Hlavní menu:

04.09.2012, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka

Na úřední dece Úřadu městské části Praha 9 byla zveřejněna vyhláška a oznámením o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání " Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka"

Stavba spočívá v revitalizaci vodního toku Rokytky ve dvou lokalitách označených v dokumentaci jako A a B. v km 6,5 – 8,5 ř km. Jedná se o úsek Rokytky od Hořejšího rybníka po TJ Spartak Hrdlořezy. U začátku úseku Rokytky od Hořejšího rybníka bude vytvořeno nové přírodě blízké koryto s tůněmi a bude navržen nový břehový doprovod, včetně rekonstrukce hruškové aleje na pravém břehu. V další části od ústí Malé Rokytky proběhne revitalizace vlastního soutoku Malé Rokytky a dále proti proudu bude upraven pravý břeh odtěžením břehu a nový břeh bude osázen přírodně blízkým břehovým doprovodem.

Dále se jedná o revitalizaci vodního toku Hostavického potoka v lokalitě C řečiště km 1,0-2,0. Jedná se o úsek Hostavického potoka od Českobrodské ulice po soutok se Štěrboholským potokem. U začátku úseku Hostavického potoka od Českobrodské ulice se bude jednat o pobytovou revitalizaci se začleněním dětského hřiště. V další části Hostavického potoka proběhne revitalizace s maximálním respektováním lesních výsadeb. Okolo ústí Štěrboholského potoka se bude jednat o přírodní revitalizaci toku Hostavického potoka.

Cílem stavby je revitalizace vodního toku a okolní nivy, zvýšení biotopové nabídky lokality a biodiverzity, doplnění vymezených prvků územního systému ekologické stability a zlepšení architektonické a rekreační funkce jako součást městské zeleně. Asanací a revitalizací bude navráceno devastované území do krajiny s jeho možným využitím pro rekreační účely. V území budou provedeny vegetační úpravy původními dřevinami, bude přemodelován terén a pomocí terénních úprav bude vytvořeno nové meandrující korýtko potoka Rokytky v nivě.

Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka na pozemcích parc. č. 1331/17 (orná půda), parc. č. 1335/2 (lesní pozemek), parc. č. 1335/3 (lesní pozemek), parc. č. 1336/1 (zahrada), parc. č. 1337 (zahrada), parc. č. 1338/1 (lesní pozemek), parc. č. 1338/2 (lesní pozemek), parc. č. 1339/1 (lesní pozemek), parc. č. 1339/3 (ostatní plocha), parc. č. 1339/4 (lesní pozemek), parc. č. 1339/6 (lesní pozemek), parc. č. 1340/2 (orná půda), parc. č. 1340/3 (vodní plocha), parc. č. 1340/4 (ostatní plocha), parc. č. 1340/18 (vodní plocha), parc. č. 1340/30 (lesní pozemek), parc. č. 1340/31 (vodní plocha), parc. č. 1340/34 (vodní plocha), parc. č. 1340/35 (vodní plocha), parc. č. 1618/1 (vodní plocha), parc. č. 1618/3 (vodní plocha), parc. č. 1618/4 (vodní plocha), parc. č. 1618/5 (vodní plocha), parc. č. 1618/6 (vodní plocha), parc. č. 1618/7 (vodní plocha), parc. č. 1618/16 (vodní plocha), parc. č. 1618/24 (vodní plocha), parc. č. 1619/6 (vodní plocha), parc. č. 1619/7 (vodní plocha) v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 1018/1 (vodní plocha), parc. č. 1019/1 (vodní plocha) v katastrálním území Hostavice, parc. č. 263 (ostatní plocha), parc. č. 264 (ostatní plocha), parc. č. 268 (ostatní plocha), parc. č. 269/3 (ostatní plocha), parc. č. 269/4 (orná půda), parc. č. 269/5 (orná půda), parc. č. 269/6 (orná půda), parc. č. 269/8 (orná půda), parc. č. 270/4 (ostatní plocha), parc. č. 275 (ostatní plocha), parc. č. 278/1 (lesní pozemek), parc. č. 278/2 (ovocný sad), parc. č. 357/6 (ostatní plocha), parc. č. 538 (vodní plocha), parc. č. 540 (vodní plocha), parc. č. 541 (ostatní plocha), parc. č. 547 (vodní plocha), parc. č. 549 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrdlořezy.

Tato revitalizace navazuje na již dříve provedenou revitalizaci toku Rokytky v suchém poldru Čihadla v roce 2007/2008. Suchý poldr se zde nachází v místech, kde ještě v 18 století byl velký rybník, který byl ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby suchého poldru bylo pak koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno a opevněno betonovými tvárnicemi. V rámci revitalizace byl zde Svépravický potok zde byl odkloněn na sever až k přilehlému lesu a soutok Hostavického potoka s Rokytkou byl posunut dále po proudu. V místě původního soutoku vznikly rozšířením a prohloubením původních koryt dvě tůně. Další tůně vznikly z původního koryta Rokytky a jsou propojeny s novým mělkým korytem, které vede v několika obloucích středem suchého poldru. Původní koryto Rokytky bylo mimo tůně zasypáno. Nové meandrující koryto Rokytky je vedeno velkým obloukem zleva původního koryta, které bylo v rámci revitalizace zrušeno.

Úřad městské části Praha 9 nařídil ústní jednání spojené s místním ohledáním na místě na den 2.10.2012 v 10:00se schůzkou pozvaných na Úřad MČ P9, odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 – Vysočany místnost č.246.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Úřadu městské části Praha 9.

Zakázku na „Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka“ již v roce 2011 získala společnost Šindlar s.r.o. za nabídkovou cenu 398 000 Kč bez DPH.

Blíže viz také starší publikované články:

Revitalizace Rokytky u Hrdlořez

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Revitalizace-Rokytky-u-Hrdlorez.html

Revitalizace Hostavického potoka mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Revitalizace-Hostavickeho-potoka-mezi-Dolnimi-Pocernicemi-a-Jahodnici.html

Přidělení veřejné zakázky na Revitalizaci Rokytky

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Prideleni-verejne-zakazky-na-Revitalizaci-Rokytky.html

http://www.praha14.cz/deska_ext/MCP9_ver_vyhl_zahaj_riz_revit_Rokytky_Host_potoka_310812.pdf

» Přejít na článek Revitalizace Rokytky a Hostavického potoka na webu http://www.praha14.cz/deska_ext/.

Ke stažení: MCP9_ver_vyhl_zahaj_riz_revit_Rokytky_Host_potoka_310812.pdf, 135 kB;
uzemni_rozhodnuti_revit_Rokytky_Host_potoka_310812.pdf, 164 kB;
revitalizace_Rokytka_Hrdlorezy-1-3.jpg, 46 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011