Hlavní menu:

24.04.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínky k zadání Metropolitního plánu od Asociace pro urbanismus

Připomínky k zadání Metropolitního plánu od Asociace pro urbanismus

K zadání územního plánu Prahy (Metropolitní plán) zaslala své připomínky také Asociace pro urbanismus, která působí jako dobrovolné sdružení odborníků a osob působících v oborech urbanismus a územní plánování.

V předaných připomínkách, zaslaných pořizovateli územního plánu Prahy, se Asociace pro urbanismus a územní plánování kriticky vyjadřuje k předloženému zadání územního plánu Prahy. V připomínkách například uvádí:

Zadání je zpracováno formou, která místy neodpovídá požadavkům na zadání územně plánovací dokumentace, obsahuje pasáže, které do zadání nepatří a měly by být spíše součástí důvodové zprávy předkladu pro politickou reprezentaci, která bude zadání schvalovat.

Pro laika i odbornou veřejnost je zadání mírně zmatečné a málo srozumitelné. Ve své věcné části, která by měla být pokynem pro zpracování návrhu územního plánu, je naprosto vágní a nekonkrétní s odvolávkami na dokumenty, které zatím nevznikly a jejichž závěry tedy nelze do zadání promítnout (přístup, kdy bylo v ÚPD odkazováno na dosud nezpracovaný dokument, byl např. u ZÚR kraje Vysočina označen Nejvyšším správním soudem jako nepřípustný). Z těchto dokumentů obyčejně vyplynou požadavky, které mohou návrh ÚP ovlivnit v jeho rozpracovanosti, nebo dokonce vyžadovat změny až po jeho dokončení.

Vzhledem k tomu, že byl posunut časový horizont pro zpracování nové dokumentace až k roku 2020, bylo by záhodno zpracovat komplexní analytickou a podkladovou bázi (včetně strategického plánu) před vlastním zahájením prací na novém územním plánu tak, aby výsledky těchto prací byly zapracovány v konkrétní podobě do zadání plánu.

V zadání chybí jeden důležitý údaj a to je termín zpracování návrhu územního plánu. Dále postrádáme předpokládanou formu rozvoje, urbanistického uspořádání a členění města, demografické, ekonomické a sociální předpoklady atd.

Vhodné by také bylo vyhodnocení urbanistické koncepce doposud platného ÚP včetně zkušeností z jeho naplňování a užívání, zejména stavebními úřady.

Obecně ze zadání vyplývá, že pozornost je věnována způsobu zpracování, i když zcela zřejmě pouze v náznacích a metodika zpracování není dosud známa. Už vůbec není kladen důraz na vlastní problematiku koncepce města, která je naprosto pominuta v konkrétních průmětech jednotlivých systémů a nahrazena vágními proklamacemi a neurčitými požadavky. Z celého textu čiší určitá bezradnost autora zadání, jak se k problematice území postavit. Dříve deklarovaná potřeba zdůraznění struktury zástavby jako hlavního atributu uspořádání území se trochu vytratila v dalších balastních odstavcích. Naprosto neúměrně potom působí požadavek na číslování a strukturu textové části dokumentace, při naprosté absenci požadavků na koncepci rozvoje města. Chybí jakákoli představa (názor, vize) o rozvoji města.

Požadavky na formu zcela převládly nad obsahem.

Obecně lze konstatovat, že obsah zadání (díky své vágnosti bez konkrétních požadavků na řešení koncepce rozvoje města) odpovídá pouhému výčtu základní struktury požadavků daných platnou legislativou pro zadání územního plánu prakticky jakékoli obce nebo města na území republiky, bez ohledu na jejich historii, koncepci a rozvojové možnosti.

Není jasná potřeba dvouúrovňového plánu. Proč má být zpracována druhá úroveň, když plán vydaný v měřítku 1:10 000, zpracovaný nad katastrální mapou, může při využití vhodné metodiky být zcela postačující pro rozhodování o změnách v území? Jak lze zadat první úroveň, pokud není jasné rozdělení rolí mezi oběma dokumentacemi?

Z výše uvedených důvodů požadujeme zadání přepracovat a konkretizovat pro územní podmínky hlavního města Prahy a takto upravené zadání znovu projednat.

Podrobněji se můžete s plným zněním připomínek Asociace pro urbanismus a územní plánování seznámit v dokumentu „Připomínky k zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)“:

http://www.urbanismus.cz/

http://www.urbanismus.cz/files/File/propominky_170413-072125.pdf

» Přejít na článek Připomínky k zadání Metropolitního plánu od Asociace pro urbanismus na webu http://www.urbanismus.cz/.

Ke stažení: propominky_asociace_urbanizmu.pdf, 149 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011