Hlavní menu:

07.02.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch 1.etapa

Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch 1.etapa

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o Rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 201/1,201/2 v k.ú. Černý Most, II., povolení výjimky z vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obec. technic. požad. na výstavbu v hl. m. Praze, III. a rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14,1. Etapa.

Úřad městské části Praha 14, Odboru výstavby, na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby společností Landia Management s.r.o., IČ 28510020, Evropská 810/136,160 00 Praha, kterou zastupuje Jans, s.r.o., IČ 62584120, Ostrovského 253/3,150 00 Praha 5 vydalo:

· Rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 201/1,201/2 v k.ú. Černý Most, II.,

· Povolení výjimky z vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obec. technic. požad. na výstavbu v hl. m. Praze, III.,

· Rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14,1.etapa.

Stavba je umisťována na pozemcích parc. č. 181/9, 181/16, 181/28, 181/32, 181/33, 201/1, 201/2, 201/12, 206/5, 206/9, 206/15, 221/907 v katastrálním území Černý Most.

Navrhovaná stavba obsahuje řadové rodinné domy, komunikace, inženýrské sítě, opěrné zdi, oplocení, altány a vyhlídkový altán.

Na pozemcích parc. č. 201/1, 201/2 v katastrálním území Černý Most se umísťuje 54 řadových rodinných domů. Řadové rodinné domy jsou uspořádány do 9 sekci (A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4, C5, C6) po šesti domech. Sekce A2 obsahuje řadové rodinné domy o jedné bytové jednotce o dvou nadzemních podlažích a jedním podzemním podlažím s vestavěnou garáží o rozměrech 11,5 x 6,2 m, ostatní sekce obsahují řadové rodinné domy o jedné bytové jednotce o dvou nadzemních podlažích s vestavěnou garáží o rozměrech 11,5 x 7,5 m a krajní řadové rodinné domy o rozměrech 11,5 x 7,7 m.

Podél jižních hranic pozemků řadových rodinných domů budou vybudovány zahradní přístřešky o rozměrech 3,00m x l,65-2,20m a max výšky 2,50m.

V jižní části území bude umístěn vyhlídkový altán o rozměrech 4,00 x 8,00m.

Oplocení řadových rodinných domů na hranicích se samostatnými parcelami tvoří částečně zahradní altány, zbývající část hranice bude tvořena plotem výšky max. 2,0 m, mezi jednotlivými pozemky řadových rodinných domů bude průhledné oplocení výšky max. 2,0 m. Před zahrádky řadových rodinných domů do uličního prostoru budou bez oplocení. Samostatné parcely budou oploceny průhledným plotem výšky maximálně l,7m.

Dopravně bude obytný soubor napojen na ulici Dobrovolného. Obsluha celého obytného souboru bude zajištěna novou obslužnou komunikací o šíři 7,00 m, která navazuje na ul. Dobrovolného a pokračuje na západní straně obytného souboru jako dvoupruhová směrové nerozdělená komunikace. Do této hlavní obslužné komunikace jsou zaústěny všechny tři komunikace obytné zóny nového obytného souboru. Rameno l a 3 (severní a jižní) budou mít šířku uličního prostoru 8,00 m. Rameno 2 (prostřední) bude mít s šířkou uličního prostoru 9,00 m. Podél obslužné komunikace bude při její východní straně vybudován chodník o šířce 2,00m. Podél komunikací obytné zóny bude při severní straně umístěno 44 parkovacích stání. Všechny tři komunikace obytné zóny budou na východním okraji území zaústěny do propojovací zklidněné komunikace šířky 6,00m (3,5 vlastní komunikace + 2,0 chodník +0,5 zeleň), sloužící primárně pro pěší a cyklistický provoz, přecházející na severu v nepojížděný chodník šíře 3,0m vedoucí k pěší lávce.

Středem obytného souboru bude vybudován centrální chodník o šířce 3,00m, který zajišťuje severojižní propojení uvnitř lokality, V jižní části lokality budou vybudovány v návaznosti na propojovací komunikaci nepojížděné chodníky o šířce 2,00m a 3,00m.

Odstavná parkovací stání jsou řešena na vlastních parcelách jednotlivých objektů. U řadových rodinných domů bude jedno garážové stání a jedno odstavné stání před objektem na vlastní parcele. Odstavná stání jsou doplněna o návštěvnická stání v uličním prostoru. Podél ramene l bude 15 stání, podél ramene 2 bude 14 stání a podél ramene 3 bude 15 stání.

Blíže viz rozhodnutí:

http://www.praha14.cz/deska_int/ov_deleni_poz_201-1_201-2_020212.pdf

» Přejít na článek Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch 1.etapa na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Schranka-01.jpg, 280 kB;
Schranka-02-2.jpg, 404 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011