MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn.

Naše č. jednací
OVD/506/05/ŠIKM
Vyřizuje/linka
Ing. Šiklová/213
V Praze dne
4.8.2006

 

OZNÁMENÍ

O PODANÉM ODVOLÁNÍ A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti, kterou dne 7.1.2005 podal

Městská část Praha 14, zastoupena starostou Ing. Miroslavem Froňkem, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9, která pověřila zastupováním odbor územního rozvoje,

vydal dne 20.6.2006 rozhodnutí pod č.j. OVD/506/05/ŠIKM na stavbu:

"Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Praha, Kyje

na pozemcích parc. č. 73/2, 78/1, 78/7, 79/1, 80/1, 80/3, 81, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 2626/1, 2721, 2722, 2724/1, 2725/1, 2725/2, 2824, 2825 v katastrálním území Kyje. Proti tomuto rozhodnutí podal

Kyjský občanský klub, občanské sdružení,Vajgarská 1415, Praha 9, Kyje

a Ateliér pro životní prostředí, občanské sdružení, Ve Svahu 1, Praha 4

v zákonné lhůtě odvolání. V souladu s §56 zákona č.71/1967Sb (správní řád) stavební úřad tímto vyrozumívá účastníky o podaném odvolání a vyzývá k vyjádření se k němu. S obsahem podaného odvolání se mohou účastníci seznámit na ÚMČ - odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00hod, v ostatní dny po telefonické domluvě.

Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podanému odvolání nejpozději do

10 dnů ode dne doručení

tohoto oznámení. K později podaným vyjádřením nebude přihlédnuto.

Ing. Věra Joudová

vedoucí odboru výstavby a dopravy

Obdrží:

Účastníci
1. úřední deska - Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9

Na vědomí

2. Městská část Praha 14, ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9