Hlavní menu:

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Vyhlášení přírodní památky Xaverovský háj

Vyhlášení přírodní památky Xaverovský háj

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce oznámení OZP-8802/2012 o možnosti seznámit se s návrhem na vyhlášení PP Xaverovský háj a návrhem plánu péče a oznámení veřejnou vyhláškou OZP-8803/2012 o možnosti seznámit se s návrhem na vyhlášení PP Xaverovský háj a návrhem plánu péče.

Jedná se o nové vyhlášení zvláště chráněného území chráněného již od roku 1982, rozšířeného o část evropsky významné lokality Blatov a Xaverovský háj. Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000, byla v prostoru přírodní památky navržena evropsky významná lokalita Blatov a Xaverovský háj. Česká republika se zavázala, že nejpozději do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu zajistit územní ochranu celé této lokality.

Hlavním motivem ochrany je dubový les zastoupený v několika přirozených typech - Dubohabřiny, staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních, lipová doubrava, biková doubrava, bezkolencová doubrava. Rozloha navržené přírodní památky je asi 101 ha.

Návrh plánu péče pro tuto přírodní památku je navrhován na období let 2013 až 2022.

Návrh na vyhlášení přírodní památky Xaverovský háj bude společně s návrhem plánu péče zveřejněn po dobu 90 dnů na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha-mesto.cz) a dále také na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz). S návrhem plánu péče se lze seznámit na odboru životního prostředí, Jungmannova 35, Praha 1, 4. poschodí, dveře č. 412, vždy v úřední dny; pondělí 12 – 17h, středa od 8 - 18 hod.

Historie

Xaverovský háj v minulosti náležel k velkostatku Dolní Počernice. V předbělohorské době byl velkostatek v držení rodu Čejků z Olbramovic. V 2. polovině 17. stol. patří po řadu let Colloredům. Od 18. stol. jej postupně drží rody Swers, Ehrenfeldové, Dohalští a Enisové. Od počátku druhé poloviny 19. stol. je velkostatek Dolní Počernice v majetku rodiny Derecsenyi až do první pozemkové reformy, kdy velkostatek koupila pražská obec. V roce 1953 převzal tento majetek čsl. stát, v roce 1956 převzaly správu Státní lesy. Organizačně bylo území zařazeno k polesí Újezd nad Lesy, nejdříve Lesní závod Brandýs n. Labem, později LZ Zbraslav. Dnes patří lesy do majetku hl.m. Prahy. Převážná část území patří do katastru obce Dolní Počernice, malá část okolo rybníků na S patří k obci Horní Počernice, cíp na V území pak do k.ú. Běchovice.

V období 1950-1959 v lesním hospodářském plánu pro LHC Úvaly byly lesní porosty obhospodařovány ve dvou hospodářských skupinách: les vysoký s obmýtím 90 let a les nízký s obmýtím 40 let. K původnímu lesnímu komplexu byly přičleněny v letech 1950 až 1972 původní zemědělské pozemky, určené k zalesnění a to jsou současné mladší porosty v západní části území, skupinovitě i jednotlivě smíšené se zastoupením dubu, lípy, dubu červeného, javoru klenu, jasanu většinou amerického, topolu kanadského, borovice černé a modřínu.

V letech 1979 a 1981 bylo realizováno odlesnění v západní části Xaverovského háje pro výstavbu dálničního okruhu ve výměře 2,62 ha. Od území Xaverovského háje byl oddělen západní cíp chráněného území, čímž byla ztracena souvislost celého území. Nebyl zde ani realizován ekodukt, který by mohl alespoň částečně zajistit kontinuitu chráněného území. Tím bohužel se zcela ztratila souvztažnost obou částí PP a oddělený cíp chráněného území nemá pro přírodní památku velký význam.

Ke stažení: Navrh-na-vyhlyhjlaseni_PP_Xaverovsky_Haj.pdf, 2 MB;
PP_Xaverovsky_Haj-2.jpg, 97 kB;
PP_Xaverovsky_Haj_katastralni_mapa.jpg, 303 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011