MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
7.1.2005 OVD/506/05/ŠIKM Ing. Šiklová/213 20.6.2006

 

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 7.1.2005 podal

Městská část Praha 14, zastoupena starostou Ing. Miroslavem Froňkem, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9, která pověřila zastupováním Městskou část Praha 14 ÚMČ, Odbor územního rozvoje

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
" Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Praha, Kyje

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 73/2, 78/1, 78/7, 79/1, 80/1, 80/3, 81, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 2626/1, 2721, 2722, 2724/1, 2725/1, 2725/2, 2824, 2825 v katastrálním území Kyje.

Popis stavby:

Obytný komplex tvoří dva otevřené nekompaktní bloky severně a jižně od komunikace, které se otevírají středem do přírodního prostředí. Je složen ze dvou a třípodlažních schodišťových sekcí s obytnou funkcí, v přízemí jsou navrženy komerční plochy, podzemní podlaží je využito pro parkování a technické prostory.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 73/2, 78/1, 78/7, 79/1, 80/1, 80/3, 81, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 2626/1, 2721, 2722, 2724/1, 2725/1, 2725/2, 2824, 2825 v katastrálním území Kyje, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:500, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno.
 2. Pro zařízení staveniště se vymezují pozemky p.č.84/1, 81 a část pozemků 80/1 a 79/1 kú.Kyje.
 3. Na výše uvedených pozemcích se umísťují 2 nekompaktní obytné bloky složené ze sekcí, které jsou v podzemním podlaží propojeny, se 130 bytovými jednotkami, příjezdové a pěší komunikace, inženýrské sítě, trafostanice, 2 retenční nádrže, hřiště.
 4. Obytné domy jsou umístěny svým delším průčelím podél severní a jižní hrany komunikace Broumarská. Budovy budou mít jedno podzemní, dvě plnohodnotná nadzemní a jedno ustupující podlaží, budou zastřešeny plochou střechou. Podzemní podlaží bude využito pro parkovací stání, 1.NP pro komerční prostory a byty, ostatní podlaží pro byty. Polohově bude bytový objekt SO 01-sever umístěn ve vzdálenosti 13,00m od severní hrany komunikace Broumarská, hlavní nepravidelný objekt tvaru písmene E bude o delších rozměrech 76,20m x 53m, další dvě obdélníkové sekce o rozměrech 15,50m x 17,40m a jedna o rozměrech 17,40m x 23m. Bytový objekt SO 02-jih bude ve vzdálenosti 20,00m od jižní hrany komunikace Broumarská, hlavní nepravidelný objekt tvaru písmene E bude o delších rozměrech 76,20m x 46,40m, další obdélníková sekce o rozměrech 17,00m x 17,40m Výškově bude podlaha 1.NP obytných částí souboru ą 0,00 = 219,50m n.m. Bpv, úroveň podlahy 1.NP komerčních ploch podél ulice Broumarská bude ą 0,00 = 218,80m n.m. Bpv. Úroveň vrchu atiky nepřesáhne výšku 229.20m n.m. Bpv.
 5. Střecha bude konstrukčně řešena tak, aby bylo možno provést její ozelenění, jak uvádí projektová dokumentace situace bilance zeleně a byl dodržen koeficient zeleně. V tomto smyslu bude zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
 6. Fasáda bude tvořena omítkou v odstínech béžové a šedobéžové barvy.
 7. Parkovací stání v lokalitě sever budou umístěny pro potřeby bytů v podzemním podlaží v počtu 90, na povrchu bude umístěno 5 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V lokalitě jih bude pro potřeby bytů v podzemním podlaží umístěno 48 parkovacích stání, na povrchu budou umístěny 3 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na povrchu bude dále umístěno 49 parkovacích stání pro potřeby obchodních ploch, z toho 3 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
 8. Bytové objekty budou napojeny ze stávajícího vodovodního řadu v ul. Broumarská vždy jednou vodovodní přípojkou. Budou uloženy na pozemcích p.č.80/1, 84/1 a 2724/1, kú. Kyje. Délka veřejné části bude pro severní část 27m, pro jižní část 13,5m.
 9. Pro jižní část areálu bude realizován kanalizační areálový splaškový řad KT DN 300 v délce 89m. Řad bude veden v chodníku podél severní strany objektů a bude zaústěn do stávajícího kanalizačního řadu před čerpací stanicí kanalizace. Severní část bude napojena splaškovými přípojkami KT DN 200 do stávajícího kanalizačního řadu v ul. Broumarská. Kanalizace bude uložena na pozemcích p.č.80/1, 84/1, 2724/1 a 84/5 kú. Kyje.
 10. Dešťové vody ze střech budou vedeny dešťovými žlaby do retenčních nádrží s horskou vpustí a přepadem do stávající vodoteče - Rokytky. Dešťové vody z komunikací ze severní části budou zaústěny do dešťové kanalizace v ul. Broumarská. Pro jižní část areálu bude zřízen areálový kanalizační řad dešťové kanalizace KT DN 300 v délce 115m. Bude veden v chodníku podél severní strany bytových objektů a zaústěn do kanalizačního dešťového řadu TZR DN 500 před dešťovou usazovací nádrží. Dešťová kanalizace bude uložena na pozemcích p.č.80/1, 84/1, 2724/1, 84/4 a 84/5, kú. Kyje
 11. V rámci realizace stavby bude přeložen stávající plynovodní řad PE DN 150. Trasa bude vedena původní trasou, její délka bude 141,5m. Nové objekty v severní a jižní části budou napojeny vždy jednou plynovodní přípojkou STL PE 40, jižní část v délce 38m, severní 3m. Budou uloženy na pozemcích p.č.80/1, 84/1 a 2724/1, kú. Kyje
 12. Pro zajištění požadovaného příkonu el. energie bude na pozemku p.č. 80/1 kú. Kyje vybudována nová distribuční jednostrojová trafostanice.
 13. Stávající vrchní vedení VN bude nahrazeno vedením kabelovým, uloženým na ppč. 84/1, 2724/1, 80/1, 2725/2, 2725/1, 2722, 2721, 73/2 kú.Kyje. Kabel v délce 550m bude napojen na sloupu č.311, ukončen bude ve stávající trafostanici TS 3204.
 14. Napojení obytných souborů bude provedeno z nově vybudované kioskové trafostanice, kabely budou uloženy na pozemcích p.č.2725/2, 80/1, 2724/1, 84/1, 84/4, 84/5 kú. Kyje. Přechod pod ul. Broumarskou bude proveden protlakem. Stávající vrchní vedení NN pro potřeby autoservisu bude nahrazeno kabelovým vedením od přípojkové skříně u SO 02-jih. Kabelové vedení na pozemcích p.č. 84/1, 2824 kú. Kyje, bude vedeno po mostní konstrukci a ukončeno ve stávající přípojkové skříni areálu autoservisu na pozemku p.č. 2626/1 kú. Kyje. Nově bude též připojen objekt přečerpávací stanice odpadních vod.
 15. Telefonizace bude zajištěna novou kabelovou přípojkou, z telefonních rozvaděčů SR 40 Broumarská pro SO 01 a z SR 80 Stupská 9 (areál Českého Telecomu) pro objekt SO 02, kde budou ukončeny ve skříních ÚR. Kabely budou uloženy na pozemcích p.č. 78/1, 2725/1, 2725/278/7, 80/3, 80/1, kú. Kyje. Přechod pod ul. Broumarskou bude proveden protlakem souběžně s kabely NN a VO.
 16. Veřejné osvětlení nově vybudovaných komunikací bude napojeno v nově vybudované trafostanici v ul. Broumarská. Bude vedeno podél chodníků na pozemcích p.č. 79/1, 80/1, 81, 84/1, 2626/1 kú. Kyje.
 17. Dopravně bude obytný soubor napojen na páteřní ulici Broumarská ve čtyřech místech ve východní a západní části řešeného území. Základní šířka obslužných komunikací je 6.0m. V jižní části obytného souboru je nově navržena obslužná komunikace rovnoběžná s ulicí Broumarská v délce 110m. Podél komunikace Broumarská budou při fasádách domů umístěny chodníky o šíři 5,00m v severní části a 4,25m v jižní části.
 18. Po obvodu bytového komplexu vedené chodníky šíře 3,5m s povrchem z betonové skládané dlažby budou zesílené pro možné využití při zásahu hasičů. V severní části území budou nároží ošetřena betonovými zatravňovacími dlaždicemi pro umožnění pohybu těžkých motorových vozidel hasičů. Budou vedeny po pozemcích p.č. 80/1, 81 a 84/1, kú. Kyje.
 19. Chodník, vedoucí v jižní části území po p.p.č.84/1 kú. Kyje podél Rokytky - SO 22, bude mít šíři 2m, bude mít mlatový povrch nebude zasahovat do biokoridoru. Chodníky šířky 3,5 a 2m v severní části území na p.p.č.81/1 a 81 budou vedeny podél Rokytky a budou mít zpevněný mlatový a živičný povrch.
 20. Pro propojení nově navržené oblasti bydlení s ostatním územím budou vybudovány v severní a jižní části lávky pro pěší a cykloturistiku přes stávající vodoteč v šířce cca 3m a rozpětí cca 12,0m. Budou umístěny na p.p.č. 2824, 2825 a 2626/1 kú.Kyje.
 21. Pro přístup na rybník budou vybudovány na p.p.č.2825 kú.Kyje dvě nástupní mola, jejichž konstrukce bude kotvená k pobřežním betonovým prahům, osazeným na piloty.
 22. Nezastavěné plochy pozemku budou sadovnicky upraveny, zatravněny a osázeny zelení. Na ploše vně i uvnitř bytového souboru bude realizována zeleň trávníků, keřů a jehličnatých a listnatých dřevin dle PD - situace bilance zeleně. Rovněž tak bude na vybraných plochách střech realizována výsadba zeleně..
 23. Inženýrské sítě budou zabezpečeny proti nátoku vzdutých vod do objektu.
 24. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 25. Dle vyjádření TSK bude akce koordinována s:
  a) 97-01-04111 Broumarská, rekonstrukce komunikace Praha 14
  b) 95-01-01226 Staré Kyje, úprava komunikace Praha 9
 26. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat :
  a) akustickou studii, řešící způsob ochrany chráněných vnitřních prostor před hlukem z vnitřních zdrojů. Součástí studie bude i výpočet vzduchové neprůzvučnosti u konstrukcí, dělící bytové a nebytové prostory a návrh oken u fasád, zasažených dopravním hlukem
  b) podrobný projekt organizace výstavby, včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti
  c) podrobné rozpracování zajištění ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události
  d) aktualizované koordinační vyjádření TSK
  e) požárně bezpečnostní řešení stavby
  f) stavebně- konstrukční řešení střech, které budou ozeleněny

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

Ateliér pro životní prostředí podal tyto námitky:

 1. Stavba se nachází na území přírodního parku Klánovice - Čihadla, intenzivní zástavba je vyloučena, rozpor s vyhláškou č. 3/1991 - námitka se zamítá.
 2. DUN, komunikace (obratiště) v JZ rohu jižní části (SO 17) a křižovatka komunikace s ul.Broumarskou (SO 04) jsou umístěny v rozporu s ÚPD do ploch ZN- námitka se zamítá.
 3. Zápočet ostatní zeleně na střechách domů nemá oporu v ostatních částech projektové dokumentace - námitce se vyhovuje.
 4. O návrhu rozhodují zaměstnanci navrhovatele - pochybnosti o nestrannosti vedení řízení- námitka se zamítá.
  Kyjský občanský klub podal tyto námitky:
 5. nesoulad umístění stavby s vyhláškou č.26/1999Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, čl.4 odst.1. Umístění a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí ( sousedí s historickým jádrem obce, zasahuje do navržené památkové zóny, plocha stavby patří do přírodního parku Klánovice - Čihadla, má vazbu na kulturní a historickou dominantu města) - námitka se zamítá.
 6. Zásah do urbanizovaného rázu historického jádra obce Kyje - námitka se zamítá.
 7. Narušení harmonie měřítka a vztahů zastavěného a nezastavěného území přírodního parku Klánovice - Čihadla - námitka se zamítá.
 8. navržená stavba nerespektuje zásady zachování charakteru krajiny, nerespektuje přírodní podmínky, jak uvádí Strategický plán hl.m.Prahy - námitka se zamítá.
 9. dokumentace nedostatečně zobrazuje zamýšlený zásah do území, potřeba zpracovat další zákresy pohledů - námitka se zamítá.
 10. MČ Praha 14 má povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity - námitka se zamítá.
 11. Nebyl posouzen vliv akustických signálů v pásmu nízkofrekvenčního hluku- námitka se zamítá.
 12. Hluková studie vychází z výpočtových hodnot, nikoli z reálného měření- námitka se zamítá.
 13. MěHS potvrdila překročení hygienického limitu, před kolaudací nutno prokázat měřením dodržení všech zákonných limitů ve vnějším prostoru i chráněných vnitřních prostorech - námitce se vyhovuje
 14. Nárůst hluku v průběhu stavby nebyl hodnocen, nutno doplnit - námitce se vyhovuje.
 15. Vlivem navrhované stavby dojde k likvidaci přirozeného provětrávání údolní nivy a k dalšímu zhoršení koncentrace emisí a životního prostředí - námitka se zamítá.
 16. Do hodnocení znečistění ovzduší nebyly zařazeny suspendované částice PM10 - námitka se zamítá.
 17. Navrhované řešení vytápění je nevhodné - není dodržen zákon o ochraně ovzduší - námitka se zamítá.
 18. Navrhovaná stavba zasahuje do zátopového území a sportoviště je umístěno v zátopovém území - námitka se zamítá.
 19. Narušení přírodního parku Klánovice - Čihadla, umístění je v rozporu s vyhl.hl.m.Prahy č.3/1991 - námitka se zamítá.
 20. Pozemek p.č.79/1, kú. Kyje je dotčen změnou právních vztahů - námitka se zamítá.
 21. Doporučený podíl obytné zástavby (D3 - 30%) je výrazně překročen - námitka se zamítá.
 22. Není stanoven způsob ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události. - námitce se vyhovuje
 23. Navržená památková zóna Staré Kyje zahrnuje severní plochu obytného souboru Broumarská, p.p.č.80/1, sousedí s historickým jádrem obce, kde je stanovena výšková regulace a šikmé sedlové střechy - námitka se zamítá.
 24. Není průkazné, že byty, pro které byl zpracován diagram oslunění, jsou ty s nejnižším - námitka se zamítá.
 25. Nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA dle zák.č. 100/2001 Sb. - námitka se zamítá..
 26. Požadavek doplnění dalších podkladů - vizualizované pohledy; studie akustické situace, provedené na zákl. skutečných hodnot; studie urbanistického začlenění do historického jádra obce Kyje; rozvinutý pohled z uliční čáry Broumarské ul. na sever - námitka se zamítá
 27. Vyjádření pochybnosti o nestrannosti rozhodování správního orgánu - námitka se zamítá

Odůvodnění:

Dne 7.1.2005 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 7.1.2005 vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 20.5.2005.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 21.7.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože při posuzování návrhu stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení návrhu, byl navrhovatel dne 15.8.2005 vyzván k jeho doplnění a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 9.3.2006.

Stavební úřad oznámil pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.5.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Navržená zástavba po obou stranách Broumarské ulice upevňuje dnešní automobilní komunikaci do podoby městské ulice s oboustranným stromořadím. Tři třípodlažní hmoty bytových domů, kolmé na navrženou ulici jsou v přízemí propojeny podnoží s komerčními prostory. Poslední podlaží je výrazně ustoupené, čímž je potvrzena základní urbanistická funkce ve vztahu k návrší s kostelem - být nerušící horizontální podnoží. Předsunuté viladomy na východním okraji areálu dále zjemňují hmotové působení v nejexponovanějších pohledech. Součástí urbanistické kompozice je oboustranné stromořadí podél obchodního parteru v ulici Broumarská.

Dopravně je obytný soubor napojen na páteřní ulici Broumarská ve čtyřech místech. Kolmá napojení umožní dopravní obsluhu nových objektů, příjezd na venkovní parkoviště a do podzemních garáží. V jižní části je nově navržena obslužná komunikace rovnoběžná s ulicí Broumarská, jejíž část je rovněž určena k parkování vozidel. Dopravně je umožněn přístup k čerpací stanici odpadních vod na p.p.č. 84/5 kú.Kyje a k areálu Dešťové usazovací nádrže ( DUN), který je budovaný jako součást stavby "Rekonstrukce ulice Broumarská".

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Navrhovaný objekty se nacházejí na ploše pěti funkčních zón: 2 plochy SVM - smíšení městského typu, 2 plochy ZN - přírodní nelesní plochy, SO - sloužící oddechu. Do obou ploch SVM jsou umístěny polyfunkční dvou a třípodlažní objekty s převážně obytnou funkcí. Kromě ní jsou v přízemí, po obou stranách Broumarské, navrženy komerční plochy. Podzemí je využito pro parkování a technické prostory. Do plochy SO v Lokalitě Sever jsou kromě trávníků, dřevin, pěších cyklistických komunikací umístěny hřiště pro děti a dospělé. Do ploch ZN, sledujících břeh Rokytky a Kyjského rybníka, jsou kromě trvalých travních porostů a dřevin umístěny pěší komunikace a cyklostezky. V rámci ploch ZN návrh rovněž respektuje umístění DUN, která má pravomocné stavební povolení.

Směrná část ÚP HMP ukládá platným indexem míry využití území a podílu bydlení D3 minimální podíl bytových ploch a koeficient podpažních ploch a zeleně. V daném území byla schválena dne 9.9.1999 usnesením č.10/02 úprava směrné části ÚP SÚ HMP pod číslem U 0132/2003. Návrh respektuje provedenou úpravu míry využití území pro danou plochu.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb.hl.m.Prahy.

Stanoviska sdělili:

1. Sdružení pro životní prostředí zdrav. postižených - vyjádření zn.04/636/Vč/155 ze dne 23.6.2004
2. ČR Státní energetická inspekce - vyjádření z.n. 407-23.9/04/11.103/BL ze dne 23.11.2004
3. MHMP OŽP - rozhodnutí č.j. MHMP-123507/2004/OZP-V-969/R-256/Hu ze dne 2.12.2004
4. MČ P 14 ÚMČ OVD odd. dopravy - aktual.rozhodnutí č.j. OVD886/2006/PALK ze dne 5.4.2006
5. MČ P 14 ÚMČ OVD odd. dopravy - vyjádření ze dne 10.9.2004
6. Policie ČR SHMP DI - vyjádření č.j. PSP-1398/DI-4-2004 ze dne 18.8.2004
7. Vojenská ubytovací stavební správa Praha - razítko čj.ÚP-416-10-04 ze dne 16.8.2004 ( platnost 2 roky - do 16.8.2006)
8. PVS, a.s. - vyjádření č.j.2971/04/2/02/Po/Ří ze dne 3.8.2004
9. Pražská plynárenská, a.s. - vyjádření zn. 2768/489434/Se/OŘP/04 ze dne 30.7.2004 (2 roky - do 30.7.2006)
10. MHMP OŽP - stanovisko č.j. MHMP-084810/2004/001/OZP/VI ze dne 26.7.2004
11. MČ P 14 ÚMČ OESM - vyjádření + výpis KN zn. 188/OESM/2004 ze dne 22.7.2004
12. Lesy hl.m. Prahy - vyjádření zn. 1331/04 ze dne 21.12.2004
13. Zemědělská vodohospodářská správa OPV - vyjádření zn. 1101/04/P ze dne 29.7.2004
14. MHMP ORD - stanovisko č.j. MHMP-94202/2004/RDO-RD/Čd ze dne 7.7.2004
15. T - Systems PragoNet, a.s. - aktualizované vyj.pod čj ÚR/19479/06-4 ze dne 5.4.2006
16. Povodí Vltavy - stanovisko zn. 260/263/9236/3169/04 ze dne 30.6.2004
17. ELTODO Citelum s.r.o. - vyjádření zn. EC 303/5245/04 ze dne 28.6.2004 ( platnost prodloužena do 14.3.2007)
18. Ropid - vyjádření zn. ORS/137/04/Cis ze dne 30.6.2004
19. Hygienická stanice hl.m. Prahy - stanovisko č.j. 2230/04/PS-HK ze dne 29.6.2004
20. Pražská energetika, a.s. - vyjádření č.j. 211300/1149/603 ze dne 25.6.2004, prodlouženo 24.6.2005 o 12 měsíců - do 24.6.2006)
21. MČ P14 ÚMČ OŽP- vyjádření č.j. 620/OŽP/04/Dv ze dne 24.6.2004
22. Pražská teplárenská, a.s. - vyjádření č.j.OÚ/1675/04/EPu ze dne 15.6.2004 ( prodlouženo do 16.3.2007)
23. Český Telecom a.s. - ochrana sítí - vyjádření zn.OS/Še/6796/6/2004 ze dne 14.6.2004 (platnost neomezena)
24. PVK, a.s. - závod sítí - vyjádření č.j.PVK 10994/OTPČ/3741/04 ze dne 11.6.2004
25. TISCALI Telekomunikace ČR, s.r.o. - aktual. razítko na situaci ze dne 5.4.2006
26. MHMP OMZ - vyjádření č.j. MHMP/72299/OMZ/441/2004/Pol ze dne 27.5.2004
27. Dopravní podnik hl.m. Prahy - stanovisko zn. 90113/21Ha768/1207 ze dne 24.5.2004
28. MHMP OPP - vyjádření č.j. MHMP 62 593/2004/Rad ze dne 17.5.2004
29. MHMP OKŘ - vyjádření č.j.MHMP 69484/2004 ze dne 19.5.2004
30. MHMP OSM - vyjádření č.j.OSM/46909/04/VP/Sed ze dne 13.5.2004
30a. MHMP OSM - dodatek k vyjádření č.j.OSM/46909/04/VP/Sed ze dne 18.1.2005
31. MHMP OMI - vyjádření č.j. OMI/2922/1019/2004 ze dne 28.4.2004
32. MHMP SÚRM - vyjádření č.j. SURM/3824/04 KŘ č.j.111/04 ze dne 6.5.2004
32a.Útvar rozvoje hl.m.Prahy - vyj. čj.366/06 ze dne 7.3.2006
33. TSK - svodná komise - vyjádření č.j.1248/04/220/Me ze dne 30.4.2004
34. Dial Telecom ( původně In Way, a.s.) - aktualizované ze dne 16.3.2006 ( platnost 2 roky)
35. Ministerstvo životního prostředí - sdělení zn. 2535/OPVI/04 ze dne 18.5.2004
36. Vegacom, a.s. (České radiokomunikace, a.s.) - aktual.pod čj. VGC/P2019/06/JK ze dne 31.3.2006
37. HZS hl.m,. Prahy - vyjádření čj.HSAA-8028/ODZS-1722/2004 ze dne13.4.2004
38. TELEMATIKA (ČD Telekomunikace , a.s.) - vyj. čj. 1340/05-2318-1.No ze dne 1.6.2005 (platnost neomezena)
39. Eurotel Praha , spol. s r.o. - aktual.vyjádření č.j. 1469/06 ze dne 31.3.2006
40. Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s.- aktual. vyj.razítko ze dne 11.4.2006
41. ČD a.s., Správa žel. komunikací - nahrazeno TELEMATIKA, a.s. - viz č.38
42. MHMP OD - stanovisko č.j. MHMP-36932/2004/DOP-04/Fr ze dne 12.3.2004
43. KPNQwest Czechia, s.r.o. - aktual.vyj. razítko na situaci ze dne 28.4.2005
44. GTS Czech, a.s.- nahrazeno vyj.GTS NOVERA - viz vyjádření č. 52
45. UPC ČR, a.s. - aktual.razítko na situaci ze dne 4.5.2006
46. Memorex Telex Communications CZ, a.s. -aktual.vyj. č. 077/2006/dst ze dne 14.3.2006 - platnost 6 měs.
47. Středočeská energetika a.s. - SDK - vyj.čj.Vyj/05308 ze dne 4.5.2005
48. Ministerstvo vnitra ČR - aktual.vyj. razítko na situaci ze dne 15.3.2006
49. net4net,a.s. ( původně TRANSGAS Net, a.s. ) - aktual.vyj.pod čj. PZ/1363/05 ze dne 9.5.2005 ( platnost 2 roky)
50. Kolektory Praha , a.s. - aktual.vyj.pod čj. 4000/414/04/05 ze dne 28.4.2005 (platnost neomezena )
51. SLOANE PARK PROPERTY TRUST, a.s. - aktual.vyj.pod čj. 397/05 ze dne 26.4.2005 (platnost neomezena)
52. GTS NOVERA ,a.s. (původně ALIATEL ) - aktual.vyj.razítko na situaci ze dne 5.4.2006
53. TES Wireles, s.r.o. - aktual.vyj.razítko na situaci ze dne 7.4.2006
54. Karneval Media s.r.o. (pův.TES Media, s.r.o. ) - aktual. vyj.razítko na situaci ze dne 7.4.2006
55. ČEZnet, a.s. - aktual.vyj.razítko na situaci pod čj.1071 ze dne 13.4.2006
56. SITEL, a.s. - aktual.vyj.pod čj. 1661-06 ze dne 5.4.2006
57. OVD ÚMČ Praha 14, vodoprávní úřad - vyjádření čj. OVD/46/05/RANI ze dne 17.1.2005 - platnost 2 roky
58. MHMP OŽP - rozhodnutí č.j. MHMP-178505/2004/OZP-III-Str/R-3588 ze dne 27.1.2005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s § č. 36 odst.4 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení účastníkům veřejnou vyhláškou. Do územního řízení se přihlásila za účastníky tato občanská sdružení: Ateliér pro životní prostředí, Sdružení Za Hutě krásnější, Kyjský občanský klub a I.Občanské sdružení Hloubětín.

Vlastníci pozemků, na kterých bude předmětná stavba umístěna, dali písemný souhlas s umístěním stavby.

Námitky k řízení podala občanská sdružení Ateliér pro životní prostředí a Kyjský občanský klub.

Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí podalo tyto námitky:

1. Stavba se nachází na území přírodního parku Klánovice - Čihadla, intenzivní zástavba je vyloučena, rozpor s vyhláškou hl.m.Prahy č. 3/1991.
2. DUN, komunikace (obratiště) v JZ rohu jižní části (SO 17) a křižovatka komunikace s ul.Broumarskou (SO 04) jsou umístěny v rozporu s ÚPD do ploch ZN
3. Zápočet ostatní zeleně na střechách domů nemá oporu v ostatních částech projektové dokumentace
4. Návrhu rozhodují zaměstnanci navrhovatele - pochybnosti o nestrannosti vedení řízení

Občanské sdružení Kyjský občanský klub podalo tyto námitky:

5. Nesoulad umístění stavby s vyhláškou č.26/1999Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, čl.4 odst.1. Umístění a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí ( sousedí s historickým jádram obce, zasahuje do navržené památkové zóny, plocha stavby patří do přírodního parku Klánovice - Čihadla, má vazbu na kulturní a historickou dominantu města)
6. Zásah do urbanizovaného rázu historického jádra obce Kyje
7. Narušení harmonie měřítka a vztahů zastavěného a nezastavěného území přírodního parku Klánovice - Čihadla
8. Navržená stavba nerespektuje zásady zachování charakteru krajiny, nerespektuje přírodní podmínky, jak uvádí Strategický plán hl.m.Prahy
9. Dokumentace nedostatečně zobrazuje zamýšlený zásah do území, potřeba zpracovat další zákresy pohledů
10. MČ Praha 14 má povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity, návrhy opatření ke snížení nepříznivých dopadů hluku
11. Nebyl posouzen vliv akustických signálů v pásmu nízkofrekvenčního hluku
12. Hluková studie vychází z výpočtových hodnot, nikoli z reálného měření
13. MěHS potvrdila překročení hygienického limitu, před kolaudací nutno prokázat měřením dodržení všech zákonných limitů ve vnějším prostoru i chráněných vnitřních prostorech
14. Nárůst hluku v průběhu stavby nebyl hodnocen, nutno doplnit
15. Vlivem navrhované stavby dojde k likvidaci přirozeného provětrávání údolní nivy a k dalšímu zhoršení koncentrace emisí a životního prostředí.
16. Do hodnocení znečistění ovzduší nebyly zařazeny suspendované částice PM10
17. Navrhované řešení vytápění je nevhodné - není dodržen zákon o ochraně ovzduší
18. Navrhovaná stavba zasahuje do zátopového území a sportoviště je umístěno v zátopovém území
19. Narušení přírodního parku Klánovice - Čihadla, umístění je v rozporu s vyhl.hl.m.Prahy č.3/1991
20. Pozemek p.č.79/1, kú. Kyje je dotčen změnou právních vztahů
21. doporučený podíl obytné zástavby (D3 - 30%) je výrazně překročen
22. Není stanoven způsob ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události
23. Navržená památková zóna Staré Kyje zahrnuje severní plochu obytného souboru Broumarská, p.p.č.80/1, sousedí s historickým jádrem obce, kde je stanovena výšková regulace a šikmé sedlové střechy.
24. Byty, pro které byl zpracován diagram oslunění, jsou ty s nejnižším.
25. Nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA dle zák.č. 100/2001 Sb.
26. Požadavek doplnění dalších podkladů - vizualizované pohledy; studie akustické situace, provedené na zákl. skutečných hodnot; studie urbanistického začlenění do historického jádra obce Kyje; rozvinutý pohled z uliční čáry Broumarské ul. na sever .
27. Vyjádření pochybnosti o nestrannosti rozhodování správního orgánu.

K jednotlivým námitkám stavební úřad uvádí:

 1. K umístění stavby do území přírodního parku Klánovice - Čihadla vydalo správní rozhodnutí čj. MHMP-123507/2004/OZP-V-969/R-256/Hu, ve kterém podle ustanovení §12 odst.2 zákona 114/1992 Sb v návaznosti na vyhl.č.3/1991 Sb.uděluje souhlas k umístění uvedené stavby v přírodním parku Klánovice - Čihadla.
 2. DUN je pravomocně povolena MHMP - vodoprávní oddělení stavebním povolením čj. MHMP-77048/2001/VYS/To ze dne 14.12.2001, PM 22.1.2002, prodlouženo čj.MHMP-161587/2003/OZP-IX/R-241/To ze dne 9.12.2003, PM 5.1.2004. Komunikace (obratiště) - SO 17 a křižovatka komunikace s ul. Broumarskou - SO 04 svou částí zasahuje do plochy ZN. Jako stavbu výjimečně přípustnou je možno v monofunkční ploše ZN - přírodní nelesní plochy komunikace vozidlové umístit. Do funkční plochy ZN zasahuje pouze část obratiště, které leží mimo trasu lokálního biokoridoru a je ze zatravňovacích dlaždic. Stavební úřad má za to, že i s tímto drobným zásahem do plochy ZN bude účelu, požadovaného vyhláškou dosaženo. Části křižovatky, která v SV části stavby zasahuje do plochy ZN, se toto týká obdobně. K umístění obratiště ze zatravňovacích dlaždic a křížovatky ve východní části území do funkční plochy ZN dal kladné vyjádření Útvar rozvoje hlavního města Prahy.
 3. Námitce se vyhovuje podmínkou č.5 ve výrokové části tohoto rozhodnutí
 4. Zde je třeba rozlišit samostatnou a přenesenou působnost obce. Navrhovatel výše uvedeného řízení o umístění stavby je Městská část Praha 14 - organizační složka územně samosprávného celku (dále USC) hl.m.Praha, která má právní subjektivitu. Zde se jedná o činnost, spadající do samostatné působnosti obce. K rozhodování ve správním řízení je příslušný stavební úřad - činnost spadající do přenesené působnosti obce, tedy činnost, kterou vykonává stát prostřednictvím USC. Pracovníci stavebního úřadu jsou tedy zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14, ale jen co do organizační struktury, nikoli co do vztahu nadřízenosti a podřízenosti ve věcech přenesené působnosti. Dále je nutno poznamenat, že z námitky vyplývá, že žádný ze pracovníků stavebního úřadu, tedy celý stavební úřad, nesplňuje podmínku nestranného rozhodování. Dle správního řádu vyloučit z rozhodování celý správní orgán nelze.
 5. Navrhovaná stavba se umisťuje do území, které je od původní zástavby odděleno mohutnou hmotou budovy Českého Telecomu, která svou výškou navrženou zástavbu převyšuje. Navržená stavba tak nenaruší stávající parametry území. Stavební úřad má za to, že je obytný soubor urbanisticky a architektonicky pro dané území akceptovatelný.
 6. Navrhovaná stavba se nenachází na území historického jádra obce, kde je stanovena výšková regulace, budovy v severní části obytného souboru s ní sousedí. Pro území, na kterém je navrhována, jsou stanoveny ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy regulativy, stanovující maximální míru využití území. Navržený stav splňuje limity stanovené ÚPn. (jak je uvedeno dále, byla schválena úprava směrné části ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy)
 7. viz námitka.č.1
 8. Ke ochraně přírody a krajiny vydal souhlasné stanovisko dotčený správní úřad - odbor životního prostředí MHMP (dnes odbor ochrany prostředí) dne 26.7.2004 pod čj. MHMP-084810/2004/001/OZP/VI.
 9. Chybějící zákresy plánované stavby do fotografií nelze kvalifikovat jako nedostatek projektové dokumentace
 10. Námitka je koncipovaná v obecné poloze k vysoké hlučnosti, způsobené provozem komunikace Broumarská a odpovědnosti za překračování hluku nad hygienické limity. Tyto záležitosti nejsou předmětem řízení o umístění stavby obytného souboru, taktéž nemůže stavební úřad rozhodovat o návrzích, které nejsou součástí návrhu na umístění stavby. Problematiku hluku navrhované stavby řeší námitky 11 až 14.
 11. Dotčený správní orgán MěHS k předmětné stavbě vydala souhlasné stanovisko pod čj. 2230/04/PS-HK dne 29.6.2004. Posouzení hluku je plně v působnosti hygienika a stavebnímu úřadu nepřísluší zpochybňovat jeho stanovisko a požadovat jinou dokumentaci nad rámec jeho posouzení.
 12. viz námitka č. 11
 13. Námitce se vyhovuje podmínkou č. 26 výrokové části tohoto rozhodnutí
 14. Námitce se vyhovuje podmínkou č. 26 výrokové části tohoto rozhodnutí
 15. K požadavkům na zachování čistoty ovzduší se vyjádřil příslušný dotčený správní orgán - odbor životního prostředí MHMP (dnes odbor ochrany prostředí). Pod čj. MHMP084810/2004/001/OZP/VI ze dne 27.4.2004 vydal souhlasné stanovisko, ve kterém stanovuje nutnost vydání povolení umístění dvou středních zdrojů znečisťování ovzduší (dvě plynové kotelny) orgánem ochrany ovzduší ve správním řízení. Toto rozhodnutí je ve spise doloženo.
 16. viz námitka č. 15
 17. Rozhodnutí, kterým povoluje umístění dvou středních zdrojů znečistění ovzduší, vydal MHMP-OŽP dne 27.1.2005 pod čj.MHMP-178505/2004/OZP-III-Str/R-3588, PM 7.2.2005. Ve svém odůvodnění uvádí, z jaké studie a odborného posudku znečistění ovzduší vychází a závěrem uvádí, že ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování emisních limitů znečisťujících látek v okolí. Jejich imisní příspěvky budou velmi malé a na imisní situaci se téměř neprojeví.
 18. Navrhovaná stavba zasahuje do záplavového území a sportoviště je umístěno v zátopovém území. Dle ÚP SU hl.m.Prahy je záplavové území, kam zasahují hřiště, je zařazeno do kategorie C - záplavové území průtočné, ve kterém lze výjimečně umisťovat stavby přístavů a zařízení, sloužící vodní dopravě, liniové stavby, doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreační plochy, aj. Stavby, které jsou zde tímto rozhodnutím umísťovány, zasahují do záplavového území malou částí dětská hřiště a dále je zde umístěno molo. Tyto stavby zde umístit lze. Správce vodního toku Rokytka - odbor městské zeleně MHMP (dnes odbor ochrany prostředí) dal k předmětné stavbě souhlasné stanovisko s podmínkou, která zahrnuta ve výrokové části tohoto rozhodnutí (podmínka č. 26).
 19. viz námitka č. 1
 20. Změna právních vztahů, která je vyznačena v KN na pozemku p.č. 79/1 kú.Kyje, se týká vyznačení změny vlastnictví tohoto pozemku. Městská část Praha 14 podala dne 2.11.2005 žádost o provedení záznamu do KN, kterou žádá o provedení záznamu předání nemovitého majetku ve vlastnictví obce do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 29/100 ze dne 23.6.2005. Jedná se o pozemky parc.č.79/1, 79/2, 79/3, 79/4, vše kú.Kyje. Obě listiny jsou ve spise doloženy.
 21. ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy obsahuje ve vybraných funkčních územích regulativy funkčního a prostorového uspořádání, stanovující max.míru využití území a min.podíl bydlení. V území, na kterém má být plánovaná stavba umístěna, je to koef. D3, což představuje KPP (koeficient podlažních ploch) 0,8, KZ (koeficient zeleně) je předepsán v závislosti na počtu podlaží 0,35 - 0,55 a min podíl bydlení 30%. Tyto parametry jsou dodrženy. Horní hranice podílu bydlení územním plánem stanovena není a je ve smyslu tohoto ustanovení dodržen.
 22. Dotčený správní orgán MHMP-OKŘ vydal dne 19.5.2004 pod čj.MHMP 69484/2004 k předmětné stavbě stanovisko, ve kterém požaduje v PD pro stavební povolení podrobněji rozpracovat zajištění ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události. Námitce se vyhovuje podmínkou č. 26 výrokové části tohoto rozhodnutí.
 23. Navržená památková zóna, do které zasahuje severní část obytného souboru, nemá žádný omezující režim a do historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací daná stavba nezasahuje. Ke stavbě dal vyjádření dotčený správní orgán - odbor památkové péče MHMP pod čj. MHMP 62595/2004/Rad dne 17.5.2004.
 24. Z dispozice bytů, pro které je zpracována studie oslunění a osvětlení, je patrno, že byly projektantem vybrány byty s nejnepříznivějšími podmínkami. V průběhu řízení byla po námitce Kyjského občanského klubu studie doplněna o posouzení dalších dvou bytů. Doba proslunění splňuje i tady požadavek daný normou. Pokud KOK znovu namítá, že ani u dalších bytů nemusí být splněny zákonem stanovené limity, je nutno to prokázat oponentní studií.
 25. Dle vyjádření Ministerstva životního prostředí čj. 2535/OPVI/04 ze dne 18.5.2004 výše uvedený záměr nepodléhá režimu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů.
 26. Viz námitka č. 9, měření na základě skutečných hodnot - viz námitka č. 11
 27. Viz námitka č. 4.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplň se nevyměřuje.

Příloha pro navrhovatele: (k vyzvednutí po právní moci rozhodnutí)

Rozhodnutí se doručuje:

účastníci

1.úřední deska - MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 ( k zveřejnění po dobu 15 dnů )

na vědomí

2. Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
3. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
4. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 14
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
8. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
9. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,odd.dopravy, Bratří Venclíků 1073,19821 Praha 9
10. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11. Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Za Ženskými domovy 3122, 150 00 Praha 5
12. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Dopravní úsek, Sokolovská 217, 190 22 Praha 9
13. Lesy hlavního města Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10
14. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Skala, zástupce starosty, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
15. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
16. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
17. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 15 Praha 1
18. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
19. Hlavní město Praha Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
20. Pražská vodohospodářská společnost a.s. P.O.Box 12, Cihelná 4, 118 01 Praha 1
21. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
22. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
23. PREdistribuce a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
24. Český Telecom a.s., Olšanská 55, 130 34 Praha 3
25. Eltodo Citelum spol. s r.o., Novodvorská 1010, 142 00 Praha 4
26. ČR - Státní energetická inspekce SEI ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2