Hlavní menu:

08.11.2010, kategorie: Havarijní plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Plnírny Satalice, Český Plyn k.s. (stáčecí stanoviště železničních cisteren a autocisteren, dva kulové zásobníky na propan-Butan), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.

Společnost Flaga s.r.o. vlastní plnírnu plynu Satalice (společnost Český Plyn k.s. v lednu 2007 provedla fúzi se společností Flaga s.r.o.).

Objekt Plnírny Satalice provozovatele Flaga s.r.o. je určen ke skladování, stáčení a distribuci plynu.

Zkapalněné a extrémně hořlavé plyny (propan, butan a propan--butan), které mohou být v areálu plnírny přítomny v množství až 1 456,5 t.

Zkapalněné extrémně hořlavé plyny jsou umístěny ve dvou nadzemních kulových zásobnících o objemu á 1 000 m3, třech nadzemních ležatých zásobnících o objemu á 100 m3, přepravních železničních cisternách, přepravních autocisternách, plnírně tlakových lahví, plnírně sudů, pohotovostních skladech naplněných lahví a potrubních rozvodech (produktovodech).

Zónu havarijního plánování v okolí objektu Výrobně distribučního centra Praha – Kyje provozovatele Linde GAS a.s. stanovil Magistrát hlavního města Prahy (podle zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí vyhlášky). Vnější hranici zóny havarijního plánování tvoří křivka odvozená jako hranice o poloměru 2 000 metrů se středem v polovině spojnice mezi dvěma kulovými zásobníky LPG upravená podle místních urbanistických, katastrálních, terénních a demografických poměrů.

Seznam umístěných nebezpečných látek

  • Propan-Butan (LPG)
  • Propan
  • Butan

Jako zdroje rizik závažné havárie byly vyhodnoceny:

  • dva kulové zásobníky,
  • stáčecí stanoviště železničních cisteren,
  • dvě stáčecí stanoviště autocisteren.

Odhad možných následků závažné havárie na zdraví a životech občanů

Z výsledků hodnocení rizik vyplynul závěr, že v případě některých uvažovaných scénářů havárií jsou dosahy těchto havárií mimo hranice areálu plnírny a že zasahují do obytné zóny okolních městských částí (Praha – Satalice, Praha 19, Praha 14).

Jako „nejhorší“ se jeví havárie typu ohnivé koule. V případě vzniku této havárie na jednom z kulových zásobníků by dosah (s pravděpodobností 50 % fatality) mohl být ohraničen až kružnicí o poloměru 1 500 m.

V případě vzniku požáru typu jet fire (požár plynu z trysky) tedy nikoliv výbuchu, se nepředpokládají ztráty na životech, nelze však vyloučit možná zranění osob provádějící likvidaci požáru.

Odhad možných následků závažné havárie na životním prostředí

Lze předpokládat poškození rostlin v okolí objektu sálavým teplem a tlakovým rázem Potenciálním recipientem znečištění v případě úniku propanu nebo butanu je buď nesaturovaná zóna, nebo kanalizace. Infiltrace do nesaturované zóny je však limitována přítomností nepropustných povrchových materiálů v místech manipulace s nebezpečnými látkami a dále fyzikálně chemickými vlastnostmi zkapalnělého propanu a butanu (rychlý odpar z místa úniku, vzhledem k teplotě uniklého propanu či butanu dokonce dochází k tvorbě námrazy zabraňující infiltraci).

Průběh kanalizace, resp. situování vpustí do kanalizace je mimo hlavní manipulační plochy s propan či butanem a místa jejich skladování.

Odhad možných následků závažné havárie na majetku

Poškození majetku firmy, ztráty plynoucí ze zastavení nebo omezení produkce; poškození budov v sousedství areálu Plnírny Satalice. Dá se předpokládat poškození bezprostředně sousedících budov a škody na výplních oken způsobených tlakovou vlnou.

Z provedených výpočtů vyplývá, že při jakékoliv události, kdy dojde k úniku celého nebo polovičního obsahu zásobníků se zkapalněnými extrémně hořlavými plyny (kulové zásobníky, železniční cisterna či autocisterna) a následné explozi či jevu „ohnivá koule“ dojde s 99 % pravděpodobností ke zničení staveb v okruhu minimálně 100 m, tj. zničení nebo poškození budov téměř celého areálu provozovny.

Blíže viz

Flaga s.r.o.

http://www.flaga.cz/

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování (obsahuje stručný popis výrobní činnosti podniku, vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, způsob Vašeho varování a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje)

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/cp_satalice.pdf

Krizové situace (informace na stránkách MČ Praha 14)

http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/kriz_situace.html

Ke stažení: Zona_hav_plan_Satalice_mapa-2.jpg, 643 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011