Hlavní menu:

17.06.2011, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Vlna celoměstsky významných změn I + II

Vlna celoměstsky významných změn I + II

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o zahájení řízení celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území.

Návrhy celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.města Prahy č.30/85 ze dne 22.10.2009 a č.31/41 ze dne 26.11.2009.

V souladu s § 52 odst.l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání změn ÚP SÚ hl.m.Prahy oznámením veřejného projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.Prahy, včetně veřejného projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání se bude konat dne 3.8. 2011 v 9:00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám. 2, Praha l.

Veřejné projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II hl.m.Prahy vydávané formou opatření obecné povahy, včetně veřejného projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území, probíhá od 5. července 2011 do 3. srpna 2011 včetně.

Kompletní dokumentace návrhů celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická část) včetně vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území a úplný návrh na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SU hI.m.Prahy formou opatření obecné povahy jsou v době od 5. července 2011 do 3. srpna 2011 vystaveny k nahlédnutí:

  • v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha l (v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.)
  • v kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha l (v úředních dnech, tj. v pondělí od 12,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.)
  • v elektronické podobě na internetové adrese www.praha.eu, v sekci územní plánování a rozvoj města

Blíže viz http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/ a

Vlna celoměstsky významných změn I + II – Návrh - vyhodnocení vlivů CVZ I + II ÚP SÚ hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj - SEA

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/NAVRH/2010-08_UR-C-F_CVZ_NAVRH.pdf

Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání, tzn. od 5. července 2011 do 3. srpna 2011. K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží. Připomínky a námitky k návrhu na vydání celoměstsky významných změn l+II ÚP SÚ hl.m. Prahy podávejte písemnou formou na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29 111 21 Praha l.

Námitky mohou podávat v souladu s §52 odst.2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a dále zástupce veřejnosti. Při podání námitky vlastníka je nutné uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující, že námitku podává vlastník dotčené nemovitosti, případně osoba jím zmocněná na základě plné moci. Dále je třeba uvést odůvodnění námitky a vymezit území dotčené námitkou. Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí § 23 výše uvedeného zákona.

Připomínky může podat každý.

Související články:

Vlna celoměstsky významných změn I + II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Vlna-celomestsky-vyznamnych-zmen-I-II.html

Koncepty celoměstsky významných změn I+II

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Koncepty-celomestsky-vyznamnych-zmen-I-II.html

» Přejít na článek Vlna celoměstsky významných změn I + II na webu http://www.praha.eu/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011