Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

56. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 3. 2005

č. 173/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schváleném návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25 a zajistit uzavření tohoto dodatku

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS