MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/828/07/RANI Ing. Rangotisová /312 23.4.2007

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení městské zeleně, IČ 00064581, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1,
kterého zastupuje Ing. Jan Kapsa, IČ 72131284, Jiráskova nábř. 11, 370 04 České Budějovice

(dále jen "stavebník") dne 28.3.2007 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla:

" Rekonstrukce a oprava objektů Kyjského rybníka", městská část Praha 14, Praha 9,
na pozemku parc. č. 2825, 2826, 1332, 2838, 2827 v katastrálním území Kyje.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny vodního díla dle ustanovení § 15 odst.1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle ustanovení § 115 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

V rámci této stavby bude provedeno:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), věcně příslušný dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále příslušný dle ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení o povolení změny stavby vodního díla dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

24. května 2007 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, 2.patro, dveře č.202, Bří Venclíků 1073, Praha 9.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Ing. Iva Rangotisová
vedoucí odd. průmyslových staveb odboru výstavby a dopravy

I. Doručuje se žadateli doporučeně:
1. Kapsa Ing. Jan, Jiráskova nábř. 11, 370 04 České Budějovice

II. Doručuje se účastníkům řízení:

Veřejnou vyhláškou - vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 14 - po dobu 30 dnů

III. Doručuje se dotčeným orgánům státní správy:

2. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
3. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
4. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
6. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IV. Na vědomí:

7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
8. Lesy hlavního města Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10
9. Povodí Vltavy a.s. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367, 186 00 Praha 8

Spis
referent