MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací
OVD/1911/07/SRBJ
Vyřizuje/linka
Srbová /409
V Praze dne
16.8.2007

 

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.7.2007 podal

Skanska Program Start, s.r.o., IČ 25631128, Kubánské nám. 1391, 100 05 Praha 10

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 1. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

  s t a v e b n í p o v o l e n í

  na stavbu:

  "Novostavba bytových domů B, C, D, E"
  Praha 9, Hostavice

  (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 881/1 v katastrálním území Hostavice.

  Stavba obsahuje:

 2. Stanoví podmínky pro provedení stavby :

  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené ke stavebnímu řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

  1. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   1. Dokončení spodní stavby
   2. Dokončení hrubé stavby a izolace střech
   3. Provádění podlah a zvukových izolací
   4. Provedení protipožárních ucpávek
   5. Provedení bezbariérového přístupu
  3. Stavba bude dokončena do 31.10.2008.
  4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Skanska CZ, a.s., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, IČ: 26209535.
  5. Veškeré nefunkční podzemní inženýrské sítě budou demontovány a odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o způsobu zneškodnění bude předložen stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.
  6. Stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, která musí obsahovat souřadnice lomových bodů stavby podle systému Balt po vyrovnání Bpv (je-li nahrazena geometrickým plánem, musí být doplněn seznamem souřadnic), Institutu městské informatiky hl.m. Prahy, a doklad o tomto předání předloží ke kolaudaci stavby stavebnímu úřadu.
  7. Před zahájením stavby stavebník zajistí podle § 75 stavebního zákona vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou a výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
  8. Kolaudace bytových domů je podmíněna kolaudací zkapacitnění propustku pod komunikací Českobrodská na stoletou vodu Q 100 jedním profilem včetně přeložek stávajících inženýrských sítí v průtočném profilu Hostovického potoka a zkapacitněného profilu pod mostkem pro pěší.
  9. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem tohoto zařízení.
  10. Nutno dodržet podmínky sdělené ve stanoviscích a vyjádření:
   • HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení čj. S-MHMP 472173/2006 ze dne 28.12.2006
   • HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí čj. S-MHMP-435760/2006/1/OOP/VI ze dne 18.12.2006
   • HMP Magistrát Hlavního města Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu čj. MHMP 139959/2004/Rad ze dne 20.10.2004
   • Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí čj. OŽP/2423/06/Dv ze dne 14.12.2006
   • Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy, oddělení dopravy čj. OVD/2955/2006/PALK ze dne 20.11.2006
   • Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever čj. S.HK 4358/26955/06 ze dne 8.2.2007
   • Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy čj. HSAA-16778-1670/ODPR-IV-2006 ze dne 11.1.2007
   • ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu čj. 436-22.11/06/010.103/BL ze dne 22.1.2007
   • Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR čj. 07/83/Vč/029, 07/84/Vč/030, 07/85/Vč/031, 07/86/Vč/032 ze dne 21.1.2007

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Skanska Program Start, s.r.o., Kubánské nám. 1391, 100 05 Praha 10

Odůvodnění:

Dne 4.7.2007 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 20.7.2006 pod č.j. OVD/2854/2856/04/MILD.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b/ ve výši 1000,- Kč, byl zaplacen.

 

Obdrží:

účastníci (doručenky)
1. Skanska Program Start, s.r.o., Kubánské nám. 1391, 100 05 Praha 10

dotčené správní úřady
2. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha1
3. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmanova 35, 110 00 Praha 1
4. HMP Magistrát Hlavního města Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
5. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
7. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9

na vědomí
8. ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, Legerova 49, 120 00 Praha 2
9. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
10. Pražská energetika a.s., Novovysočanská 696, 190 00 Praha 9
11. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
12. Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
13. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
14. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9