MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
11.7.2005 OVD/1871/05/ŠIKM Ing. Šiklová/213 16.11.2005

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 11.7.2005 podala

Lipnická spol. s r.o., Peluškova 1398, 198 00 Praha 9,
kterou zastupuje AA héta spol. s r.o., architektonický atelier, ing. arch. Petr Frolík, Ortenovo nám. 2, 170 00 Praha 7

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků

rozhodnutí o umístění stavby
Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I
Praha 14, Černý Most

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 181/8, 181/9, 201/1, 201/2, 206, 221/1 v katastrálním území Černý Most.

Popis stavby:

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavby obytných domů, komunikace, chodníků a inženýrských sítí budou umístěny na pozemcích parc.č. 181/8, 181/9, 201/1, 201/2, 206, 221/1 v katastrálním území Černý Most, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000 a na doplňujícím výkresu v měřítku 1:500, kde je umístění všech navrhovaných staveb zakresleno, obytné domy též okótovány a výškově označeny.

2. Budovy, půdorysného tvaru L, budou umístěny proti sobě tak, že budou tvořit polouzavřený blok, budou mít 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, s celkovým počtem 75 bytů, zastřešeny budou plochou střechou.

3. Dvoupruhová obousměrná komunikace o šířce 7m v délce cca 135m bude umístěna tak, že bude od ul. Ocelkova tvořit prodloužení stávající ul. Generála Janouška, naváže na již vybudované odbočení. Podél severní hrany komunikace bude umístěno 16 odstavných stání. V západní části bude zakončena křižovatkou, odkud bude komunikace pokračovat ve směru severozápadním, cca 50m. Podél komunikací a vně obytného bloku ze severovýchodní a severozápadní strany budou vybudovány chodníky šířky 2m.

4. Výška římsy u obou objektů nepřesáhne 15,50m, tj. 263,50m n.m.Bpv. Úroveň podlahy v přízemí bude ą0,00 = 248.00m n.m.Bpv.

5. Polohové umístění objektů je dáno souřadnicemi JTSK. Bytový dům A východním rohem o souř. Y=732551,77m, X=1042725,02m, bytový dům B západním rohem o souř. Y=732640.60, X=1042713,58m.

6. Objekty budou dopravně napojeny na nově navržené prodloužení ul. Generála Janouška přes stávající křižovatku na komunikaci Ocelkova.

7. Na pozemku parc.č. 221/1, kú Černý Most bude umístěn protihlukový val o výšce 6m, šířce16m a délce 115m. vzdálenost paty valu bude od okraje jízdního pruhu ul. Ocelkova na severozápadním konci 19m, na jihovýchodním konci 30m. Od okraje prodloužené komunikace Generála Janouška bude pata svahu ve vzdálenosti 9m.

8. Garážová stání budou umístěna v podzemním podlaží v počtu 75 stání v podnoži budovy a na terénu podél komunikace Generála Janouška v počtu 16 parkovacích stání.

9. Zásobování vodou bude zabezpečeno ze stávajícího veřejného řadu litina DN 300, vedeného podél ulice Ocelkova. Od místa napojení u křižovatky plánovaného prodloužení ul. Generála Janouška a ul.Ocelkova bude nový vodovodní řad litina DN 150 veden podél prodloužené ul. Generála Janouška a podél plánovaného prodloužení ul. Arnošta Valenty.Z těchto veřejných vodovodů budou přípojkami napojeny bytové objekty.

10. Pro odkanalizování obytného souboru budou vybudovány nové kanalizační řady, napojené jihozápadně od křižovatky plánovaného prodloužení ul. Generála Janouška s ul Ocelkova. Budou vedeny podél prodloužené ul. Generála Janouška a podél plánovaného prodloužení ul. Arnošta Valenty a přípojkami napojeny na bytové objekty. Kanalizace bude provedena z kameninového potrubí, splašková DN 300, dešťová DN 400.

11. Dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny přes uliční vpusti do nově navržené kanalizace kamenina DN 400.

12. Zásobování teplem bude realizováno z nově vybudovaného teplovodního řadu. Ten bude napojen na stávající, který je veden v kolektoru 1.stavby Černého Mostu II. Z koncové komory bude vystupovat v místě u křižovatky plánovaného prodloužení ul. Generála Janouška a ul.Ocelkova. Dále bude veden podél nově vybudovaných komunikací - prodloužené ul. Generála Janouška a prodloužení ul. Arnošta Valenty. V bytovém areálu bude zřízena výměníková stanice, odkud bude rozvod TUV a ÚT veden do celého objektu.

13. Obytný soubor bude napojen na stávající distribuční síť PRE kabelovou přípojkou NN 1kV z kabelových rozvodů, uložených v kolektoru. Nové kabely NN budou vedeny stávajícím kolektorem, ze kterého budou vystupovat ve stejném místě jako teplovodní řad a kabel slaboproudu. Dále budou umístěny v souběhu s ostatními sítěmi podél nově vybudovaných komunikací. Přípojky budou zaústěny do přípojkových skříní po jednotlivých sekcích.

14. Telefonní rozvody budou napojeny na veřejný rozvod telefonní sítě, který je veden v kolektoru. Po výstupu z kolektoru bude veden podél nově vybudované ul. Generála Janouška k východnímu rohu bytového objektu A, kde bude zaústěn do nově zřízené kabelové skříně.

15. Napojení kabelových rozvodů veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího stožáru veřejného osvětlení na křižovatce ul. Ocelkova a Generála Janouška. Bude vedeno přes jízdní pruh ul. Ocelkova, podél jižní strany ul. Generála Janouška, východní strany ul. Arnošta Valenty a dále podél nově vybudovaných areálových chodníků vnitrobloku.

16. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou navržena technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 184/1997 Sb.

17. Nezastavěné plochy pozemku budou sadovnicky upraveny, zatravněny a osázeny zelení. Na ploše vnitrobloku na stropě garáží bude bude realizována zeleň trávníků, keřů a středně vysokých stromů. Parkovací plochy budou zatravněny pomocí zatravňovacích dlaždic a na rozhraní parkovacích stání budou osázeny vzrostlé stromy.

18. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat architektonické řešení obytných budov.

19. Po dobu výstavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, přístup a příjezd pro požární techniku a vozidla zdravotní služby, včetně odvozu komunálních odpadů.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky Kyjského občanského klubu, týkající se překročení hlukových limitů ve venkovním i vnitřním prostředí, se zamítají.

Odůvodnění:

Dne 11.7.2005 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění stavby.

Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 9.8.2005 vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 26.9.2005.

Stavební úřad oznámil dne 3.10.2005 zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 8.11.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Obytný areál Rajská zahrada - Čihada I je projektován na nezastavěném území jihozápadně od křižovatky ulic Ocelkova a Generála Janouška v návaznosti na 1. stavbu Černého Mostu II. Komunikačně bude areál napojen novou komunikací v prodloužení ulice Generála Janouška na ulici Ocelkova.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Bytový areál se umísťuje do polyfunkčního území všeobecně obytného - OV, které je určeno pro stavby pro bydlení s možností umísťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území, vymezeného danou funkcí. Část pozemku, na kterém se umísťují obytné domy, je součástí území, kde je nutno dodržet regulativy funkčního a prostorového uspořádání. Původní index míry využití území a podílu bydlení C8 byl změněn na D8 úpravou směrné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U 0239/2004, kterou provedl MHMP-SURM dne 21.7.2004 pod čj. SURM/6446/2004 VP. Ve smyslu této úpravy je také projekt zpracován. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Stanoviska sdělili:

Hygienická stanice hl. m. Prahy; ze dne 27.5.2005;čj. 1910/05/P-s/HK
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; ze dne 16.5. 2005; čj.HSAA-6638/ODPR-456-2005
MHMP - OKP-odb.památ.péče a cest.ruchu; ze dne 9.5. 2005; čj. MHMP 81 4228/2005/Rad
MHMP - OSM - Odbor správy majetku; ze dne 10.6. 2005; čj.OSM/1160020/05/VP/Sed
MHMP - OKŘ - Odbor krizového řízení; ze dne 11.5. 2005; čj.MHMP 84808/2005
MHMP - OŽP-Odbor životního prostředí; ze dne 26.5. 2005; čj.MHMP-085083/2005/001/OZP/VI
MHMP - Odbor dopravy; ze dne 4.5. 2005; čj.MHMP-86726/2005/DOP-04/Fr
Městská č. Praha 14- Odbor životního prostředí; ze dne 18.4.2005, čj.OŽP/767/05/Dv
Městská č. Praha 14 - Odbor správy majetku; ze dne 13.4. 2005; čj. 7246OESM/2005
Policie ČR SHMD-DI; ze dne 29.4. 2005; čj. PSP-63/DI-4-2005
Dopravní podnik hl. m. Prahy; ze dne 15.4. 2005; čj. 90113/15Ha441/852
TSK hl. m. Prahy - svodná komise; ze dne 19.5. 2005; čj.1208/05/220/Me
TSK hl. m. Prahy - koordinace; ze dne 6.5. 2005; čj.929/05/260/Bu
Státní energetická inspekce, územní insp. Praha; ze dne 17.5. 2005; čj. 138-19.4/05010.103/Pe
Pražská vodohospod. společnost, a.s., ze dne 29.6. 2005; čj. 4070/05/2/02/Ří
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.; ze dne 14.1. 2005; čj. PVK 29621/04
Povodí Vltavy; ze dne 20.4. 2005; čj. 260/263/5586/2134/05
Pražská teplárenská, a.s., ze dne 1.7. 2005; čj. OÚ/2866/05/Epu
Pražská plynárenská, a.s., ze dne 26.4. 2005; čj. 1161/547743/Št/OŘP/05
Pražská energetika, a.s., ze dne 30.6. 2005; čj. 211200
Český Telecom, a.s.-Dokumentace liniových staveb ze dne 3.6. 2005; čj. OS/Ch/228069/6/2005
České radiokomunikace a.s. ze dne 20.4. 2005; čj. ÚTS/P14606/05/DP
SLOANE PARK Property Trust a.s. ze dne 28. 4 2005; čj. 408/05
Kolektory Praha, ze dne 21.4. 2005; čj. 4000/366/04/05
MČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy; rozhodnutí ze dne 6.6.2005 ; čj. OVD/142/2005/FLIJ
MČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy; ze dne 19.4. 2005, čj. OVD/142/2005/FLIJ
MHMP - Odbor dopravy; ze dne 11.8. 2005; čj.MHMP-163547/2005/DOP-04/Fr a MHMP-165875/2005/DOP-04/Fr
MHMP - OOP-odbor ochr. prostředí; ze dne 13.9. 2005; čj.MHMP-174784/2005/OOP-VII-654/Pf
Pozemkový fond ČR, ze dne 13.7.2005, čj. N 31450/2005

Správci inženýrských sítí

TSK - dopravní signalizace, správa řídících systémů dopravy čj. 620/422; ze dne 29.3.2005
Eltodo - Citelum, s.r.o., ze dne 7.4. 2005;
GTS Czech, a.s.,odd. výstavby tras, ze dne 12. 5.2005
T-systems Pragonet, a.s.; raz.16600/05-5; ze dne 12. 5. 2005
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha; čj.516/21-05, ze dne 23. 5. 2005
Ministerstvo vnitra, správa kabelů; r.čj.516/21-05; ze dne 23. 3. 2005
Středočeská energetika, a.s.,raz., ze dne 29. 5. 2005
ČEZnet, a.s.,CEZTel, a.s., raz. čj.1065; ze dne 28. 4. 2005;
UPC ČR, a.s., raz., ze dne 4. 4. 2005
Aliatel, a.s.,raz.; ze dne 10. 5. 2005;
TESmedia, s.r.o., raz.; ze dne 9. 5. 2005
Sloane Park Property Trust, a.s.,vyj.čj.408/05; ze dne 28. 4. 2005
ETEL, s.r.o., raz.; ze dne 2. 5. 2005
SITEL, s.r.o., raz.1313-05; ze dne 23. 3.2005;
Memorex Telex Communications CZ, a.s., raz.1065/05; ze dne 12. 5.2005;
TISCALI Telekomunikace ČR, s.r.o. ; raz.; ze dne 27. 4.2005;
D-Telekomunikace, s.r.o., raz.; ze dne 5. 5.2005;
Eurotel Praha, s.r.o., ; raz.čj.1427/05; ze dne 3. 5.2005
ČD - Telematika, raz.; ze dne 5. 5.2005
Dial Telecom, s.r.o., raz.; ze dne 26. 4. 2005
CNCon a.s.; raz.; ze dne 27. 4.2005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních úřadů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Pozemek p.č.181/8, kú Černý Most, na kterém budou umístěny obytné budovy je ve vlastnictví navrhovatele Lipnická spol.s .o., Peluškova 1398, 198 00 Praha 9 a Ing. Milana Horáčka Na Klaudiánce 1136/6b, Praha 4, zapsán na LV č. 36. Pozemek p.č. 181/9 kú Černý Most je též ve vlastnictví navrhovatele, zapsán na LV č. 2895. Oba zapsány v KN, katastrální úřad pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha. Vlastníci ostatních pozemků dali k předmětné stavbě písemný souhlas.

Kyjský občanský klub podal tyto námitky:

1. Vypočítané hodnoty hluku budou i při navrženém protihlukovém valu překračovat povolené limity v denní dobu o 3dB, v noční době o 5dB.

2. Hlukové limity v obytném prostoru budou zabezpečeny hlukovou a zvukovou neprůzvučností stavebních prvků a opomíjí se nutnost větrat.

Námitky, týkající se nedodržení hlukových limitů ve venkovním i vnitřním prostředí se zamítají. Pro zájmové území byla zpracována studie posouzení šíření hluku ze silniční dopravy, jenž ve svém závěru konstatuje, že nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro vnější i vnitřní chráněný prostor překročeny nebudou. MěHS s předloženou dokumentací k územnímu řízení souhlasí a ve svém odůvodnění konstatuje, že nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro denní ani noční dobu překročeny nebudou ani ve výhledu, zpracovaném akustickou studií. Základní hladiny hluku, které uvádí v §12 NV 502/2000 Sb. se navyšují o korekce, které jsou dány též tímto nařízením a jejich stanovení je plně v kompetenci MěHS. Nejvyšší přípustná hladina hluku, daná MěHS, se rozchází s hlukovým limitem, který uvádí ve své námitce K.O.K.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb budou dle akustické studie dodrženy a MěHS ve svém stanovisku s předloženou dokumentací vyjadřuje souhlas.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha pro navrhovatele: (k vyzvednutí po právní moci rozhodnutí)

Rozhodnutí se doručuje:

účastníci

1. úřední deska MČ Praha 14 ( k vyvěšení po dobu 15 dnů)

na vědomí

1. AA héta spol. s r.o. architektonický atelier, Ortenovo nám. 2, 170 00 Praha 7
2. Lipnická spol. s r.o., Peluškova 1398, 198 00 Praha 9
4. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
5. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
7. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
8. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
9. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
10. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
11. Pozemkový fond ČR pro hl.m. Prahu Územní pracoviště Praha, Husinecká 11, 130 00 Praha 3
12. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
13. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Froněk,starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1
16. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
17. Městská část Praha 14 ÚMČ odbor výstavby a dopr., odd.dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19. Eltodo Citelum spol. s r.o., Novodvorská 1010, 142 00 Praha 4
20. Český Telecom a.s., Olšanská 55, 130 34 Praha 3
21. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Cihelná 4, 118 01 Praha 1
22. Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 05 Praha 7
23. Kolektory Praha a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9

opis
24. spis
25. referent