou v chodníku, přechod Hostavického potoka bude proveden protlakem. Ve vlastním sídlišti budou kabely uloženy v chodníku či zeleni před budovami.
 18. Dopravní napojení souboru staveb bude provedeno prostřednictvím nové komunikace, která v podstatné části sleduje současnou stopu Lomnické ulice. Stávající průsečná křižovatka Českobrodská x Lomnická x Pilská bude upravena rozšířením uličního profilu pro vložení řadicích pruhů z obou směru Českobrodské ulice. Křižovatka bude vybavena světelně signalizačním zařízením, které je řešeno samostatným územním rozhodnutím. Příjezd a přístup k jednotlivým bytovým objektům je zprostředkován navazujícími obslužnými komunikacemi.
 19. Zeleň v rámci parteru této zástavby je od ulice Lomnická vymezena alejí stromů s velkou korunou, na kterou navazují volné výsadby jehličnatých a listnatých stromů doplněné terénními modelacemi. K vymezení zahrádek jsou uplatněny záhonové výsadby keřů a okrasných travin. K doplnění estetického účinku je navržen systém konstrukcí z gabionového pletiva s výsadbami popínavých rostlin. V areálu je situována kompaktní parková úprava s cestami a odpočívadly o rozloze cca 1000 m2 a další souvislá plocha zeleně o výměře cca 650 m2.
 20. Na fasády obytných domů budou použity materiály především přírodního charakteru - probarvená omítka s doplňky zámečnických výrobků šopovaných zinkem. Jednotlivé bloky jsou řešeny barevně odlišené v různých tónech přírodní okrové, šedi, modrozelené a tlumené červené barvy.
 21. V jižní části pozemku je navrženo víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem včetně objektu zázemí správce a nářaďovny.
 22. Protihluková opatření jsou navržena na základě požadavku hlukové studie. Jedna protihluková stěna délky 156 m a výšky 5 m je umístěna podél ulice Českobrodské mezi odbočujícími ulicemi Lomnická a V Záhorském a je sestavena z dřevěných a skleněných panelů zasouvaných do sloupků z ocelových profilů. V oblasti Hostavického potoka je stěna sestavena ze šikmých segmentů z důvodu zajištění průtoku stoleté vody. Panely na styku s terénem budou v celé délce uloženy na vrstvě vodopropustného materiálu, který zajistí odvodnění komunikace. Druhá stěna je navržena podél Štěrboholské radiály, kde již je stávající stěna výšky 2,9 m. Tato bude zvýšena v úseku dlouhém 532 m na celkovou výšku 6,5 m. Konstrukce stěny bude opatřena pohltivou úpravou.
 23. Ke stavebnímu řízení bude projektově vyřešeno a projednáno zkapacitnění propustku pod komunikací Českobrodská na stoletou vodu Q 100jedním profilem včetně přeložek stávajících inženýrských sítí v průtočném profilu Hostavického potoka. Zároveň bude zkapacitněn profil pod mostkem pro pěší.
 24. Za ulicí Českobrodskou mezi násep komunikace a násep železnice na povodní straně propustku bude umístěn lapač splavenin, který umožní čištění toku a lapače z opačné strany komunikace, než má být umístěna protihluková stěna.
 25. Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, že během výstavby bude zajištěn příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha dotčené oblasti (příjezd sanitek, hasičských a policejních vozů a svoz domovního odpadu).
 26. K projektu pro stavební povolení přiloží investor k posouzení podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona:
  a) Výpočet hluku ze stavební činnosti a návrhů k dodržení limitu Laeqt 60 dB v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. ve vzdálenosti 2m před fasádou nejbližšího chráněného objektu.
  b) Akustickou studii řešící ochranu bytového domu B před hlukem z provozu objektu A.
  c) Podrobnou akustickou studii ověřující účinnost protihlukových stěn
  d) Požárně bezpečnostní řešení stavby, technická opatření požárně bezpečnostního řešení budou promítnuta do výkresů stavebních a výkresů jednotlivých profesí
  e) Výpočet tepelně technických vlastností navrhovaných základních stavebních konstrukcí a otvorových výplní budovy dle novelizované ČSN 73 0540 - 2.
  f) Zapracování požadavků vyhl. č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace.
  g) Ke stavebnímu řízení bude předložen příslušnému správnímu úřadu povodňový plán, kde budou specifikované činnosti prováděné při vysokých stavech vody.

II. rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky podané při ústním jednání 18.11.2004:

1.MČ Praha Dolní Počernice usnesením ze dne 20.7.2004 požaduje:

 1. Zmírnit neúměrnou hustotu budoucí zástavby. Zamítá se.
 2. Nesouhlasí s předloženým řešením odvodu dešťových vod do zátopového území Hostavického potoka v k.ú. Dolní Počernice. Navrhuje řešit odvod dešťových vod pod drážními tělesy do suchého poldru v Hostavicích v místech mezi drážními tělesy. Zamítá se.
 3. Pro pěší a cyklistickou dopravu využít případné prostupy pod drážními tělesy. Zamítá se.
 4. Cyklistické trasy koordinovat s plánem cyklostezek, koordinovat pěší tahy na nápojné body v Dolních Počernicích. Vyhovuje se.
 5. Zabývat se myšlenkou realizace nového nádraží na "malešické" trati. Zamítá se.
 6. Nesouhlasí s realizací navržené protihlukové clony v zátopovém území podél Českobrodské, požaduje řešit clonu výsadbou vzrostlé zeleně. Zamítá se.
 7. Požadují řešit protihluková opatření z provozu Štěrboholské radiály. Vyhovuje se.
 8. Požadují prověření možnosti vytápění z centrální výtopny Malešice a zrušení čtyř plynových kotelen. Zamítá se.

2. Obč. sdružení Jahodnice - žádá, aby podmínkou územního rozhodnutí bylo právní svázání koupě bytu a garážového stání. Zamítá se.

3. P. Všetečka, pí Rothová, p. Boubelík, p. Komárek žádají o protihluková opatření pro svá bydlení. Zamítá se.
4. Pí Nováková, p. Kardaš požadují přemístění páteřní komunikace na východní stranu obytného celku, pokud tak nebude učiněno žádají, aby nová komunikace nebyla napojena na     stávající komunikaci Lomnickou. Zamítá se.

1. MČ Praha 14 požaduje usnesením ze dne 16.11.2004:

1. Na ploše SP vytvořit víceúčelový sportovní areál. Vyhovuje se.
2. protihluková opatření z komunikace Českobrodská. Vyhovuje se
3. protihluková opatření z komunikace Štěrboholská i na stávající zástavbu. Zamítá se.
4. dopravu v klidu pro rezidenty garážová stání či garáže a odstavná stání na povrchu pouze pro návštěvníky. Zamítá se.
5. vytvořit podmínky pro docházku dětí rezidentů do MŠ a ZŠ. Vyhovuje se.

6. Občanské sdružení Nová Jahodnice podání ze dne 15.11. 2004

 1. Umístění stavby komunikace mezi obytným souborem a starou zástavbou je v rozporu s požadavkem § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. - Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Zamítá se.
 2. Charakter navržené zástavby je v rozporu s informativní částí územního plánu, koeficient míry využití území E, je v rozporu s požadavkem § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. - navržená výstavba neodpovídá charakteru prostředí. Zamítá se.
 3. Požadují provedení revizní hlukové studie za účasti zástupců OS Jahodnice. Zamítá se.
 4. Požadují přemístění navrhované komunikace na východní stranu směrem na Dolní Počernice. Zamítá se.
 5. Požaduje zapracovat podmínku územního rozhodnutí, že součástí bytu bude i podzemní garážové stání. Zamítá se.
 6. Požadují respektovat požadavek ze sdělení MHMP SURM požadující celistvý pás zeleně oddělující navrhovanou zástavbu od stávající zástavby rodinnými domy. Zamítá se.
 7. Namítají, že dopravní řešení nezajišťuje bezproblémový provoz v ulici Lomnické jak v této první fázi, tak při prodloužení ul. Lomnické na Nedokončenou, které je nezbytné pro zajištění obslužnosti v případě dalšího rozvoje oblasti. Komunikace musí splňovat podmínky dle US Kyje, podle které má komunikace umožnit vedení autobusového propojení a založení oboustranného stromořadí. Zamítá se.
 8. Požadují vypracovat posudek EIA. Zamítá se.

7. Vladimír Svoboda, Vlasta Svobodová, podání ze dne 16.11.2004:

1. Namítají, že v blízkosti jejich domu budou trpět nepřiměřeným hlukem a exhalacemi. Zamítá se.
2. Požadují před zahájením výstavby provést pasport jejich RD. Zamítá se.
3. Žádají přemístění hlavního tahu vozů z ul. Lomnické a provést jej z druhé strany podél obytných domů. Zamítá se.

8. 74 krát námitky od občanů staré zástavby stejného znění jako námitky podané OS Jahodnice.

9. Marcela Kašová a Pavel Kaše - podání ze dne 15.11.2004 namítají:

 1. zvýšená zátěž z provozu na komunikace Lomnické vážně ohrozí statiku budovy. Zamítá se.
 2. zvýšeným provozem v ulici Lomnická ztíží možnost výjezdu ze dvora. Zamítá se.
 3. výstavbou bude zamezeno přístupu do lesoparku a na cyklostezku. Zamítá se.
 4. starosta a zastupitelstvo nehájí zájmy místních občanů a argumentují nepodloženými výroky. Zamítá se.

10. Usnesení RMČ Praha 14 ze dne 6.9.2005.

 1. Pozastavuje souhlas s uložením sítí do pozemků č. parc. 963, 964, 967, 968 k.ú. Hostavice, udělení OESM ÚMČ Praha 14 dne 13.9.2004. Vyhovuje se.
 2. Požaduje přepracování projektové dokumentace tak, aby hlavní obslužná komunikace vedla po východním okraji pozemků v majetku investora při současném splnění podmínek dle usnesení č. 586/RMČ/2004. Zamítá se.

11. Usnesení RMČ Dolní Počernice sdělením ze dne 7.10.2005 č.j. 2662/05

 1. Požaduje přehodnotit celkovou koncepci sídlištního charakteru výstavby a uvažovat o zástavbě objektů o nižších a tím souvisejícím nižším počtem bytových jednotek. Zamítá se.
 2. Rozmístění domů přehodnotit tak, aby odpadla nutnost realizace protihlukových opatření na Českobrodské ulici. Zamítá se.

12. Námitky OS Jahodnice ze dne 12.9.2005 č.j. 2406/05

 1. V předložené PD nejsou zohledněny připomínky ze sdělení č.j. OVD/1851/1852/2004/PALK ze dne 12.7.2004. Zamítá se.
 2. Do PD nebyl zapracován požadavek OS Jahodnice na přesunutí páteřní komunikace na východní stranu obytného souboru. Zamítá se.
 3. Z dopisu MŽP ze dne 7.2.2005 vyplývá, že záměr "bytový areál Jahodnice" nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v případě zachování uvedených parametrů a činností. Domnívá se, že vzhledem k datu zpracování PD na protihluková opatření z ulice Štěrboholské došlo ke změnám v parametrech a činnostech. Z toho důvodu trvá na zpracování posouzení vlivů na životní prostředí. Zamítá se.
 4. V případě ponechání komunikace v navržené trase dojde k porušení požadavku vyhl. 137/98 Sb. - § 4 odst. 1. Zamítá se.
 5. K uvažované výstavbě SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická je třeba vzít do úvahy dopravní situaci, která vznikne po dokončení výstavby obytných částí v Hostavicích, Dolních Počernicích, v jižní části Jahodnice (ke Štěrboholské radiále) a ve vztahu k avizovanému investičně dopravnímu záměru společnosti Coca - Cola. Zamítá se.

13. Vlasta Svobodová, Vladimír Svoboda podáním ze dne 12.9.2005 č.j. 2420/05 namítají:

 1. Vzhledem k zahuštěnosti nové výstavby a tudíž velkému nárůstu osobních vozidel dojde k zvýšení hlučnosti a k navýšení exhalací z výfukových plynů. Zamítá se.
 2. Při vlastní výstavbě budou tyto uváděné závady mnohem horší a rovněž dojde ke zvýšení prašnosti. Zamítá se.
 3. Vzdálenost našeho domu od křižovatky Lomnická x Českobrodská je malá a přes světelnou signalizaci lze očekávat fronty a popojíždění vozidel. Zamítá se.
 4. Hluk bude rovněž zvýšen z nákladních vozidel, které budou zásobovat obchodní dům postavený v našem těsném sousedství. Zamítá se.
 5. Proto požadují před zahájení výstavby osadit do jejich domu plastová okna nejlépe s trojsklytak, aby váše uvedené závady byly sníženy na únosnou mez. Dále provést plný zděný plot o výšce 2 m a provést pasport jejich domu, kvůli možnému statickému narušení v průběhu výstavby. Zamítá se.
 6. Doporučují zvážit umístění obslužné komunikace bytového areálu na jeho východní stranu. Zamítá se.

14. Ing. Miloš Kardaš podáním ze dne 12.9.2005 namítá:

 1. Vzhledem k zahuštěnosti nové výstavby a tudíž nárůstu osobních vozidel dojde k navýšení hlučnosti a exhalaci z výfukových plynů. Zamítá se.
 2. Při výstavbě dojde ke zvýšení prašnosti. Zamítá se.
 3. Proto požaduje osadit plastová okna nejlépe s trojskly, dále požaduje provést pasport jeho domu. Zamítá se.

15. Ing. Jaroslav Všetečka podáním ze dne 12.9.2005 namítá:

 1. Umístění hlavní obslužné komunikace podél hranice současné zástavby porušuje třetí větu §4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb., provoz na komunikací nadměrně zatíží obyvatele současné zástavby emisemi a hlukem. Zamítá se.
 2. Navržený typ zástavby je v rozporu s druhou větou § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb., protože umístění staveb neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Zamítá se.
 3. Nový areál není od stávající zástavby oddělen dostatečně širokým pásem zeleně. Zamítá se.
 4. Nebyla vzata v úvahu ústní připomínka vlastníka domu čp. 537 ul. Lomnická na zřízení protihlukových opatření ze strany nového bytového areálu. Zamítá se.
 5. S ohledem na další plánovanou výstavbu je třeba dořešit celkovou dopravní obslužnost daného území. Zamítá se.
 6. Navrhovaná výška domů nového bytového areálu nadále převyšuje úroveň stávající zástavby minimálně o 2 m, v některých případech ji výrazně převyšuje. Zamítá se.

Námitky vznesené při ústním jednání dne 13.9.2005

16. Námitka Pozemkový Fond ČR:

Na pozemky č. parc. 887, 884/3, 884/5 k.ú. Hostavice, č. parc. 1340/1 k.ú. Dolní Počernice jsou podány žaloby na určení vlastnictví ze dne 16.8.2005. Zamítá se.

17. Josef Tomiška - je zásadně proti výstavbě na "zelené louce", nesouhlasí se zničením polí a namítá, že zástavba je proti lidem a přírodě. Zamítá se.

18. Ing. Miloš Kardaš

 1. Namítá, že vzhledem k velikosti čelní plochy bloku B umístěného proti jeho domu, požaduje její barvu změnit z navržené červené na jinou méně výraznou s tlumenějším odstínem. Vyhovuje se.
 2. Požaduje posouzení dopadu hlučnosti na stávající zástavbu. Zamítá se.

19. Usnesení RMČ č. 533/RMČ/2005 ze dne 21.9.2005

Požaduje, aby stavebník prověřil možnost realizace nového dopravního napojení obytného souboru, a to po východním okraji pozemků ve vlastnictví investora. Zamítá se.

20. Ing. Jiří Klíma - podání ze dne 14.6.2006 č.j. 1652/06

 1. Studie a návrh řešení dopravní situace v oblasti jsou nedostatečně řešeny a prakticky to znamená, že stávající komunikace na Jahodnici budou přetíženy a budou sloužit jako přivaděče k zamýšlené stavbě. Zamítá se.
 2. Nedostatečně je řešeno parkování vozidel tak, aby bylo zajištěno praktické využívání podzemních garáží. Zamítá se.
 3. Nebyla zpracována studie, tzv. EIA. Zamítá se.
 4. Negativní vlivy (smog, hluk) startujících a rozjíždějících automobilů budou obtěžovat obyvatele staré zástavby. Zamítá se.
 5. Umístění kontejnerů je takové, že obyvatelé původní zástavby budou obtěžování zápachem a pravděpodobně i výskytem potkanů. Zamítá se.
 6. Výška zamýšlené stavby přeruší internetové spojení prostřednictvím technologie WIFI s Dolními Počernicemi. Zamítá se.

21. Občanské sdružení Jahodnice podání ze dne 14.6.2006 č.j. 1650/06 požadují:

 1. Zapracovat do rozhodnutí podmínku, že nedílnou součástí bytu bude i podzemní garážové stání. Zamítá se.
 2. Vybudování provizorní komunikace pro potřeby výstavby byt. areálu tak, aby stávající Lomnická nebyla využívána pro přepravu stavebního materiálu. Zapracovat do rozhodnutí i úklid případně znečištěných komunikací staré zástavby stavebníkem. Vyhovuje se částečně.
 3. Domnívá se, že umístění komunikace Lomnické a stavba pokračující komunikace mezi novým obytným souborem a starou zástavbou je v rozporu s § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. Zamítá se.
 4. Upozorňují, že zamítavé stanovisko DI Policie ČR k předloženým návrhům obslužné komunikace bytového areálu na východní straně upřednostňuje původní řešení spočívající v rozšíření ulice Lomnické. Zde se výše uvedený orgán vůbec nezabýval možnými dopravními problémy spojené s vjezdem a výjezdem osobních vozidel ze soukromých pozemků do části Lomnické ulice. Lze tedy předpokládat porušování pravidel silničního provozu vyplývajících ze znění příslušného zákona o pozemních komunikacích. Zamítá se.

Odůvodnění:

Popis stavby

Jedná se o soubor staveb 9 nadzemních objektů označených A - I. Objekt A je univerzální komerčně obchodní objekt. Objekty B - I jsou bytové domy. Další stavební objekty jsou přípojky médií, příjezdová komunikace s novým řešením křižovatky, odvod splaškových a dešťových vod, trafostanice, terénní a sadové úpravy a veřejné osvětlení.

Výstavbou obytného celku vznikne 679 nových bytů s odhadovaným počtem 1495 nových obyvatel.
Dne 17.9.2004 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a sdělením ze dne 24.9.2004 podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. informoval o zahájení tohoto řízení občanská sdružení. Do řízení se přihlásila tato občanská sdružení:

Občanské sdružení Nová Jahodnice, Lomnická 542 - Hostavice, Praha 9
Zelená alternativa, Váňovská 846/2, 589 01 Třešť
Občanské sdružení Jahodnice, Doubecká 176/30, Praha 9
I. Občanské sdružení Hloubětín, Mochovská 19, Praha 9

Za účastníky řízení se přihlásili také jednotliví občané bydlící v dotčené lokalitě.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce ÚMČ Praha 14 a ÚMČ Praha - Dolní Počernice. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18. listopadu 2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Z průběhu ústního jednání vyplynula potřeba doplnění podkladů pro řízení, proto bylo řízení přerušeno rozhodnutím ze dne 25.11.2004 a navrhovatel byl vyzván k doplnění návrhu.
Návrh byl doplněn podáním ze dne 14.6. a 4.7.2005 - protihluková opatření z ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály a další dle výše uvedené výzvy k doplnění podkladů.
Stavební úřad oznámil pokračování územního řízení sdělením a stanovil ústní jednání na den 30.8.2005, které bylo oznámením ze dne 10.8.2005 přeloženo na den 13.9.2005.
Oznámení bylo vyvěšeno na úředních deskách ÚMČ Praha 14, ÚMČ Praha 15, ÚMČ Praha - Dolní Počernice a ÚMČ Praha - Štěrboholy, neboť doplněním návrhu na územní rozhodnutí o protihlukové stěny došlo k rozšíření soupisu dotčených pozemků, z nichž některé se nacházejí na území m.č. Praha - Štěrboholy.

Z ústního jednání dne 13.9.2005 byl vyhotoven zápis.

RMČ ÚMČ Praha 14 odebrala souhlas s umístěním sítí do pozemků ve vlastnictví MČ Praha 14, stavební úřad řízení přerušil rozhodnutím ze dne 14.9.2005 vyzval navrhovatele k doplnění souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, případně k doplnění jiného řešení vedení sítí.
Tyto podklady byly doplněny podáním "Doplnění ÚR č. 2" ze dne 4.5.2006.
Stavební úřad znovu oznámil pokračování územního řízení na veřejných deskách úřadů, účastníci řízení a dotčené správní úřady měli možnost nahlédnout do doplněných podkladů pro rozhodnutí ve dnech 1.6. - 15.6. 2006 a vznést případné další námitky a stanoviska.

Podle platného územního plánu hl. m. Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti 1.1.2000 je předmětné území určeno v severní části pro funkční využití smíšené městského jádra SVM a v jižní části pro funkční využití čistě obytné - OC. Využití území je v souladu v Vyhláškou hlavního města Prahy o závazné části územního plánu č. 32/1999 Sb. HMP ze dne 25.11.1999 ve znění pozdějších předpisů.

Na předmětnou lokalitu byla 15.1.2004 provedena úprava směrné části ÚPn SÚ hl.m. Prahy č. U 0172/2004. Tato úprava stanoví pro plochy s funkčním využitím:

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb.hl.m.Prahy a je v souladu se zákonem č. 369/2001 Sb. v platném znění.

Protihluková stěna podél ulice Českobrodské se dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy nachází ve funkční ploše S 4 - ostatní dopravně významné komunikace, kde je její umístění možné.
Dle schválené změny ÚPn SÚ hl. m. Prahy č. Z0720/00 (Usnesení Zastupitelstva č. 22/20 z 25.11. 2004) leží navržená protihluková stěna ve vymezeném území Hostavického potoka a to v záplavovém území kategorie C) - průtočné, kde je výjimečně přípustné umístění komunikace. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 12 jsou protihlukové stěny a protihlukové valy součástmi dálnic, silnic a místních komunikací, pokud jsou umístěny na silničním pozemku. Posledně jmenovaná podmínka je splněna, takže stavební úřad stavbu protihlukové stěny podél Českobrodské považuje za součást komunikace a posuzoval možnost umístění protihlukové stěny jako výjimečně přípustnou.

Při posouzení umístění výjimečně přípustné stavby vycházel stavební úřad z Metodického pokynu k Územnímu plánu, a proto požadoval od navrhovatele stanovisko URM k umístění stavby dle výjimečně přípustného funkčního využití v souladu s vyhláškou č. 32/99 Sb. HMP. URM se vyjádřil sdělením ze dne 3.5.2006 v tom smyslu, že se stavbou protihlukové stěny lze souhlasit za předpokladu, že účinnost protihlukové stěny je v projektu ověřena a doložena výpočtem i grafickým zpracováním. Stavební úřad proto vycházel z úvahy, že umístění výjimečně přípustné stavby je možné a je v souladu jak s platným územním plánem, tak s obecně technickými požadavky na výstavbu v hl. městě Praze.

K umístění stavby protihlukových stěn se vyjádřil vodoprávní úřad s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, kromě podmínky pro provozování stavby, která není předmětem územního rozhodnutí. Správce potoka požaduje dořešit s provozovatelem čištění Hostavického potoka při vysokých stavech vody (jedná se zejména o odebírání spláví). Toto čištění je možné v současnosti při vysokých stavech vody provádět z ulice Českobrodské, což výstavbou protihlukové stěny bude znemožněno. Proto byla stanovena podmínka "Ke stavebnímu řízení bude předložen příslušnému správnímu úřadu povodňový plán, kde budou specifikované činnosti prováděné při vysokých stavech vody."

Návrh byl doložen následujícími doklady:

1. Stanovisko MČ-P14-OŽP čj.392/OZP/392/04/Dv ze dne 25.6.2004
2. Stanovisko MČ-P14-OD čj.OVD/2546/2548/04/Palk ze dne 23.8.2004
3. Stanovisko MČ-P14-OESM čj.0327/OESM/05/SCHE ze dne 13.10.2005
4. Stanovisko MČ-Dolní Počernice čj.1331/04/ven ze dne 1.9.2004
5. Stanovisko MČ-Dolní Počernice-starosta čj. 1103/04/Ri ze dne 26.7.2004
6. Stanovisko MHMP-OKŘ čj.MHMP85875/04 ze dne 2.7.2004
7. Stanovisko MHMP-OD čj.MHMP-118478/04/DOP-04/Dr ze dne 2.9.2004
8. Stanovisko MHMP-OŽP čj. MHMP-086447/04/OZP-IIIpol./R-3311 ze dne 2.7.04
9. Stanovisko MHMP-OŽP čj. MHMP-084093/04/001/OZP/VI ze dne 14.7.2004
10. Stanovisko MHMP-OMZ čj.MHMP/118271/OMZ/690/04/Bak ze dne 30.9.2004
11. Stanovisko ČT a.s. čj. OS/DV657455/6/2005 ze dne 11.11.2005
12. Stanovisko Povodí Vltavy čj.260/263/8629/2989004/ ze dne 26.11.2005
13. Stanovisko PVK a.s. čj.22934/04 ze dne 8.9.2004
14. Stanovisko PVS a.s. čj.42005884/04/2/02/ŘI ze dne 13.9.2004
15. Stanovisko SEI čj.233-10.6/04/11.103/Ni ze dne 3.9.2004
16. Stanovisko HZS hl.m.Prahy čj.HSAA-13648/ODZS-2939-2004 ze dne 29.6.2004
17. Stanovisko HS hl.m.Prahy čj.2720/04/PS-HK ze dne 30.6.2004
18. Stanovisko SŽPZP čj.04/LS/099 ze dne 28.7.2004
19. Stanovisko Policie ČR-DI čj.PSP-1438DI-4-2004 ze dne 13.9.2004
20. Stanovisko PP a.s. čj.2525/ 494/881/Se/OTŘZ-04 ze dne 8.7.2004
21. Stanovisko PRE a.s. čj.211300/1321//712 ze dne 12.10.2005
22. Stanovisko Eltodo-Citelum a.s. čj.EC/3603/5321/04/ ze dne 13.10.2005
23. Stanovisko ČD a.s. Nádražní- čj.28254/04-635-U/719/Če ze dne 12.8.2004
24. Stanovisko ČD a.s. Italská-čj.07999-U/2004-SSP ze dne 26.8.2004
25. Stanovisko TSK a.s. čj. 2402/04/220/Me ze dne 30.8.2004
26. Stanovisko ČRadiokomunikace čj.UTS/P11590/04/PK ze dne 15.10.2004
27. Stanovisko MPO čj.N57565/2005 ze dne 25.10.2005
28. Stanovisko PF-ČR čj.N30807/2004 ze dne 7.11.2005
29. Stanovisko Státního statku v likvidaci čj. Ing. Kunt ze dne 16.9.2004
30. Stanovisko DP a.s.-Praha čj.90110/307/2004 ze dne 22.4.2004
31. Stanovisko ROPIDu čj.ORS/191/04/Cis ze dne 30.8.2004
32. MHMP-OD-zatřídění kom. čj.ů 99943/04/RDO-RD/Se ze dne 20.7.2004
33. MHMP-OSM čj. OSM/124037 ze dne 14.9.2004
34. Vynětí ze ZPF-MHMP čj.118988/04/OZP/-VII-7980/PF ze dne 29.9.2004
35. Vyjádření Coca-Cola HBC čj.Ing. Vodička ze dne 1.8.2004
36. Rozhodnutí o připojení na kom.-MČ-P14-OD čj.2803/2805 ze dne 15.9.2004
37. Souhlas stanovisko MČ-P14-OD čj.OVD/549/2006/Palk ze dne 20.3. 2006
38. Rozhodnutí o připojení na kom.MHMP-OD čj.MHMP128872/2004
39. Vyjádření Linde-Technoplyn a.s. čj.SQ/25/2004/Dv ze dne 22.4.2004
40. Vyjádření ČT -nemovitosti čj.NEM OP/3607/04 ze dne 30.9.2004
41. Vyjádření Pražké agrární společnosti čj. PAS904 ze dne 24.9.2004
42. Stanovisko DÚ-Wilsonova,P1- čj. 10-1136/04-DÚ/Mt ze dne 11.10.2004
43. Stanovisko MHMP-OPP čj.OPP/139959/04 ze dne 20.10.2004
44. Vyjádření ČD-Telekomunikace čj.1438/04 ze dne 8.9.2004
45. Usnesení 77. jednání Rady MČ-P14- čj.121/RMČ/2006 ze dne 28.2.2006
46. Souhlas URM hl.m.Prahy -Arch.Klokočková čj.3215 ze dne 28.4.2006

Projednání k doplňku UR č. 1

Projednání protihlukových stěn:

1. Vyjádření TSK a.s. čj.1441/05/220/su ze dne 7.6.2005
2. Vyjádření MHMP-OD čj.MHMP/130349/05/Fr ze dne 1.6.2005
3. Vyjádření MČ-Štěrboholy čj.UMC/96/2005
4. Vyjádření MČ-P14-OESM čj. 2132/OESM/2005 ze dne 16.2.2005
5. Vyjádření PF-ČR čj.N5369/05 ze dne 24.2.2005
6. Vyjádření Státního statku v likvidaci čj.Ing. Kunt ze dne 10.2.2005
7. Souhlas MHMP-OŽP čj. 130902/05/1/00P/VI ze dne 8.7.2005
8. Souhlas MČ-P14-OŽP čj.199/OŽP/05/Dv ze dne 3.2.2005
9. Souhlas MČ-P15-OŽP/pro Štěrboholy/ čj. Va/93/2005 ze dne 8.2.2005
10. Souhlas MČ-P14-OD čj. OVD/273/2322/04/palk ze dne 6.6.2005
11. Policie ČR-DI čj.PSP47-31/Di-4-05 ze dne 8.2.2005
12. Vyjádření MHMP-OMZ čj.MHMP/2769/OMZ/324 ze dne 24.5.2005
13. Vyjádření MHMP-OSM čj. OSM/49514/O/VP/kaš ze dne 8.6.2005
14. Stanovisko MČ-Dolní Počernice čj.801/2005 ze dne 10.5.2005
15. Vyjádření Státní statek v likvidaci čj.Ing. Kunt ze dne 2.3.2005
16. Vyjádření Povodí Vltavy čj. 260ú263/15381/5147/04 ze dne 26.11.2004
17. Rozhodnutí MHMP-OŽP-lesy-čj. OŽP/206/R-159/Hka ze dne 14.6.2005
18. Vyjádření Českého telecomu a.s. čj.OS/PZ/349499/6/05/C6.1 ze dne 11.11.2005
19. Vyjádření PVK a.s. čj.PVK/6513ú/OTPC/05 ze dne 2.6.2005
20. Vyjádření PP a.s. čj. 2 mapy ze dne 23.2.2005
21. Vyjádření PRE a.s. čj.4 mapy ze dne 12.10.2005
22. Vyjádření Českých Radikomunikací a.s. čj. UTS/P13772/05/DH ze dne 8.3.2005
23. Vyjádření Eltodo-Citelum a.s. čj. mapa ze dne 3.3.2005
24. Vyjádření MHMP-OKŘ čj. MHMP/24330/2005 ze dne 24.2.2005

Projednání přemístění povrchového stání do podzemích garáží :

1. Vyjádření MČ-P14-OŽP čj., 1868/OŽP/166/05/Dv ze dne 2.2.2005
2. Vyjádření MČ-P14-OD čj., OVD/273/2322/04/Palk ze dne 23.2.2005
3. Vyjádření Policie ČR-DI čj., PSP-47-30-/DI-4-05 ze dne 8.2.2005
4. Vyjádření HZS h.m.Prahy čj., HSAA-1552/212/ODZS ze dne 8.2.2005

Projednání k doplňku UR č. 2

1. Vyjádření OESM-P14, čj. 0327/OESM/05/SCHE ze dne 13.10.2005
2. Souhlasné stanovisko OVD -OD-P14 k napojení komunikace čj. OVD/549/06/Palk.
3. ze dne 20.3.2006
4. Vyjádření ČT a.s., čj. OS/Dv657455/6/2005 ze dne 11.11.2005
5. Vyjádření Eltodo-Citelum, s r.o. čj. EC 303/5321/04 ze dne 13.10.2005
6. Vyjádření PRE a.s., čj. 211300/1321/712 ze dne 12.10.2005
7. Vyjádření PF-ČR ,čj.N 57 565/2005 ze dne 7.11. 2005
8. Vyjádření URM h.m.P., Arch. Klokočková čj.3215/06 ze dne 28.4. 2006

Vyjádření správců sítí:

1. TSK-DS ze dne 7.9.2004,mapa č.1
2. Kolektory Praha a.s. ze dne 30.8.2004, mapa č.2
3. GTS Czech a.s. ze dne 26.8.2004, mapa č.4
4. KpnQwest ze dne 26.8.2004, mapa č.4
5. Pragonet ze dne 9.9.2004,mapa č.1
6. VUSS-Praha ze dne 8.9.2004, mapa č. 1
7. MV ze dne 8.9.2004, mapa č.1
8. STE ze dne 7.9.2004, mapa č.1
9. UPC-ČR a.s.ze dne 26.8.2004, mapa č.4
10. Memorex Telex Comm.CZ ze dne 26.8.2004,mapa č.4
11. InWay a.s. ze dne 24.8.2004, mapa č.3
12. Aliatel ze dne 23.8.2004,mapa č.3
13. Sitel ze dne 30.8.2004,mapa č. 2
14. Tiscali tel.ČR ze dne 30.8.2004, mapa č.2
15. Maxprogres ze dne 31.8.2004, mapa č. 2
16. Karneval Media s r.o. ze dne 30.8.2004, mapa č.2
17. TES Wireles r.o. ze dne 30.8.2004,mapa č.2
18. ČEZnet a.s. ze dne 9.9.2004, mapa č. 1
19. Sloan Park Property Trust a.s. ze dne 13.9.2004, mapa č. 1
20. GasNet ze dne 9.9.2004, mapa č. 2
21. Telia Sonera International ze dne 14.9.2004, mapa č.2
22. Eurotel ze dne 14.9.2004, mapa č. 1
23. ČD-Telematika 9.9.2004, mapa č. 4
24. Český Mobil ze dne 3.9.2004, mapa č.5
25. T-Mobil ze dne 14.9.2004, mapa č.2
26. Suptel ze dne 6.9.2004, vyjádření čj.396/04-A
27. DP-Metro ze dne 14.9.2004, mapa č.1
Vyjádření správců sítí k doplňku č.1
28.MO VUSS-Praha ze dne 16.2. 2005,mapa č. 1a,b
29.BT-ČR ze dne 24.2.2005, mapa č. 3a,b
30.ETEL s r.o. ze dne 23.2.2005,mapa č. 5a,b
31.MTAG ze dne 22.2.2005,mapa č.3a,b
32.Nextra Wireles ze dne 21.2005,mapa č.3a,b
33.Telenor 21.2.2005,mapa č.9
34.RWE ECS ze dne 16.2.2005,mapa č. 1a,b
35.Pragonet a.s. ze dne 22.2.2005,mapa č. 1a,b
36.CEZNET ze dne 24.2.2005,mapa č.1a,b
37.CentroNet ze dne 21.2.2005, mapa č.3a,b
39.Secar Bohemia ze dne 14.2.2005, mapa č. 1a,b
40.STE 15.2.2005,mapa č.1a,b
41.CZECH ON LINE ze dne 21.2.2005,mapa č. 1a,b
42.GTS Czech a.s. ze dne 15.2.2005, mapa č.1a,b
43.MV-správa kabelů ze dne 16.2. 2005, mapa č. 1a,b
44.Contactel ze dne 15.2.2005,mapa č. 1a,b
45.BroadNet Czech a.s. ze dne 21.2.2005, mapa č. 1a,b
46.KPNQwest CZ ze dne 15.2.2005, mapa č. 1a,b
47.Český Mobil/Oscar/ ze dne 24.2.2005, mapa č. 4a,b
48.Telia Intern.Carrier Cz.rep. ze dne 15.2.2005,mapa č. 1a,b
49.T-mobil/Radiomobil/ ze dne 22.2.2005, mapa č. 1a,b
50.Eurotel ze dne 15.2.2005,mapa č. 1a,b
51.Eltodo-Citelum a.s. ze dne 3.3.2005,mapa č.6b
52.PP a.s. ze dne 23.2.2005, mapa č.8a,b
53.UPC-ČR,a.s. ze dne 14.2.2005,mapa č. 1a,b
54.SUPTel. ze dne 25.2.2005, mapa č. 1a,b
55.InWay ze dne 11.2.2005,mapa č. 2a,b
56.Maxprogres ze dne 22.2.2005,mapa č. 1a,b
57.Sloane Park Property Trast 21.2.2005,mapa č.1a,b
58.PRE ze dne 23.2.2005,mapa č.6a,b
59.PT ze dne 24.2.2005,mapa č. 7a,b
60.Tiscali Telecom.ČR,s r.o. ze dne 14.2.2005,mapa č. 1a,b
61.City Network Connect.ze dne 15.2.2005,1a,b
62.Dial Telecom ze dne 13.6.2005,mapa č.7a,b
63.GTS Novera ze dne 13.6.2005,mapa č. 7a,b
64.ČD-Telekomunikace ze dne 3.3.2005, mapa č. 6a,b
65.TES Media ze dne 14.2.2005, mapa č.1a,b
66.Kolektory Praha,a.s. ze dne 14.2. 2005,mapa č.1a,b
67.Sitel ze dne 14.2.2005,mapa č.1a,b
68.DP-Metro 3.3.2005, mapa 6a,b
69.ČEPS ze dne 2.3.2005,mapa č. 6a,b
70.TSK-DS ze dne 15.2.2005,mapa č. 1a,b
71.Karneval Media ze dne 14.2.2005, mapa č. 1a,b

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zákona

Navrhovatel Skanska Program Start, s. r.o. je vlastníkem pozemků č.parc. 881/1,881/3, 881/4 v k.ú. Hostavice.

k.ú. Hostavice

p.č. parc. 961, 962,963, 958/1, 964, 975, 978/5, 978/7,978/8,978/9,978/10,974,975,976,882,
881/2,881/7,967, 968, vlastníkem těchto pozemků je HMP, nebo ČR a jsou svěřeny do správy MČ-Praha 14; k těmto pozemkům se vyjádřily odbory OESM dopisem čj.OESM/1539/2004 ze dne 13.9.2004;

p.č. parc. 959,988 je vlastníkem i správcem HMP; k těmto pozemkům se vyjádřily odbor OSM,dopisem čj.OSM/124037/04/VP/kaš ze dne 14.9.2004;dále aktualizováno dopisem
čj.0327/OESM/05/SCHE ze dne 13.10.2005

p.č.parc.988,887,884/3,884/1 jsou svěřeny do správy Pozemkového Fondu ČR, který se k nim vyjádřil dopisem čj.N 30 807/2004 ze dne 6.9.2004 a čj.N 48 866/2004 ze dne 14.10.2004;

p.č.parc. 1020, 1021 jejich vlastníkem je ČR a jsou svěřeny do správy ČD, které se k nim vyjádřily dopisem čj.28254/04-635-U/719/Če ze dne 12.8.2004;

k.ú. Dolní Počernice
p.č.parc.1340/1 jsou svěřeny do správy Pozemkového Fondu ČR, který se k němu vyjádřil dopisem čj. N 30 807/2004 ze dne 6.9.2004;

p.č.parc. 1340/24 ,1340 /4,1340/2, 1515/1, je vlastníkem i správcem HMP,k těmto pozemkům se vyjádřil odbor OSM, dopisem čj.OSM/124037/04/VP/Kaš ;

p.č.parc. 1340/24 - les souhlas za majitele vydal OMZ-MHMP dopisem čj.MHMP/27269/III/97/05/Kar ze dne 17.3.2005
Rozhodnutí čj.MHMP- 48065/05/OZP-VI-206/R-159/Hka , NPM 15.6.2005;

p.č.parc. 1338/1 za vlastníka se vyjádřil OMZ-MHMP dopisem čj.MHMP/27269/III/97/05/Kar
ze dne 17.3.2005

p.č.parc. 1340/2 Pražská agrární společnost dopisem čj.PAS 904 ze dne 24.9.2004 ;
p.č.parc. 1340/3, 1618/1, jejich majitelem je ČR a jsou svěřeny do správy Státního statku v likvidaci, ke kterým se vyjádřil dopisem čj.Ing. Kunt ze dne 16.9.2004;
p.č.parc. 1341,1541/1,1532,1523,944, jejich majitelem je ČR a jsou svěřeny do správy MČ-Dolních Počernic, které se k nim vyjádřily dopisem čj.1331/04/Ven ze dne 1.9.2004;
p.č.parc. 1619, 1522,trasu tel.přípojky odsouhlasila MČ-Dolní Počernice dopisem čj.1331/04/Ven

ze dne 1.9.2004;

p.č.parc. 738,9 vlastníkem i správcem je Český Telecom a.s., který vydal souhlas se stavbou dopisem čj.NEMO P/3607/2004 ze dne 30.9.2004

Pozemky k projednání protihlukové stěny u Štěrboholské radiály:

k.ú. Štěrboholy

p.č. parc. 674/33, jejich majitelem je ČR a je svěřen do správy Státního statku v likvidaci, který se vyjádřil dopisem čj.Ing.Kunt ze dne 26.4.2005;
p.č.parc .674/37,495/6 jsou svěřeny do správy HMP, vyjádřil se odbor OSM dopisem čj.OSM/49514/05/VP/kaš ze dne 8.6.2005 ;
p.č. parc. 495/5 svěřeno do správy MČ Štěrboholy, které se celkově vyjádřily dopisem čj. UMČ 96/2005 ze dne 14.6.2005;
p.č. parc. 675 je svěřen do správy Pozemkového Fondu -ČR, který se vyjádřil dopisem
čj. N 5 369/2005 ze dne 24.5.2005;

k.ú. Hostavice

p.č.parc.1024/1, 1023, jsou svěřeny do správy Pozemkového Fondu -ČR, který se vyjádřil dopisem čj.N 5 369/2005 ze dne 24.2.2005;
p.č.parc.879/1 je svěřen do správy Státního statku v likvidaci, který se vyjádřil dopisem čj.Ing.Kunt, ze dne 2.3. 2005;
p.č.parc.1024/3,1024/6 jsou svěřeny do správy HMP,vyjádřil se odbor OSM dopisem čj. OSM/49514/05/VP/Kaš ze dne 8.6.2005;
p.č.parc.1024/7 je svěřen do správy MČ-Praha 14,se celkově vyjádřil OESM dopisem čj.2132/OESM/2005 ze dne 16.2.2005;

Pozemky k projednání protihlukové stěny u Českobrodské komunikace

k.ú. Dolní Počernice

p.č.parc.1515/1 je svěřen do správy HMP, vyjádřil se odbor OSM dopisem čj.OSM/49514/05/VP/Kaš ze dne 8.6.2005, dále se vyjádřila MČ-Dolní Počernice dopisem čj.801/05 ze dne 10.5.2005;

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:

1. MČ Praha Dolní Počernice usnesením ze dne 20.7.2004 požaduje:

 1. Zmírnit neúměrnou hustotu budoucí zástavby - námitka se zamítá s odůvodněním, že hustota zástavby odpovídá koefientům regulace stanovených územním plánem a úpravě směrné části ÚPn SÚ hl.m. Prahy č. U 0172/2004 ze dne 15.1.2004.
 2. Nesouhlasí s předloženým řešením odvodu dešťových vod do zátopového území Hostavického potoka v k.ú. Dolní Počernice. Navrhuje řešit odvod dešťových vod pod drážními tělesy do suchého poldru v Hostavicích v místech mezi drážními tělesy. Námitka se zamítá s tím, že investor projednal se správcem kanalizace a dotčené správní úřady odsouhlasily řešení, které je zpracováno v projektové dokumentaci t.j. odvod dešťových vod do dešťové kanalizace s částečnou retencí a vsakem na vlastním pozemku investora.
 3. Pro pěší a cyklistickou dopravu využít případné prostupy pod drážními tělesy. Námitka se zamítá. Současné pěší a cyklistické trasy zůstávají zachovány a ně navazuje systém komunikací navržených v sídlišti.
 4. Cyklistické trasy koordinovat s plánem cyklostezek, koordinovat pěší tahy na nápojné body v Dolních Počernicích. Námitce se vyhovuje, investor v maximální možné míře zachoval stávající trasy pro pěší i cyklisty a zapracoval je do projektové dokumentace.
 5. Zabývat se myšlenkou realizace nového nádraží na "malešické" trati. Námitka se zamítá s odůvodněním, že předmětem tohoto územního rozhodnutí nemůže být řešení nového nádraží. Stavebnímu úřadu nepřísluší nutit investora ke koncepčnímu řešení celého rozsáhlého území a navrhování staveb na pozemcích ČD a.s. Koncepce řešení území je předmětem platné územně plánovací dokumentace, s níž je navržený obytný soubor v souladu.
 6. Nesouhlasí s realizací navržené protihlukové clony v zátopovém území podél Českobrodské, požaduje řešit clonu výsadbou vzrostlé zeleně. Námitka se zamítá. Řešení, které bylo zvoleno a zpracováno v projektové dokumentaci je výsledkem kompromisů a projednávání s dotčenými správními úřady, které s touto konečnou variantou vyslovily souhlas. Podmínky pro umístění stavby protihlukové stěny podél ulice Českobrodské stanovil vodohospodářský orgán a tyto byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
 7. Požadují řešit protihluková opatření z provozu Štěrboholské radiály. Námitce se vyhovuje, stavebník zahrnul do projektové dokumentace i řešení protihlukových opatření ze Štěrboholské radiály.
 8. Požadují prověření možnosti vytápění z centrální výtopny Malešice a zrušení čtyř plynových kotelen. Námitka se zamítá s tím, že zvolené řešení stavebníkem bylo odsouhlaseno dotčeným správním úřadem z hlediska ochrany ovzduší a bylo přezkoumáno v řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o povolení umístění čtyř středních zdrojů znečišťování ovzduší spalovacích zdrojů (kotelen) a to v objektu B kotelny o výkonu 1042 kW, v objektu D kotelny o výkonu 890 kW, v objektu F kotelny o výkonu 1194 kW a v objektu I kotelny o výkonu 1194 kW. Odbor životního prostředí MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil projektovou dokumentaci, rozptylovou studii a odborný posudek a autorizaci autora rozptylové studie a odborného posudku konstatuje, že navržené řešení je v souladu s platnými předpisy ochrany ovzduší. Stavebnímu úřadu nepřísluší zpochybňovat toto rozhodnutí a požadovat jiné řešení nad rámec posouzení tohoto dotčeného správního úřadu.

2. Obč. sdružení Jahodnice - žádá, aby podmínkou územního rozhodnutí bylo právní svázání koupě bytu a garážového stání. Námitka se zamítá s tím, že žádný obecně platný právní předpis neumožňuje stavebnímu úřadu takovým způsobem regulovat jednání stavebníka a následně jednotlivých obyvatel sídliště. Stavební úřad v územním řízení přezkoumal, zda navržený počet garážových stání vyhovuje vyhlášce č. 26/1999 Sb. HMP o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

3. P. Všetečka, pí Rothová, p. Boubelík, p. Komárek žádají o protihluková opatření pro svá bydlení. Námitka se zamítá s tím, že ze stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, jako dotčeného správního úřadu v oblasti ochrany veřejného zdraví, nevyplývá potřeba takových protihlukových opatření. Provoz dokončeného obytného souboru nebude obtěžovat okolí nad míru obvyklou v tomto typu městské zástavby. Hluk ze stavební činnosti bude regulován podmínkami ve stavebním povolení a je stanovena podmínka č. 26 a ) tohoto rozhodnutí zavazující investora předložit podrobný výpočet hluku ze stavební činnosti. Hygienické stanice hl. m. Prahy ve svém stanovisku požaduje vytvoření protihlukových bariér z komunikací Českobrodská a Štěrboholské radiály.

4. Pí Nováková, p. Kardaš požadují přemístění páteřní komunikace na východní stranu obytného celku, pokud tak nebude učiněno žádají, aby nová komunikace nebyla napojena na stávající komunikaci Lomnickou. Námitka se zamítá s odůvodněním, že projektové řešení umístění komunikace plně respektuje požadavky stanovené územním plánem, kde je umístění páteřní komunikace jednoznačně určeno.

5. MČ Praha 14 požaduje usnesením ze dne 16.11.2004:

 1. Na ploše SP vytvořit víceúčelový sportovní areál - námitce se vyhovuje. Investor zahrnul tento požadavek do projektového řešení obytného celku.
 2. protihluková opatření z komunikace Českobrodská - námitce se vyhovuje. Investor zahrnul tento požadavek do projektového řešení obytného celku.
 3. protihluková opatření z komunikace Štěrboholská i na stávající zástavbu. Námitka se zamítá s odůvodněním, že investor nemůže řešit stávající stav potřeby protihlukových opatření v celém rozsáhlém území a stavební úřad nemá právní podklad k tomu, aby k takovým opatřením investora nutil.
 4. dopravu v klidu pro rezidenty garážová stání či garáže a odstavná stání na povrchu pouze pro návštěvníky. Námitka se zamítá s tím, že projektové řešení plně respektuje vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP čl. 10. Vyhláška umožňuje zřídit menší počet garážových stání, než je počet bytových jednotek. V případě, že bytová jednotka obsahuje jen jednu obytnou místnost, zřizuje se 0,5 garážového stání na jeden byt, tedy 1 garážové stání na dva byty o jedné obytné místnosti.
 5. vytvořit podmínky pro docházku dětí rezidentů do MŠ a ZŠ - námitce se vyhovuje. Z textu námitky nelze nic konkrétnějšího určit a stavební úřad má za to, že projektové řešení od samého počátku umožňuje docházku dětí rezidentů do MŠ a ZŠ. Projektová dokumentace obsahuje návrh pěších zpevněných komunikací, které jsou napojeny na stávající pěší komunikace v obytném území.

6. Občanské sdružení Nová Jahodnice podání ze dne 15.11. 2004

 1. Umístění stavby komunikace mezi obytným souborem a starou zástavbou je v rozporu s požadavkem § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. - Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Námitka se zamítá. Občanským sdružením uvedená vyhláška je platná na území ČR mimo ta území, kde jsou platné speciální vyhlášky pro tato území. Pro Prahu je platným dokumentem vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, kde je ustanovení podobného znění, jaké cituje OS Nová Jahodnice - čl. 4 odst. (1): „Při umisťování staveb a jejich začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích a na dráhách.“. Stavební úřad považuje předložené projektové řešení s danou vyhláškou v souladu a považuje ho z hlediska urbanistického a architektonického za akceptovatelné a plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentace.
 2. Charakter navržené zástavby je v rozporu s informativní částí územního plánu, koeficient míry využití území E, je v rozporu s požadavkem § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. - navržená výstavba neodpovídá charakteru prostředí. Námitka se zamítá částečně s odkazem na předchozí odstavec. A dále uvádí, že stavebnímu úřadu nepřísluší zpochybňovat územně plánovací dokumentaci pouze v řízení ověřit, zda navržená stavba je s ní v souladu.
 3. Požadují provedení revizní hlukové studie za účasti zástupců OS Jahodnice.
  Námitka se zamítá. Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený správní úřad v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení, z něhož nevyplývá potřeba jiných protihlukových opatření, než jaká uvedla ve svém stanovisku. Tyto její podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad nezajišťuje zpracovávání žádných odborných podkladů a speciálních studií, toto provádí na své náklady investor. Posouzení hluku z provozu nových objektů je plně v působnosti hygienika, který si k tomu vyžádal předložení akustické studie, zpracovanou autorizovaným odborníkem. Pokud Občanské sdružení by chtělo tuto odbornou studii zpochybňovat, potom tedy pouze pomocí vlastní oponentní studie zpracované autorizovaným odborníkem.
 4. Požadují přemístění navrhované komunikace na východní stranu směrem na Dolní Počernice. Námitka se zamítá viz odůvodnění námitky č.4.
 5. Požaduje zapracovat podmínku územního rozhodnutí, že součástí bytu bude i podzemní garážové stání. Námitka se zamítá viz odůvodnění námitky č. 2.
 6. Požadují respektovat požadavek ze sdělení MHMP SURM požadující celistvý pás zeleně oddělující navrhovanou zástavbu od stávající zástavby rodinnými domy. Námitka se zamítá. Investor ve svém návrhu předkládá oddělení nové zástavby od stávající alejí stromů s velkou korunou. Stavební úřad nemůže nutit investora, aby řešil zeleň nad rámec pozemků ve svém vlastnictví. Navíc, jak již bylo uvedeno, stanoviska dotčených správních úřadů nepoukazují na nutnost dramatického oddělování nové a stávající zástavby, neboť nový obytný soubor nebude obtěžovat nad míru obvyklou v městském typu zástavby. Koeficient zeleně stanovený územním plánem byl dodržen.
 7. Namítají, že dopravní řešení nezajišťuje bezproblémový provoz v ulici Lomnické jak v této první fázi, tak při prodloužení ul. Lomnické na Nedokončenou, které je nezbytné pro zajištění obslužnosti v případě dalšího rozvoje oblasti. Komunikace musí splňovat podmínky dle US Kyje, podle které má komunikace umožnit vedení autobusového propojení a založení oboustranného stromořadí.
  Námitka se zamítá, stavebník v podkladech pro rozhodnutí předložil doklady o projednání dopravní problematiky s dotčenými správními úřady - odborem dopravy MHMP, oddělením dopravy Úřadu městské části Praha 14, které vyjadřují souhlas s navrženým řešením. Urbanistická studie byla podkladem pro vypracování územního plánu a řešení komunikací je do územního plánu zahrnuto. Navržené řešení je s územním plánem v souladu.
 8. Požadují vypracovat posudek EIA Námitka se zamítá. Stavební úřad učinil dotaz na Ministerstvo životního prostředí, které dopisem ze dne 7.2. 2005 sdělilo, že vypracování posudku EIA není v souladu s platnými právními přepisy požadováno.

7. Vladimír Svoboda, Vlasta Svobodová, podání ze dne 16.11.2004:

 1. Namítají, že v blízkosti jejich domu budou trpět nepřiměřeným hlukem a exhalacemi Námitka se zamítá s poukazem na vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy, dotčeného správního úřadu na úseku veřejného zdraví, které na takové nebezpečí nepoukazuje.
 2. Požadují před zahájením výstavby provést pasport jejich RD - námitka se zamítá. Zpracovatel projektové dokumentace je odpovědný za projektové řešení v celém rozsahu, tedy i posouzení geologických poměrů, popřípadě jiných negativních vlivů na okolní stavby. Projektant na takové nebezpečí nepoukazuje.
 3. Žádají přemístění hlavního tahu vozů z ul. Lomnické a provést jej z druhé strany podél obytných domů - námitka se zamítá viz 4.

8. 74 krát námitky od občanů staré zástavby stejného znění jako námitky podané OS Jahodnice odůvodnění viz odst. 6

9. Marcela Kašová a Pavel Kaše - podání ze dne 15.11.2004 namítají:

 1. zvýšená zátěž z provozu na komunikace Lomnické vážně ohrozí statiku budovy. Námitka se zamítá viz. 7.2.
 2. zvýšeným provozem v ulici Lomnická ztíží možnost výjezdu ze dvora. Námitka se zamítá, stanoviska dotčených správních úřadů na úseku dopravy nepoukazují na nebezpečí ztížení možnosti výjezdu ze dvora.
 3. výstavbou bude zamezeno přístupu do lesoparku a na cyklostezku. Námitka se zamítá viz 1.3.
 4. starosta a zastupitelstvo nehájí zájmy místních občanů a argumentují nepodloženými výroky. Námitka se zamítá s tím, že tato problematika není předmětem posuzování při územním rozhodnutí.

10. Usnesení RMČ Praha 14 ze dne 6.9.2005.

 1. Pozastavuje souhlas s uložením sítí do pozemků č. parc. 963, 964, 967, 968 k.ú. Hostavice, udělení OESM ÚMČ Praha 14 dne 13.9.2004. Námitce se vyhovuje výzvou k přepracování projektové dokumentace a přerušením řízení. Rada městské části posléze vzala tuto námitku zpět, takže investor ponechal původní řešení uložení sítí.
 2. Požaduje přepracování projektové dokumentace tak, aby hlavní obslužná komunikace vedla po východním okraji pozemků v majetku investora při současném splnění podmínek dle usnesení č. 586/RMČ/2004. Námitka se zamítá viz 4.

11. Usnesení RMČ Dolní Počernice sdělením ze dne 7.10.2005 č.j. 2662/05

 1. Požaduje přehodnotit celkovou koncepci sídlištního charakteru výstavby a uvažovat o zástavbě objektů o nižších a tím souvisejícím nižším počtem bytových jednotek. Námitka se zamítá viz 1.
 2. Rozmístění domů přehodnotit tak, aby odpadla nutnost realizace protihlukových opatření na Českobrodské ulici. Námitka se zamítá s tím, že stavební úřad posuzuje návrh předložený stavebníkem a možnosti stavebního úřadu jsou buď vydat rozhodnutí o povolení, nebo zamítnutí. V tomto případě nejsou splněny podmínky pro zamítnutí, neboť řešení vyhovuje platné územně plánovací dokumentaci a dotčené správní úřady vyslovily se stavbou souhlas, byť s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

12. Námitky OS Jahodnice ze dne 12.9.2005 č.j. 2406/05

 1. V předložené PD nejsou zohledněny připomínky ze sdělení č.j. OVD/1851/1852/2004/PALK ze dne 12.7.2004. Zamítá se. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo stanovisko odd. dopravy OVD ÚMČ Praha 14 č.j. OVD/2546/2548/2004/PALK ze dne 23.8.2004, jehož podmínky jsou respektovány.
 2. Do PD nebyl zapracován požadavek OS Jahodnice na přesunutí páteřní komunikace na východní stranu obytného souboru. Námitka se zamítá viz 6.4.
 3. Z dopisu MŽP ze dne 7.2.2005 vyplývá, že záměr „bytový areál Jahodnice“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v případě zachování uvedených parametrů a činností. Domnívá se, že vzhledem k datu zpracování PD na protihluková opatření z ulice Štěrboholské došlo ke změnám v parametrech a činnostech. Z toho důvodu trvá na zpracování posouzení vlivů na životní prostředí. Námitka se zamítá. Stavební úřad má za to, že výstavbou protihlukových opatření nedošlo k žádné změně v parametrech a činnostech. Obytný soubor zůstal obytným souborem ve stejné kapacitě a s funkcí bydlení a s činnostmi obvykle spojenými s funkcí bydlení. Nedošlo ke změně v tom smyslu, že by se např. obytný areál změnil na výrobní.
 4. V případě ponechání komunikace v navržené trase dojde k porušení požadavku vyhl. 137/98 Sb. - § 4 odst. 1.Námitka se zamítá s odkazem na odůvodnění v odst. 6.1 a 4.
 5. K uvažované výstavbě SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická je třeba vzít do úvahy dopravní situaci, která vznikne po dokončení výstavby obytných částí v Hostavicích, Dolních Počernicích, v jižní části Jahodnice (ke Štěrboholské radiále) a ve vztahu k avizovanému investičně dopravnímu záměru společnosti Coca - Cola. Námitka se zamítá. Posouzení dopravní situace je v kompetenci dotčeného správního úřadu odboru dopravy MHMP, který posoudil projektovou dokumentaci v celém rozsahu i s vazbami na okolní komunikace, stávající i plánovanou výstavbu a vyslovil s navrženým řešením souhlas.

13. Vlasta Svobodová, Vladimír Svoboda podáním ze dne 12.9.2005 č.j. 2420/05 namítají:

 1. Vzhledem k zahuštěnosti nové výstavby a tudíž velkému nárůstu osobních vozidel dojde k zvýšení hlučnosti a k navýšení exhalací z výfukových plynů - Námitka se zamítá s odkazem na 7.1.
 2. Při vlastní výstavbě budou tyto uváděné závady mnohem horší a rovněž dojde ke zvýšení prašnosti- Námitka se zamítá s odkazem na 7.1.
 3. Vzdálenost našeho domu od křižovatky Lomnická x Českobrodská je malá a přes světelnou signalizaci lze očekávat fronty a popojíždění vozidel- námitka se zamítá s odkazem na 7.1 a na konstatování, že provoz dokončeného obytného souboru nebude obtěžovat okolí nad míru obvyklou v tomto typu městské zástavby.
 4. Hluk bude rovněž zvýšen z nákladních vozidel, které budou zásobovat obchodní dům postavený v našem těsném sousedství. Námitka se zamítá viz 13.3.
 5. Proto požadují před zahájení výstavby osadit do jejich domu plastová okna nejlépe s trojskly tak, aby výše uvedené závady byly sníženy na únosnou mez. Dále provést plný zděný plot o výšce 2 m a provést pasport jejich domu, kvůli možnému statickému narušení v průběhu výstavby. Námitka se zamítá viz. 13.3 a 7.2.
 6. Doporučují zvážit umístění obslužné komunikace bytového areálu na jeho východní stranu. Námitka se zamítá viz 4.

14. Ing. Miloš Kardaš podáním ze dne 12.9.2005 namítá:

 1. Vzhledem k zahuštěnosti nové výstavby a tudíž nárůstu osobních vozidel a k navýšení hlučnosti a exhalaci z výfukových plynů - Námitka se zamítá viz 7.1.
 2. Při výstavbě dojde ke zvýšení prašnosti. Námitka se zamítá viz 7.1
 3. Proto požaduje osadit plastová okna nejlépe s trojskly, dále požaduje provést pasport jeho domu. Námitka se zamítá viz 7.2.

15. Ing. Jaroslav Všetečka podáním ze dne 12.9.2005 namítá:

 1. Umístění hlavní obslužné komunikace podél hranice současné zástavby porušuje třetí větu §4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb., provoz na komunikací nadměrně zatíží obyvatele současné zástavby emisemi a hlukem. Námitka se zamítá viz 7.1.
 2. Navržený typ zástavby je v rozporu s druhou větou § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb., protože umístění staveb neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Námitka se zamítá viz. 7.2.
 3. Nový areál není od stávající zástavby oddělen dostatečně širokým pásem zeleně. Námitka se zamítá viz. 6.6.
 4. Nebyla vzata v úvahu ústní připomínka vlastníka domu čp. 537 ul. Lomnická na zřízení protihlukových opatření ze strany nového bytového areálu. Námitka se zamítá viz 3.
 5. S ohledem na další plánovanou výstavbu je třeba dořešit celkovou dopravní obslužnost daného území- Námitka se zamítá viz 12.5.
 6. Navrhovaná výška domů nového bytového areálu nadále převyšuje úroveň stávající zástavby minimálně o 2 m, v některých případech ji výrazně převyšuje. Námitka se zamítá viz 6.2.

Námitky vznesené při ústním jednání dne 13.9.2005

16. Námitka Pozemkový Fond ČR:

Na pozemky č. parc. 887, 884/3, 884/5 k.ú. Hostavice, č. parc. 1340/1 k.ú. Dolní Počernice jsou podány žaloby na určení vlastnictví ze dne 16.8.2005. Námitka se zamítá. Na pozemky č. parc. 884/3 a 884/5 k.ú. Hostavice a pozemek č. parc. 1340/1 k.ú. Dolní Počernice byla podána žaloba nikoliv na určení vlastnictví, ale na poskytnutí náhradního pozemku. Pozemek č. parc. 887 k.ú. Hostavice předmětem této žaloby není. Z uvedeného vyplývá, že případné poskytnutí náhradních pozemků za uvedené pozemky není překážkou vydání územního rozhodnutí. Informace nadiktovaná do protokolu z ústního jednání pracovnicí Pozemkového fondu o žalobě na určení vlastnictví nebyla přesná.

17. Josef Tomiška - je zásadně proti výstavbě na "zelené louce", nesouhlasí se zničením polí a namítá, že zástavba je proti lidem a přírodě. Námitka se zamítá. Dotčený orgán státní správy OŽP MHMP ve svém stanovisku vyjadřuje seznatelný závěr orgánu ochrany přírody k otázce vlivu stavby na krajinný ráz podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění se závěrem, že umístěním stavby obytného souboru nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Stavební úřad se v případě zamítnutí této námitky opírá o toto stanovisko v celém znění, které bylo podkladem pro rozhodnutí a je součástí dokladů k projednání stavby.

18. Ing. Miloš Kardaš

 1. Namítá, že vzhledem k velikosti čelní plochy bloku B umístěného proti jeho domu, požaduje její barvu změnit z navržené červené na jinou méně výraznou s tlumenějším odstínem. Námitce se vyhovuje. Na fasády budou použity tlumené odstíny.
 2. Požaduje posouzení dopadu hlučnosti na stávající zástavbu. Námitka se zamítá viz. 6.3.

19. Usnesení RMČ č. 533/RMČ/2005 ze dne 21.9.2005

Požaduje, aby stavebník prověřil možnost realizace nového dopravního napojení obytného souboru, a to po východním okraji pozemků ve vlastnictví investora. Námitka se zamítá viz 4.

 

20. Ing. Jiří Klíma - podání ze dne 14.6.2006 č.j. 1652/06

 1. Studie a návrh řešení dopravní situace v oblasti jsou nedostatečně řešeny a prakticky to znamená, že stávající komunikace na Jahodnici budou přetíženy a budou sloužit jako přivaděče k zamýšlené stavbě. Námitka se zamítá viz. 12.5.
 2. Nedostatečně je řešeno parkování vozidel tak, aby bylo zajištěno praktické využívání podzemních garáží. Námitka se zamítá viz.2.
 3. Nebyla zpracována studie, tzv. EIA. Námitka se zamítá viz. 6.8.
 4. Negativní vlivy (smog, hluk) startujících a rozjíždějících automobilů budou obtěžovat obyvatele staré zástavby. Námitka se zamítá viz. 7.1.
 5. Umístění kontejnerů je takové, že obyvatelé původní zástavby budou obtěžování zápachem a pravděpodobně i výskytem potkanů. Námitka se zamítá. Umístění kontejnerů vyhovuje vyhl. OTPP, řešení vzniku zápachu a výskytu potkanů přesahuje rámec územního rozhodnutí.
 6. Výška zamýšlené stavby přeruší internetové spojení prostřednictvím technologie WIFI s Dolními Počernicemi. Námitka se zamítá. Ing. Klíma ve své námitce neuvedl poskytovatele služby WIFI ve své námitce, ani na telefonické vyžádání, takže stavební úřad nemohl řádně tuto námitku prověřit. Nebylo sděleno, odkud je takový signál vysílán, ani jeho poskytovatel, takže vzniká pochybnost o existenci takového spojení mezi starou zástavbou Jahodnice a Dolními Počernicemi. Telefonickým dotazem na Českém telekomunikačním úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 bylo zjištěno, že nevede seznamy soukromých provozovatelů internetové sítě. České radiokomunikace sdělily, že technologii WIFI neprovozují. Nicméně stavebník nabízí poskytovateli služby WIFI, pokud by došlo k přerušení spojení, možnost dohody o umístění zařízení potřebného k přesměrování signálu na střechu budoucích objektů.

21. Občanské sdružení Jahodnice podáním ze dne 14.6.2006 č.j. 1650/06 požadují:

 1. Zapracovat do rozhodnutí podmínku, že nedílnou součástí bytu bude i podzemní garážové stání - námitka se zamítá viz.2
 2. Vybudování provizorní komunikace pro potřeby výstavby byt. areálu tak, aby stávající Lomnická nebyla využívána pro přepravu stavebního materiálu. Zapracovat do rozhodnutí i úklid případně znečištěných komunikací staré zástavby stavebníkem. Námitce se vyhovuje. Stavebník předložil v dokumentaci plán organizace výstavby, ze kterého je patrné, že staveništní doprava bude vedena po provizorní komunikaci, nikoli po ul. Lomnické. Úklid znečištěných komunikací během výstavby vyplývá z obecně platných právních předpisů, takže stanovení této podmínky do rozhodnutí, které má menší váhu, než právní předpisy, by bylo nadbytečné.
 3. Domnívá se, že umístění komunikace Lomnické a stavba pokračující komunikace mezi novým obytným souborem a starou zástavbou je v rozporu s § 4 odst. 1 vyhl. č. 137/98 Sb. Námitka se zamítá viz. 6.1.
 4. Upozorňují, že zamítavé stanovisko DI Policie ČR k předloženým návrhům obslužné komunikace bytového areálu na východní straně upřednostňuje původní řešení spočívající v rozšíření ulice Lomnické. Zde se výše uvedený orgán vůbec nezabýval možnými dopravními problémy spojené s vjezdem a výjezdem osobních vozidel ze soukromých pozemků do části Lomnické ulice. Lze tedy předpokládat porušování pravidel silničního provozu vyplývajících ze znění příslušného zákona o pozemních komunikacích. Námitka se zamítá. Předložené výsledné řešení dopravy bylo odsouhlaseno dotčenými správními úřady na úseku dopravy.
  Zpracovatel projektové dokumentace a inženýring zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zapracoval do projektové dokumentace. Stavební úřad stanoviska dotčených orgánů státní správy zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení byli vyrozuměni vyvěšením na úředních deskách ÚMČ Praha 14, ÚMČ Praha 15, ÚMČ Praha - Dolní Počernice a ÚMČ Praha - Štěrboholy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 36 odst. 4, neboť se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a položky 17 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:

I. účastníci - veřejnou vyhláškou:

1. úřední deska ÚMČ Praha 14 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů)
k informaci:

2. úřední deska Praha - Dolní Počernice, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)
3. úřední deska ÚMČ Praha 15, Boloňská 478,Praha 10 109 00 - (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)
4. úřední deska Praha - Štěrboholy, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10 (k zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)

II. Na vědomí:

5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
8. Drážní úřad, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
9. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
10. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11. Městská část Praha 14 ÚMČ OVD odd. dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
13. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
14. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
15. Městská část Praha 14 zastoupena starostou, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16. Městská část Praha 15 zastoupena starostou, Boloňská 478,Praha 10 109 00
17. Městská část Praha - Štěrboholy, zastoupena starostou, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10
18. MČ Praha - Dolní Počernice zastoupena starostou, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12
19. MČ Praha - Dolní Počernice, ÚMČ, Stará Obec 10, Praha 9, 190 12
20. MČ Praha - Štěrboholy, ÚMČ, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10
21. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
22. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 15 Praha 1
23. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
24. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
25. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
26. Pražská vodohospodářská společnost a.s. P.O.Box 12, Cihelná 4, 118 01 Praha 1
27. Český Telecom a.s. oblast Praha o.z. MPO Praha, Olšanská 55, 130 34 Praha 3
28. PF ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
29. Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10

Opis
- spis