Hlavní menu:

31.12.2012, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

Výzva k aktivní účasti na řízení EIA Coca-Cola

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
Výzva k aktivní účasti na řízení EIA Coca-Cola

Investor Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. zahájil zjišťovací řízení, na stavbu „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“, na Odboru životního prostředí Magistrátu (OZP MHMP) s cílem prosadit svůj podnikatelský záměr.

Proto je potřeba poslat na OOP MHMP co nejvíce stanovisek k záměru stavby stavbu „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“.

Níže najdete návrh dopisu s připomínkami. Zkopírujte jej (bez tohoto úvodu), doplňte a upravte podle svého, na konci dopisu doplňte datum, svoje jméno a adresu a pošlete emailem na adresu oop@praha.eu v kopii na kyjeok@seznam.cz.

---------------------------------------------

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany přírody

Jungmannova 35/29

100 01 Praha 1

email: oop@praha.eu

Odesláno emailem

Věc: Nesouhlasné vyjádření k oznámení o záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“

Č. j.: S-MHMP-1559111/2012/OZP/VI/EIA/844-1/Be

K záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice)“ k projednání posouzení vlivů na životní prostředí se vyjadřuji takto:

Nesouhlasím se zveřejněným záměrem na výstavbu monobloku nové plně automatizované skladovací haly a haly expedice ve stávajícím areálu Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., protože hala bude mít rozměry cca 150 x 115 m a výšku cca 36 m (atika), a má být umístěna v těsné blízkosti přírodního parku Klánovice – Čihadla. Svým objemem a umístěním tato stavba narušuje krajinářsky a ekologicky cenné partie městské krajiny, přírodního parku Klánovice-Čihadla, parku u Hostavického zámečku a revitalizovaný suchý poldr toku Rokytky a Štěrboholského (Hostavického) potoka. Okolo navrhované stavby také vedou významné cyklostezky, turistické stezky (Pilská ulice).

Navrhovanou stavbou budou také výrazně narušeny hodnoty významného kulturního dědictví – historické jádra obcí Hostavice a Kyjí s kostelem sv. Bartoloměje, zámeček v parku ulice Pilská v Hostavicích.

V dané oblasti jsou postupně realizována opatření směřující k posílení celkové ekologické stability a estetické hodnoty městské krajiny (revitalizace suchého poldru, revitalizace toku Rokytky a Štěrboholského (Hostavického) potoka, revitalizace parku u Hostavického zámečku, realizace parku V Čeňku, který má celoměstský význam a navrženou stavbou by tyto investice byly zcela znehodnoceny. Předpokládá se, že celá lokalita se stane, spolu s parkem V Čeňku vyhledávaným místem rekreace Pražanů.

Rozsáhlý skladový objekt, zejména svojí výškou 36 m, ale také půdorysem 150 x 115 m je zcela dominantní a kontrastuje s okolní nízkopodlažní zástavbou, zejména rodinných domků. Navrhovaná stavba má tak zásadní vliv na krajinný ráz a životní prostředí obyvatel i návštěvníků této rekreační oblasti s celopražským významem. Záměr se svým rozsahem a velikostí zjevně do lokality nehodí.

Navrhovaná stavba skladovací haly Coca-Cola se jeví jako nový a zcela zbytečný zdroj znečistění ovzduší, který bude tuto oblast trvale zatěžovat. Toto území je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, překračovanými limity znečistění s překročením imisního denního limitu oxidu dusičitého (NO2) a také prachových částic. Zásadní je dopad na dopravu a přitížení již dnes přetížené křižovatky Českobrodská-Broumarská a křižovatky, které slouží pro vjezd a výjezd z areálu navrhovaného skladu bude mít vliv na celou městskou část Prahy 14 a také na přilehlé obytné čtvrti. Provedená rozptylová studie vychází z podkladových údajů na stanicích imisního monitoringu na Praze 9 Vysočany a Praze 10 Průmyslová (obě tyto stanice jsou několik kilometrů vzdálené od navrhovaného skladu) a nebere ohled na hodnoty monitorované v bezprostředním okolí navrhované stavby. V okolí navrhované stavby jsou 4 měřící stanice (Kyjský hřbitov, MŠ Jahodnice, Lipenské náměstí a Vlkovická – zahradní kolonie).

Celková intenzita nákladních vozidel ve výhledovém stavu má činit (součet stávající dopravy v areálu v Kyjích a dopravy současného externího skladu bez kyvadlové dopravy): 151 voz/24h (lehká nákladní vozidla do 3,5t); 46 voz/24h (nákladní vozidla do 6t); 160 voz/24h (nákladní vozidla nad 6t). Vzhledem ke kapacitě navrhovaného skladu je však uváděný objem nárůstu dopravy silně podhodnocen.

Navrhovaná stavba nové skladovací haly Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. není v souladu s územně plánovací dokumentací.

Autoři Oznámení ignorují podstatu procesu EIA a variantní řešení zcela chybí. Stejně tak chybí seriózní zdůvodnění záměru a také další záměry směřující ke zvyšování kapacity výroby (je zde zcela evidentní nepoměr mezi kapacitou současné výroby a kapacitními možnostmi navrhovaného skladu).

V předložené dokumentaci je výrazně podceňován vliv stavby na krajinný ráz městské krajiny a životní prostředí a občany. Zákon v §12 zakazuje narušení krajinného rázu bez ohledu na to, je-li významné, nebo méně významné. Navíc hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je velmi subjektivní a identifikované vlivy jsou bagatelizovány.

Z uvedených důvodů zásadně nesouhlasím se záměrem „skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice)“ a s obsahem podání ke zjišťovacímu řízení.

Zároveň požaduji provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu, tedy závěr zjišťovacího řízení navrhuji v tom smyslu, aby byl záměr dále posuzován a Magistrát hl.m. Prahy uložil podle § 7 odst. 5 zák.č. 100/2001 Sb. oznamovateli, aby zpracoval variantní řešení záměru.

Jméno Příjmení

……………………………………

Můžete také použít připojený soubor "Pripominky_EIA_Coca_Cola_obcan-1.doc" s připraveným obsahem.

Podrobnosti o navrhované stavbě naleznete v dalších článcích a souborech na našem webu.

Ke stažení: Pripominky_EIA_Coca_Cola_obcan-1.doc, 111 kB;
Coca_cola_Hala_umisteni-1.jpg, 97 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice-01.jpg, 578 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala
Praha, Kyje, Hostavice
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011