MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
OVD/2854/2856/04/MILD Ing. Milfaitová/410 25.11.2004

VÝZVA  A  ROZHODNUTÍ

Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10
(dále jen "navrhovatel") podal dne 17.9.2004 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Bytový areál Jahodnice"
Praha 9, Hostavice

na pozemcích parc. č. 881/1, 881/3, 881/4 v katastrálním území Hostavice, včetně inženýrských sítí na pozemcích č. parc. 961, 962, 963, 964, 883, 887, 1020, 1021, 884/3, 884/5, 988, 882, 881/2, 881/7, 967, 968, 422/1,2, 499, 881/7, 522/3,527 k.ú. Hostavice, včetně telefonního kabelu na na pozemcích č. parc. 1340/1, 1340/24,1340/4, 1340/3, 1340/2, 1618/1, 1341, 1338/1, 1619, 1541/1, 1515/1, 1532, 1523, 1522, 738, 739 k.ú. Dolní Počernice.

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, vzhledem k tomu, že návrh není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, navrhovatele podle § 35 odst. 3 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků

v y z ý v á

k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí o tyto údaje a podklady:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy současně podle § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, územní řízení

p ř e r u š u j e

do doby doložení výše uvedených podkladů na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dnem podání návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložený návrh nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Navrhovatel byl proto vyzván k doplnění návrhu a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení územního řízení.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

ˇ Pokud nebude návrh na vydání územního rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, bude územní řízení zastaveno podle § 35 odst. 3 stavebního zákona.

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí o přerušení řízení se podle § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, nelze odvolat.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Obdrží:

1. účastníci – veřejnou vyhláškou
vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 14
vyvěšením na úřední desce Praha – Dolní Počernice

dotčené správní úřady

2. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
3. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
4. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
5. Drážní úřad, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
7. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
8. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy odd. dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha
9. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor městské zeleně, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
10. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

na vědomí

11. Hlavní město Praha Sekce útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
12. Městská část Praha 14 zastoupena starostou, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
14. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 15 Praha 1
15. Městská část Praha Dolní Počernice Úřad městské části, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
16. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
17. Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
18. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
19. Pražská vodohospodářská společnost a.s. P.O.Box 12, Cihelná 4, 118 01 Praha 1
20. Český Telecom a.s. oblast Praha o.z. MPO Praha, Olšanská 55, 130 34 Praha 3
21. PF ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
22. Skanska Program Start, s. r.o., Kubánské náměstí 1391, 100 05 Praha 10
23.ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, Legerova 49, 120 00 Praha 2

Opis
- spis