Hlavní menu:

25.07.2019, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

EIA – Záměr na stavbu skladu Coca-Cola - Rozptylová studie - 2019

Záměr „AWS projekt - Kyje“, stavba skladovací haly Coca-Cola v Kyjích, byl vyhodnocen v Rozptylové studii z hlediska vlivu na imisní zatížení hodnoceného území.

Vzhledem k nedávné realizaci výrobní linky PL1 v řešeném areálu byly příspěvky záměru k imisní situaci hodnoceny kumulativně s tímto předchozím záměrem Vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek z provozu hodnocených zdrojů dosahují nízkých hodnot, které nemají zásadní vliv na pozaďovou imisní zátěž sledované lokality. Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny převážně v omezeném prostoru v řešeném areálu mimo obytnou zástavbu.

Vypočtené nejvyšší příspěvky sledovaných škodlivin k průměrným ročním koncentracím NO2, tuhých látek frakce PM10 a PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu dosahují hodnot na úrovni setin, resp. nízkých desetin procent příslušných imisních limitů. Realizace hodnocených provozů tedy nezpůsobí zásadní ovlivnění imisní situace zájmového území sledovanými škodlivinami. V případě benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit pro průměrné roční koncentrace je v dotčené lokalitě již ve stávajícím stavu překročen, bylo ověřeno, že vlivem hodnocených zdrojů nedojde prakticky k žádnému měřitelnému navýšení pozaďových imisních koncentrací v území.

Nejvyšší vypočtený příspěvek provozu hodnocených zdrojů k maximální krátkodobé koncentraci NO2 a PM10 dosahuje lokálně v areálu záměru do 0,6, resp. 1 % imisního limitu, přičemž výpočtem nebylo zjištěno v dotčeném území navýšení počtu dní překročení maximální krátkodobé koncentrace PM10 ani o jeden den.

Závěrem autoři rozptylové studie konstatují, že hodnocené zdroje nezpůsobí v dotčeném území významnou změnu stávající imisní zátěže ani vznik nových nadlimitních stavů.

Ke stažení: Rozptylová studie - Záměr na stavbu skladu Coca-Cola , 1 MB


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011