Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konané 6.2.2001

č. 105/R/2001

k návrhu Urbanistické studie Kyje - Praha XIV.Rada městské části Praha 14

I.  b e r e  n a    v ě d o m í

     závěrečný protokol o projednání návrhu  Urbanistické studie Kyje - Praha XIV.
     včetně vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Urbanistické studie Kyje- Praha XIV.
 

II.  s c h v a l u j e
 
 Urbanistickou studii Kyje -Praha XIV. včetně doplňku, ve kterém jsou zohledněny
 připomínky  a je ověřen  soulad s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy
 
 
III.  u k l á d á
      Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty Městské části Praha 14

    sdělit Útvaru pořizování podkladů a dokumentací hl.m. Prahy souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 14  k Urbanistické studii Kyje - Praha XIV.

                                                                                                           T: 13.2.2001
 
 
Ing. Miroslav Froněk  Ing.Miroslav Skala 
starosta Městské části Praha 14      zástupce starosty Městské části  Praha 14

 
 
 
 
 

      
 
 

Provede:   Ing.Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR , ÚPPD