MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

 

 

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
22.2.2006 OVD/465/06/ŠIKM Ing. Šiklová/213 6.9.2006

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OTPP

A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

GEDECO a. s., Balbínova 392, 120 00 Praha 2,
kterého zastupuje Ing.arch. Zdeněk Jiran, Sázavská 1, 120 00 Praha 2,
kterého zastupuje Jaroslav Meduna, Za poštou 754, 100 00 Praha 10

(dále jen "navrhovatel") podal dne 22.2.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice
Praha 14, Hostavice

na pozemcích parc. č. 877/1, 967, 961 v katastrálním území Hostavice, parc. č. 2665/85, 2665/79, 2665/40, 2665/189, 2665/153, 2665/191, 2665/124, 2665/374, 2665/371, 2665/215, 2665/184 v katastrálním území Kyje, parc. č. 674/33 v katastrálním území Štěrboholy, parc. č. 1339/2, 1339/3, 1340/3 v katastrálním území Dolní Počernice, včetně inženýrských sítí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Dne 21.4.2006 bylo řízení přerušeno a stavebník vyzván k doplnění podkladů. Dne 4.7.2006 byl návrh doplněn. Zároveň byl podán návrh na vydání rozhodnutí o dělení pozemků a bylo požádáno o povolení výjimky z ustanovení § čl.50, odst. 12, písm. a) a b) vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), ve znění pozdějších změn a doplňků: "Plocha, zastavěná nadzemními stavbami na pozemku a) rodinného domu nesmí přesáhnout u rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů 30% plochy pozemku rodinného domu a b) běžných sekcí řadové zástavby 50% plochy pozemku rodinného domu", která spočívá v překročení plochy, zastavěné nadzemními stavbami na pozemcích rodinných domů, označených B27, B28, B29, B30, B31 a B32 o 2 až 17%.

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 36 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den

10.10.2006 (úterý) v 9.30 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

Ing. Marie Šiklová
referent odboru výstavby a dopravy

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky se odvozují od vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obdrží:

účastníci - veřejnou vyhláškou

1. úřední deska MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 ( k vyvěšení po dobu 15 dnů)
2. úřední deska MČ Praha 15, Boloňská 478, 109 00 Praha 10 ( k vyvěšení po dobu 15 dnů)
3. úřední deska MČ Praha - Štěrboholy, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10 ( k vyvěšení po dobu 15 dnů)
4. úřední deska MČ Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, Praha 9 ( k vyvěšení po dobu 15 dnů)

dotčené správní úřady

5. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
7. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Letenská 121, 118 00 Praha 1
8. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Platnéřská 19, 110 00 Praha 1
9. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
10. Městská část Praha 14 ÚMČ, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
11. Městská část Praha 14 ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
12. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí,, Boloňská 478, 109 00 Praha 10
13. Městská část Praha 15, ÚMČ Odbor dopravy, Boloňská 478, 109 00 Praha 10

na vědomí

14. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
15. Městská část Praha 15, Odbor výstavby, Boloňská 478, 109 00 Praha 10
16. GEDECO a. s., Balbínova 392, 120 00 Praha 2
17. Jaroslav Meduna, Za poštou 754, 100 00 Praha 10
18. Ing.arch. Zdeněk Jiran, Sázavská 1, 120 00 Praha 2
19. Městská část Praha 14 zast.starostou, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
20. Městská část Praha 15 zast.starostou, Boloňská 478, 109 00 Praha 10
21. Městská část Praha - Štěrboholy zast.starostou, Ústřední 123/15, 102 00 Praha 10
22. Městská část Praha - Dolní Počernice zast.starostou, Stará obec 10, Praha 9