Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Obytný soubor Broumarská - sever + jih
22.10.2008 - Broumarská S + J opět v pozornosti médií
V MF DNES 22. října 2008 byl zveřejněn článek "V Kyjích se hádají: byty, nebo tenis?". V článku zazněla zajímavá myšlenka "Není možné, aby výstavba sloužila jen sportu a rekreaci. Finance se developerům musí vrátit.". Tak to tedy je - základní hledisko je, aby se investice developerům vrátila. Veřejný zájem, zájmy občanů, uvážlivé hospodaření s obecním majetkem není asi tou prioritou radnice. Blíže viz článek MF DNES.
 24.2008 - Prodej pozemků okolo Broumarské ulice opět neschválen
Jedním z bodů z programu 9.zasedání Zastupitelstva m.č. Praha 14 byl návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská sever + jih. Jedná se téměř o 50000 metrů čtverečních pozemků za téměř 100 mil. Kč (nabídky byly v rozmezí 84 - 96 mil. Kč). Již na 5. zastupitelstvu městské části Praha 14, které se konalo dne 27. 9. 2007, nebyl návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská sever + jih schválen. Nyní se tato situace opakovala. Při hlasování o jednotlivých nabídkách společnosti Invenio, s.r.o. a konsorcia FINEP Vysočany, a.s. a Czech Trading, a.s. nebyla Zastupitelstvem Prahy přijata ani jedna předložená nabídka.
 20.2008 - Pozemky okolo Broumarské ulice jsou opět na prodej
Občanské sdružení Kyjský občanský klub nesouhlasí s prodejem cenných pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská sever + jih na mohutnou zástavbu v sousedství kostela sv. Bartoloměje v Kyjích (národní kulturní památka) a historického jádra obce Kyje, která vyhovuje především nabídkám a záměrům developerských firem. Při zadání výběrového řízení bylo potřebné brát ohled na mínění občanů, kteří jsou mnohdy rozčarováni změnami a necitlivými stavebními zásahy v naší Městské části a identifikovat skutečné potřeby občanů městské části. Zpracování návrhů využití těchto pozemků se mělo uskutečnit až na základě urbanistické studie a především diskuse s občany. Také projednávání návrhu na prodej v jednotlivých komisích Rady městské části Praha 14 - vyzněla negativně a většina komisí návrh na prodej neschválila - nevybrala žádnou z předložených nabídek. Prodej těchto cenných pozemků byl již jednou neschválen a z posledního jednání byl tento bod jednání stažen a tak se stalo prosazení tohoto prodeje věcí politického vyjednávání a lobingu developerů.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se domnívá, že prodej a následné zastavění uvedeného pozemku je problematickým krokem, který v budoucnu přinese více problémů než přínosu a městská část se zabaví posledního většího volného pozemku, který je v majetku městské části. Blíže viz také sekce Broumarská S-J tohoto webu.
Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.
 20.6.2008 - Prodat či neprodat? Zastavět, či nezastavět pozemky v Kyjích?
Občanské sdružení Kyjský občanský klub je toho názoru, že Praha 14 a Kyje jsou vystaveny nevybíravému tlaku ze strany developerských firem a je potřebné, aby zastupitelé pečlivě a zodpovědně zvažovali každý krok, který hrozí nevratně proměnit podobu obce a zhoršit její životní prostředí. Domníváme se rovněž, že při posuzování skutečných potřeb a priorit obce by měl být brán větší ohled na mínění občanů, kteří jsou mnohdy rozčarováni změnami a necitlivými stavebními zásahy v naší Městské části. Nyní je příležitost přizvat veřejnost k rozhodování o budoucí podobě jejich obce a otevření veřejné diskuse o této a dalších souvisejících plochách v centrální části Prahy 14 a historického jádra Kyjí, která by definovala vizi zdravého, dlouhodobě udržitelného rozvoje obce.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub se domnívá, že prodej a následné zastavění uvedeného pozemku je problematickým krokem, který by neměl být učiněn dříve, než bude důkladně zvážena jeho smysluplnost a prospěšnost pro obec a její obyvatele, zejména nyní, kdy jsou mnozí obyvatelé obce znepokojeni rychlým úbytkem přírodních ploch za účelem bytové výstavby.
 20.6.2008 - Anketa Broumarská - sever + jih
V souvislosti s probíhajícím územním řízením na umístění stavby Obytný soubor Broumarská - sever + jih jsme připravili následující malou anketu, ve které se můžete vyjádřit k této navrhované stavbě.
17.06.2008 - Prodej pozemků v Kyjích - Broumarská sever + jih
Rada městské části Praha 14 přijala dne 16.6.2008 usnesení č. 348/RMČ/2008 k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih, ve kterém souhlasí s prodejem pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih dle záměru zveřejněného od 19 .10.2007. Dále souhlasí s postoupením nabídek společnosti Invenio, s.r.o., Společnosti ekonomických poradců, s.r.o. a Konsorcia FINEP Vysočany a.s. a Czech Trading a.s. k rozhodnutí Zastupitelstvu městské části Praha 14.
16.06.2008 - Jednání Komise územního plánování - 2.6.2008
Dne 2.6.2008 proběhlo jednání 13. komise územního rozvoje. Hlavní bod jednání - pokračování v jednání o nabídkách uchazečů na odkup pozemků při Broumarské ulice u Kyjského rybníku - obytný soubor Broumarská Sever + Jih. K bližšímu posouzení byly předloženy nabídky firem: Invenio s.r.o, Společnost ekonomických poradců s.r.o., Konsorcium firem FINEP. Doplněné informace k podaným nabídkám uchazečů na odkup pozemků MČ Praha 14 situovaných severně a jižně od ul. Broumarské byly podnětem k obšírné diskusi všech přítomných členů. V diskusi zaznívali převážně připomínky poukazující na důležitost a historickou hodnotu zájmového území, na nedořešený areál Telefonica O2 (dochází ke změně vlastníka), či bývalého "UNIPu", na část pozemků na jižní straně Broumarské u autobusové zastávky, ale i vazby na zalesněný vrch Čihadla a připravovaný projekt rekreačního parku U Čeňku. Zda bez těchto návazností je v současné době vhodné se rozhodnout pro konkrétní záměr některého uchazeče, či až po vyjasnění majitelů těchto nemovitostí a pojmout komplexní řešení pro historické jádro Starých Kyjí.
Komise územního plánování nevybrala žádnou z nabídek. Blíže viz zápis 13. komise územního rozvoje jednání dne 2.6.2008.
16.06.2008 - Jednání Komise životního prostředí - 4.6.2008
Dne 4.6.2008 proběhlo jednání 10. komise životního prostředí. Hlavní bod jednání Obytný soubor Broumarská Sever + Jih - prodej pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníku. K bližšímu posouzení byly předloženy nabídky firem: Invenio s.r.o., Myslíkova 23, Praha 1, IČ: 27228738, Společnost ekonomických poradců s.r.o., Smetanova 8, Brno, IČ: 25292234, Konsorcium firem FINEP Vysočany a.s., Václavské nám. 1/846, Praha 1, IČ: 27913147 a Czech Trading a.s., Ocelářská 799, Praha 9, IČ: 60717165. Členové KŽP se seznámili s jednotlivými nabídkami a v diskusi jednotlivé nabídky projednali. V průběhu diskuse zazněl názor pozemky v tuto chvíli neprodávat. Komise životního prostředí doporučila firmu INVENIO. Blíže viz zápis z 10. komise životního prostředí ze dne 4.6.2008.
17.4.2008 - Opět probíhají jednání o prodeji pozemků Broumarská S+J
Na 22.4.2008 jsou zastupitelé MČ Praha 14 svoláni na panelovou diskusi ohledně úplatného převodu pozemků č. 79/1, č. 79/4, č. 80/1, č. 81, č. 84/1, č. 84/2 v k. ú. Kyje "Broumarská - sever + jih". Panelová diskuse proběhne 22.4.2008 od 16:00 hodin v budově Galerie Prahy 14, nám. Plk Vlčka č.p. 686. Na této diskusi jednotliví zájemci o koupi (Invenio, s.r.o., Czech Trading, a.s., Coctail Media, s.r.o., Společnost ekonomických poradců, s.r.o., Konsorcium FINEP Vysočany, a.s. a Czech Trading, a.s.). V komisích ÚMČ P14 již proběhla jednání o podaných nabídkách na prodej pozemků Broumarská S+J a komise pro životní prostředí, dopravy a komise územního plánování nedoporučily k dalšímu projednávání žádnou z předložených nabídek.
Opět probíhají jednání o prodeji pozemků Broumarská S+J
V komisích ÚMČ P14 proběhla jednání o podaných nabídkách na prodej pozemků Broumarská S+J.
Komise pro životní prostředí (jednání 4.2.2008) z předložených nabídek nedoporučila k dalšímu projednávání žádnou nabídku a dále doporučuje upřesnit zadavatelem požadavky na využití daného území.
Komise dopravy (jednání 4.2.2008) v souladu se svým předchozím usnesením ze dne 13.8.2007 ve věci Broumarská Sever-Jih nevybrala žádný projekt a doporučuje území využít k volnočasovým aktivitám místních občanů. Všechny předložené varianty zvyšují zátěž na stávajících komunikacích.
Komise územního plánování (28.1.2008) ve svém usnesení konstatovala, že požaduje doplnění u všech nabídek o jednotlivé funkční náplně, jejich kapacitu, množství, rozsah; u nabídky č. 4 ještě o aktuální informaci majetkových poměrů a objasnění navrženého ekonomického postupu.
 19.10.2007 - Zveřejnění záměru na zpracování návrhu funkčního využití území vymezeného pozemky v k. ú. Kyje
Městská část Praha 14, na základě usnesení č. 606/RMČ/2007 Rady MČ Prahy 14, zveřejňuje záměr na zpracování návrhu funkčního využití území vymezeného pozemky v k. ú. Kyje (č. 79/1, č. 79/4, č. 80/1, č. 81, č. 84/1, č. 84/2 o celkové výměře 50 850 m 2) s právem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k úpravě majetkoprávních vztahů po realizaci návrhu na výše specifikovaných pozemcích a to formou úplatného převodu minimálně částí pozemků zastavěných budovami za kupní cenu, která v celkové ploše pozemků neklesne ve svém průměru pod částku ve výši 1 500 Kč/m 2. Pozemky budou po dobu realizace návrhu užívány na základě nájemní smlouvy za cenu ve výši minimálně 30 Kč/m 2/rok. Zájemci mají právo k tomuto záměru předložit své nabídky nejpozději do 19. 11.2007, 12:00, na adresu Úřadu městské části Praha 14. Blíže viz text oznámení na úřední desce.
 21.9.2007 - Pozemky u Kyjského rybníka se zatím prodávat nebudou
Zastupitelé Prahy 14 ve čtvrtek 27. září neschválili prodej pozemků u ulice Broumarské. Pro prodej lukrativních, zelených pozemků u Kyjského rybníka, kde mohla vyrůst bytová zástavba, zvedlo ruku menšina ze zastupitelů. Radnice se tak zřejmě vrátí k původním plánům prodeje pouze zastavěných částí. Zdroj Pražský denník 29.9.2007.
 20.8.2007 Lidé nechtějí u rybníka sídliště
V Pražském deníku dne 20.8.2007 vyšel článek "Lidé nechtějí u rybníka sídliště". V článku jsou informace o prodeji pozemků okolo Broumarské ulice u Kyjského rybníka. Blíže viz článek. http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rybnik20070820.html.
 6.8.2007 - Prodej pozemků okolo Broumarské ulice
Dne 6.8.2007 proběhlo jednání komise územního rozvoje na kterém byla projednávána jako jeden z bodů jednání také nabídka zájemců k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská sever+jih. MČ Praha 14 obdržela celkem 11 nabídek, z nichž 3 byly doručeny po termínu zveřejnění záměru a nebyly otevřeny. Členům komise byl předložen seznam osmi nabídek s nabízenými cenami v Kč/m2, které vyhověly výzvě zveřejněné na úřední desce MČ P14. Dalším dokument, který členové komise obdrželi, byl seznam pěti otázek zaslaný pěti firmám, jejichž cenová nabídka převýšila částku 1500 Kč/m2, a odpovědí na tyto otázky. Otázky se týkaly podnikatelských záměrů jednotlivých zájemců v oblasti tzv. "seniorského bydlení", způsobu využití sportovních a kulturních zařízení, vybudovaných v rámci areálu, pro veřejnost, řešení dopravy v klidu, údržby nezastavěných ploch apod. Členové komise se shodli, že na základě těchto nedostatečných podkladů nebylo možno stanovit pořadí. Starosta, který byl jednání přítomen podal informaci, že se jedná o průběžné informace a že v současné době byly vybrané firmy vyzvány k předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Dále starosta informoval o možnosti realizovat (z výtěžku prodeje pozemků-více jak 60 mil. Kč) záměr na vybudování tzv. "seniorského bydlení" na pozemcích parc.v 201/1 a pare. č. 201/2, k.ú. Černý Most (Čihadla), které jsou ve vlastnictví státu (PFČR) a MČ Praha 14 bude žádat o bezúplatný převod na hl. m. Prahu tak, aby mohly být naší městské části předány do svěřené správy nemovitostí. Členové komise dále diskutovali o účelu tohoto prodeje, využití pozemků i záměrů jednotlivých firem, které směřují k dalšímu navýšení objemu stavby a umístění stavby vzhledem k historickému jádru obce Kyje a kostelu sv. Bartoloměje.
 3.7.2007 - Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"
Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) o celkové rozloze 49476 m2 nebyly zatím prodány. Projednávaný bod č. 18. "Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"" byl z programu jednání 4. Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 28.6.2007 při jeho zahájení stažen z programu jednání. Rada MĆ P14 již dříve schválila záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č. 324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007), a zveřejnila výzvu na Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje.
MČ Praha 14 obdržela celkem 11 nabídek, z nichž 3 byly doručeny po termínu zveřejnění záměru a nebyly otevřeny. Nabídky, které vyhověly podaly společnosti Corneta Reál, a. s. (1850,- Kč/m2), JR GROUP PLUS, s.r.o. (1800,- Kč/m2), Czech Trading, a. s. (1640,- Kč/m2), FINEP Vysočany, a. s. (1550,- Kč/m2), IPRO, s. r. o. (1550,- Kč/m2), OS SATURATUS (1 318,50,- Kč/m2), Lipnická, s. r. o. (1305,- Kč/m2), INDELEC CZ, a. s. (1 235,- Kč/m2). Čtyřem zájemcům, s nejvyšší nabídkou jejichž cenová nabídka převýšila částku 1500 Kč/m2, byl zaslán soubor doplňujících otázek, které měly upřesnit nabídku v oblasti bydlení pro seniory (kapacita "seniorského bydlení", výše předpokládané měsíční platby, využití sportovních a kulturních zařízení, vybudovaných v rámci areálu, pro veřejnost, rozsah poskytovaných služeb, řešení dopravy v klidu, údržba zeleně a způsob propojení severní a jižní části). O prodeji pozemku se bude zřejmě rozhodovat na Zastupitelstvu v září 2007.
 3.7.2007 - Návrh k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih
Rada MČ Praha 14 přijala na svém zasedání dne 3.7.2007 usnesení č. 419/RMČ/2007 k návrhu prodeje pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih.
Dle tohoto usnesení se Rada MČ Praha 14 seznámila s nabídkami obdrženými ke zveřejněnému záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih", se souborem doplňujících informací o využití pozemků a s informací o počtu žádostí podaných městské části Praha 14 o umístění v domově pro seniory.
Dále tímto usnesením doporučila se dále nezabývat nabídkami, ve kterých navržená kupní cena nepřevyšuje částku 1500 Kč/m 2 a využít finanční prostředky získané z prodeje pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih na realizaci projektu "bydlení pro seniory"
 20.6.2007 - Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"
Na program jednání 4. jednání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se koná 28.6.2007 od 14.15 hodin je také bod Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih". Zajímavé je, že Rada P14 schválí záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č. 324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007), zruší staré usnesení k prodeji (usnesení č. 472/RMČ/2005), schválí výzvu a zveřejní Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje bez potvrzení tohoto způsobu prodeje Zastupitelstvem MĆ P14. Termín odevzdání nabídek se celkem zajímavě kryje s termínem konání Zastupitelstva Prahy 14 (28.6.2007).
Stále však je ještě v platnosti usnesení Zastupitelstva Prahy 14 (usnesení č. 58/ZMČ/2005) k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována.
 10.6.2007 - Jak budují bydlení s pečovatelskou službou na Praze 21?
V Újezdském zpravodaji č. 5/2007 (Újezdu nad Lesy - Městská část Praha 21) byl zveřejněn článek "O domu pro seniory se bude jednat v červnu" ve kterém je popisován způsob zajištění výstavby domu pro seniory, který v Újezdu nad Lesy chybí. V Praze 21 to plánují tak, že obec poskytne investorovi pozemky. Ten pak vybuduje objekt odpovídající ceně těchto pozemků a předá ho městské části, která jej bude vlastnit a také provozovat. V tomto zařízení provozovaném obcí budou klienti platit za standardní služby dotované ceny.
Na zbylých pozemcích si investor postaví budovu, kterou bude provozovat sám za tržních podmínek. Městská část dohlédne na to, aby sloužil daným účelům, tedy aby se jednalo o služby pro seniory a byl v souladu s územním plánem a architektonickou představou. Údajně díky možnosti získat finance z EU mají investoři o podobné projekty zájem.
V Praze 14 je odhadem asi tak 13% občanů nad 60 let, tedy z celkového počtu 40.000 občanů, je to poměrně velké číslo a Dům sociálních služeb Městské části Praha 14 má v současné době kapacitu 24 lůžek. Dle dalšího demografického vývoje se bude procento starších občanů dále zvyšovat. V celé Praze se procento občanů nad 60 let pohybuje okolo 20%.
Blíže viz článek "O domu pro seniory se bude jednat v červnu".
 10.6.2007 - Prodej pozemků okolo Broumarské ulice
V souvislosti s připravovaným prodejem probíhá v komisích Rady MČ Prahy 14 prezentace některých zájemců (Czech Trading.,a.s. a LIPNICKÁ s.r.o.). Také Komise životního prostředí dne 30.5.2007 měla prezentaci společnosti LIPNICKÁ s.r.o. - záměr výstavby, která vychází a respektuje již vydané územní rozhodnutí - Broumarská Sever - Jih.
Na komisi pro územní plánování, dne 23.4.2007, proběhla prezentace společnosti Czech Trading.,a.s. jejichž zástupce p.Ing. Kokoška seznámil přítomné se záměrem na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské. areál pro seniory se zajištěním a doplněním služeb občanské vybavenosti (ordinace, zdravotnická a rehabilitační funkce, balneoprovoz, víceúčelový sál, restaurace, divadlo, obchody, a další). Dle informace tohoto zástupce by měsíční nájemné mělo být okolo 30.000,- Kč. Takto koncipovaný záměr však nepřináší téměř žádný prospěch obyvatelům (seniorům) Prahy 14 v oblasti zajištění rozšíření poskytovaných služeb v této oblasti, které by byly dostupné této skupině občanů. Blíže viz text zveřejněného záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka.
 3.7.2007 - Prodej pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"
Lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice) o celkové rozloze 49476 m2 nebyly zatím prodány. Projednávaný bod č. 18. "Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"" byl z programu jednání 4. Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 28.6.2007 při jeho zahájení stažen z programu jednání. Rada MĆ P14 již dříve schválila záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka (usnesení č. 324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007), a zveřejnila výzvu na Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kyje.
 24.5.2007 - Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka
Úřad městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce záměr na prodej pozemků u Kyjského rybníka.
Jedná se o lukrativní pozemky u Kyjského rybníka v ústí Rokytky (okolo Broumarské ulice o celkové rozloze 49476 m2.
Ve zveřejněném záměru je podmínkou realizace komplexu určeného k všeobecné péči o seniory s bezpečným propojením jeho součástí přes komunikaci Broumarská, s možností využití kulturních, sportovních, rekreačních a společenských funkcí komplexu pro veřejnost s navazující podmínkou, že kupující převezme za úplatu stávající dokumentaci pro územní řízení. Zároveň má být zřízeno věcné břemeno přístupu veřejnosti na pozemky, které jsou předmětem kupní smlouvy a nebudou zastaveny budovami.
Kromě společnosti Czech Trading.,a.s., která se zajímala o výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou (předpokládaný počet 240 bytů, počet parkovacích míst 183 v garážích, 21 míst na povrchu v jižní části, koeficient podlažní ploch 0,99 by znamenal změnu územního plánu a další navýšení objemu staveb, včetně mostu přes Broumarskou ulici), zajímá se o převzetí a zrealizování Obytného souboru Broumarská sever+jih podle platného územního rozhodnutí, včetně jeho rozsahu a účelu využití také Ing. Horáček- jednatel spol. LIPNICKÁ, která realizuje obytné objekty Na hrádku a rozestavěný objekt na sídlišti Černý Most - Ocelkova ulice.
 24.5.2007 - Anketa Broumarská - sever + jih
V souvislosti s probíhajícím územním řízením na umístění stavby Obytný soubor Broumarská - sever + jih jsme připravili následující malou anketu, ve které se můžete vyjádřit k této navrhované stavbě.
 24.5.2007 - Zveřejnění záměru na prodej pozemků u Kyjského rybníka
Rada MČ P14 přijala usnesení č. 324/RMČ/2007 ze dne 22.05.2007 s přílohou s vyjádřením městské části Praha 14 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih" (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) za průměrnou minimální cenu 1200 Kč/m2.
 25.4.2007 - Návrh na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské
Dne 23.4.2007 proběhlo jednání komise územního rozvoje Se záměrem na výstavbu komplexu bydlení s pečovatelskou službou při ul. Broumarské seznámil přítomné p.Ing. Kokoška- zástupce společnosti Czech Trading.,a.s.. Představil komplex jako areál pro seniory se zajištěním a doplněním služeb občanské vybavenosti (ordinace, zdravotnická a rehabilitační funkce, balneoprovoz, víceúčelový sál, restaurace, divadlo, obchody, a další). Na základě zpracované vstupní studie je předpokládáno 240 bytů, počet parkovacích míst 183 v garážích, 21 míst na povrchu v jižní části, koeficient podlažní ploch 0,99.
Komise územního rozvoje vzhledem k tomu, že:
  1. předložený záměr překračuje stávající míru využití (kód D)
  2. doprava v klidu neodpovídá platným předpisům
  3. koeficient zeleně není splněn
  4. je necitlivě navržen vstup do historického jádra doporučuje upravit záměr dle uvedených požadavků
Blíže viz zápis.
 27.10.2006 - Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, přezkoumal na základě odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub a sdružení Ateliér pro životní prostředí o.s. a změnil rozhodnutí odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9. Námitky a připomínky KOK a Atelieru pro životní prostředí všechny zamítnul.
 10.11.2006 - Změna rozhodnutí OVD ÚMČ Praha 14
Změna rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy Úřadu MČ Praha 14. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací orgán, vydal rozhodnutí, kterým mění vydané rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" vydaném Odborem výstavby a dopravy Úřadu MČ Praha 14. Zároveň také rozhodl o odvolání občanského sdružení Kyjský občanský klub a Ateliér pro životní prostředí o.s. jejich podané připomínky k navrhované stavbě zamítnul. Blíže viz text změny rozhodnutí vydané stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy.
 4.8.2006 - Oznámení o podaném odvolání a výzva k vyjádření Broumarská S+J
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy Oznámení o podaném odvolání a výzva k vyjádření k navrhované stavbě "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě odvolání občanské sdružení Kyjský občanský klub a Ateliér pro životní prostředí.
 19.7.2006 - Odvolání proti rozhodnutí - Obytný soubor Broumarská - sever +jih
Úřad m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". V tomto rozhodnutí zamítnul téměř všechny podané připomínky a proto se Kyjský občanský klub se proti rozhodnutí odvolal, blíže viz text podaného odvolání.
 12.7.2006 - Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská"
Úřední deska - Úřad m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje".
 17.5.2005 - Ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Dne 16.5.2006 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Občanské sdružení KOK podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí.
Zásadním problémem této stavby je, že obytný soubor je přeinvestovaný, veřejný prostor s totálně vytěženými pozemky, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha a ve svěřené správě Městské části Praha 14. Jedná se o zábor centrálního městského, celospolečensky cenného pozemku, který by mohl být využit jiným, než komerčním způsobem na byty a komerční prostory. Mohly by to být, například celoměstsky atraktivní objekty nebo občansky atraktivní objekty na místní úrovní - sportovní vybavení s možností trávení volného času, kulturní a společenské vybavení, místo setkávání (centrum sídla), souvislá plocha zeleně v dostupné vzdálenosti pro občany apod.
S ohledem na místní podmínky, uprostřed navrhovaného obytného souboru vede Broumarská ulice, která je maximálně dopravně zatížená (téměř 20.000 vozidel v obou směrech za den), hluk v chráněném vnějším prostoru bytů přesahuje 60 dB/A/eq v denní době (06.00 - 22.00 hod) a o 50 dB/A/eq v noční době (22.00 - 06.00 hod). To znamená, že nejsou dodrženy zákonné hygienické limity a to i při využití všech opravných koeficientů (základní limit stanovený v zákoně je 50 dB/A/eq v denní době a 40 dB/A/eq v noci). Dále se jedná o narušení charakteru přírodního parku, charakteristiky místa a historického jádra Kyjí s farou a kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích (národní kulturní památka). Mohutné objekty s plochou střechou nerespektují současné měřítko zástavby a vše se podřizuje komerčnímu zájmu zaměřenému na výstavbu bytů a komerčních ploch, kterým se stane tato plocha obchodním bulvárem se zcela potlačenou původní funkcí a posláním přírodního parku Klánovice - Čihadla a okrajem centra historické zástavby Kyjí.
Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Broumarská S-J.
 10.5.2006 - Anketa Broumarská - sever + jih
V souvislosti s probíhajícím územním řízením na umístění stavby „Obytný soubor Broumarská - sever + jih“ jsme již dříve připravili následující malou anketu, ve které se můžete vyjádřit k této navrhované stavbě.
Pokud nám chcete zaslat další doplňující názory na tuto anketu nebo navrhovanou stavbu obytného komplexu „Obytný soubor Broumarská - sever + jih“, použijte prosím formulář na konci dotazníku, naši návštěvní knihu anebo zašlete e-mail na adresu kyjeok@seznam.cz.
 12.4.2006 - Pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ P14 oznámil veřejnou vyhláškou, po doplnění podkladů, pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje", které bylo přerušeno rozhodnutím čj.OVD/506/05/ŠIKM ze dne 15.8.2005.
Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na den 16. května 2006 (úterý) v 9.30 hodin, schůzkou pozvaných na místo stavby, sraz před provozovnou Kamenictví na ul.Broumarská, Praha 9 - Kyje. Blíže viz oznámení o Pokračování územního řízení "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje".
V souvislosti s probíhajícím územním řízením na umístění stavby „Obytný soubor Broumarská - sever + jih“ jsme také připravili následující malou anketu, ve které se můžete vyjádřit k této navrhované stavbě.
 5.10.2005 - Listy Prahy 14 č. 10/2005 - Obytný soubor Broumarská
Listy Prahy 14 č. 10/2005 otiskly článek Ing. Jany Lebedové, vedoucí Odboru územního rozvoje, Obytný soubor Broumarská. Článek informuje o připravovaném projektu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih", který je intenzivně připravován již od minulého roku. O zveřejnění těchto informací usiluje KOK již delší dobu. Jeden z členů KOK napsal o tomto projektu článek, který byl zaslán již 13.4.2005 redakci listů Prahy 14 a byl odmítnut k otištění. Potom bylo oznámeno, že bude redakčně zkrácen a doplněn komentářem redakce a vyjádřením odborného útvaru ÚMČ Praha 14. Vzhledem ke značnému zkrácení článku a komentáři, který byl delší než text článku kok odmítlo otištění zkrácené a komentované verze článku.
Původní znění článku zpracovaného Kyjským občanským klubem
 15.09.2005 - k řešení majetkoprávního vztahu investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih
Zastupitelstvo MČ P14 na svém 15. zasedání souhlasí usnesením č. 58/ZMČ/2005 s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována.
Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi vystoupil Ing.Tůma, který vyjádřil nesouhlas se stavbou v této oblasti, Ing.Froněk doplnil, že předložená dokumentace bere v úvahu problém stoleté vody. Poté pan Zubec navrhl, aby do smlouvy budoucí investor stavby zakomponoval do plánů stavby S+J mimoúrovňový přechod ulice Broumarská. Na připomínku Ing. Štěpaře, CSc., že tuto dokumentaci nebylo možno shlédnout, vystoupili předsedové příslušných komisí a výborů, kteří potvrdili projednávání tohoto materiálu na jejich jednáních.

Majetkoprávní vztah bude řešen formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) budou ponechány ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14.
 8.9.2005 - Usnesení Rady MČ P14 472/RMČ/2005 k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - S+J
Rada MČ P14 souhlasí usnesením č. 472/RMČ/2005 s řešením majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81, 84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14.
Návrh bude předložen k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14.
 24.8.2005 - Přerušení řízení - Obytný soubor Broumarská - sever +jih
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou výzvu k doplnění předloženého návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje" a to nejpozději do 31.7.2006.

Doplnění předloženého návrhu je na základě připomínek a námitek k navrhované stavbě, které byly podány občanským sdružením Kyjský občanský klub. Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě.
 12.8.2005 - Smlouva na zpracování urbanisticko-architektonické studie okolí kostela sv. Bartoloměje
ÚMČ Praha 14 uzavřel smlouvu č. 192/05, se společností VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o., o dílo na zpracování urbanisticko-architektonické studie okolí kostela sv. Bartoloměje. Společnost VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o. (Ing.arch. K. Valouch) již prováděla variantní zastavovací studii návrhu úpravy Broumarské ulice s navrženými variantami: varianta B, varianta C, varianta D, varianta E. Společnost VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o. dále prováděla stanici technické kontroly pro osobní automobily RWTUV v Praze (Černý Most), bytové domy Praha-Horní Počernice ulice Bojanovská> a návrh parkoviště pro zákazníky firmy ExtraAuto v Praze 14.
 5.7.2004 - Diskuzní fórum - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih"
Na www stránkách Prahy 14 proběhla diskuse k tématu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih"
 20.7.2005 - Ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje"
Dne 21.7.2005 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Občanské sdružení KOK podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také občanské sdružení Za Hutě krásnější a Ateliér pro životní prostředí.

Zásadním problémem této stavby je, že obytný soubor je přeinvestovaný, veřejný prostor s totálně vytěženými pozemky ve vlastnictví Hlavního města Praha, ve svěřené správě Městské části Praha 14. Jedná se o zábor centrálního městského, celospolečensky cenného pozemku, který by mohl být využit jiným než komerčním způsobem na byty a komerční prostory, například pro celoměstsky atraktivní objekty nebo občansky atraktivní objekty na místní úrovní - sportovní vybavení s možností trávení volného času, kulturní a společenské vybavení, místo setkávání (centrum sídla), souvislá plocha zeleně v dostupné vzdálenosti pro občany apod.

S ohledem na místní podmínky, uprostřed navrhovaného obytného souboru vede Broumarská ulice, která je maximálně dopravně zatížená (téměř 20.000 vozidel v obou směrech za den), hluk v chráněném vnějším prostoru bytů přesahuje 60 dB/A/eq v denní době (06.00 - 22.00 hod) a o 50 dB/A/eq v noční době (22.00 - 06.00 hod). To znamená, že nejsou dodrženy zákonné hygienické limity a to i při využití všech opravných koeficientů (základní limit stanovený v zákoně je 50 dB/A/eq v denní době a 40 dB/A/eq v noci).

Dále se jedná o narušení charakteru přírodního parku, charakteristiky místa a historického jádra Kyjí s farou a kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích (národní kulturní památka). Mohutné objekty s plochou střechou nerespektují současné měřítko zástavby a vše se podřizuje komerčnímu zájmu zaměřenému na výstavbu bytů a komerčních ploch, kterým se stane tato plocha obchodním bulvárem se zcela potlačenou původní funkcí a posláním přírodního parku Klánovice - Čihadla a okrajem centra historické zástavby Kyjí.
 20.7.2005 - Rady městské části Praha 14 č. 392/RMČ/2005
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 392/RMČ/2005 k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována. Rada městské části Praha 14 se seznámila s variantami řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje" k pozemkům, na kterých bude stavba realizována uvedenými v příloze č. 1 a uložila rozpracovat varianty 1, 3, 6 a 7 majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby a předložit je k dalšímu projednání.
 19.7.2005 - Zveřejňování informací v Listech prahy 14 - občané (ne)přátelé radnice?
Od minulého roku je intenzivně připravován na Praze 14 projekt "Obytný soubor Broumarská - sever + jih". Jeden z členů OS Kyjský občanský klub napsal o tomto projektu článek, který byl zaslán 13.4.2005 redakci listů Prahy 14. Článek nebyl přijat k otištění do květnového čísla pro údajný nedostatek místa. Při návštěvě starosty, Ing. Miroslava Froňka, starosta přislíbil, že bude možné otisknout článek v prázdninovém dvojčísle 7/8 Listů Prahy 14. Článek byl opět, s drobnými úpravami, 13. června 2005 zaslán redakci listů Prahy 14 k otištění.

Před redakční uzávěrkou však bylo redakcí Listů Prahy 14 oznámeno, že celý článek bude redakčně zkrácen a doplněn komentářem redakce a vyjádřením odborného útvaru ÚMČ Praha 14. Původní text článku byl zkrácen zhruba o tři čtvrtiny, takže došlo k narušeni stavby celého textu i oslabeni argumentace a komentář zabírá více než 2/3 plochy.

Za této situace, po přečtení nabízené verze, občanské sdružení odmítlo zkrácené a komentované zveřejnění a požadovali jsme otištění plného znění, tak jak byl článek zaslán.

Není to první případ odmítnutí zveřejnění článku zaslaného občanským sdružením z Prahy 14. Otázkou tedy je, proč se občané Prahy 14 nemají dovědět o připravované stavbě, která je umístěna na veřejném pozemku a je připravována z veřejných prostředků? Čí jsou tedy vlastně listy Prahy 14?
Původní znění článku zpracovaného Kyjským občanským klubem
 8.6.2005 - Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení územního řízen veřejnou vyhláškou na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Obytný soubor Broumarská - sever +jih, Praha 14 - Kyje". Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na den 21. července 2005 (čtvrtek) v 9.30 hodin před provozovnou Kamenictví na ul.Broumarská, Praha 9 - Kyje.
2.5.2005 - Návštěva u p. starosty, Ing. Miroslava Froňka
Člen KOK p. Petr Štulc napsal článek do Listů Prahy 14 o připravované stavbě obytného souboru Broumarská sever + jih. Článek nebyl přijat k otištění do květnového čísla pro údajný nedostatek místa a z důvodu rozhodování Rady MČ P14 o úpravách projektu, realizace nebo zastavení realizace projektu. Starosta přislíbil, že bude možné otisknout článek v prázdninovém dvojčísle 7/8 Listů Prahy 14.
 3.3.2005 - Rozhodnutí MŽP - potvrzení rozhodnutí OŽP MHMP "Obytný soubor Broumarská sever + jih"
Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí, ve kterém potvrzuje rozhodnutí OŽP MHMP-123507/2004/OZP-V-969/R-256/Hu ze dne 2.12.2004, ve věci umístění stavby "Obytný soubor Broumarská sever + jih". Blíže viz náhledy rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Námitky podané občanským sdružením Kyjský občanský klub a Atelier pro životní prostředí Ministerstvo životního prostředí zamítlo.
 22.12.2004 - Odvolání proti rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje" ve kterém souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků vodní tok Rokyka, Kyjského rybníka, údolní nivy vodního toku Rokyka dle předložené projektové dokumentace a uděluje souhlas s umístěním stavby v přírodním parku Klánovice-Čihadla.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu zásadního narušení znaků a hodnot krajinného rázu, vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci a bez použití metodiky pro hodnocení míry zásahů do jednotlivých složek krajinného rázu, odvolal (blíže viz podané odvolání KOK).
 2.12.2004 - Rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje" ve kterém souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků vodní tok Rokyka, Kyjského rybníka, údolní nivy vodního toku Rokyka dle předložené projektové dokumentace a uděluje souhlas s umístěním stavby v přírodním parku Klánovice-Čihadla. Námitky podané občanskými sdruženími Atelier pro životní prostředí a Kyjský občanský klub byly zamítnuty.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá. Blíže viz již dříve podané dopis s vyjádřením KOK.
 25. 10. 2004 - Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje"
V rámci správního řízení podalo KOK na Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 9 - Kyje". Blíže viz dopis s vyjádřením KOK.

 27.11.2003 - Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, kterou byla provedena změna míry využití území:
  • Kód C3 pro plochu SVM (území smíšené městského typu) severně od ulice Broumarská byl změněn na D3 v celé stávající ploše.
  • Kód C3 pro plochu SVM (území smíšené městského typu) jižně od ulice Broumarská byl změněn na D3 v v části plochy SVM - zbývající část je C3.
  • V ploše SVM/D3 severně od ulice Broumarská nepřesáhne koeficient podlažních ploch (KPP) 0,69.
  • V ploše SVM/D3 jižně od ulice Broumarská nepřesáhne koeficient podlažních ploch (KPP) 0,65.
Tímto způsobem bylo možné prosadit v daném území masivní zástavbu městského typu s polootevřené bloky a objekty, která tvoří souvislou uliční frontou. Dále bylo umožněno zvýšit podlažností objektů, počet bytů, komerčních prostor pro podnikání a zvýšit celkovou míru využití území. Blíže viz text změny U 0132/2003, původní a nový stav ve výkresů, příloha úpravy mapa a řez.
 4.11.2003 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 573/RMČ/2003
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 573/RMČ/2003 k vyhodnocení veřejné zakázky podle ust. § 49 b zákona č. 199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská", ve kterém byla vyhodnocena a schválena nabídka předložená spol. BOMART, s.r.o., kancelář Severovýchodní 1474/65 , Praha 4 jako nejlépe splňující podmínky výzvy.
 30.9.2003 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 531/RMČ/2003
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 531/RMČ/2003 k vyhlášení veřejné zakázky podle ust. § 49b zákona č.199/1994 Sb., na zhotovení dokumentace pro územní řízení "Obytný soubor Broumarská". Usnesení obsahuje text výzvy a seznam dodavatelů, kteří budou osloveni a jmenování komise pro posouzení nabídek.
 1.10.2002 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 538/R/2002
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 538/R/2002 ke studii na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská, ve kterém Rada městské části Praha 14 souhlasí se zpracováním studie na úpravu směrné části územního plánu HMP při ul. Broumarská.
 28.5. 2002 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 324/R/2002
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 324/R/2002 k návrhu na realizaci urbanistického záměru situovaného na pozemcích jižně od ulice Broumarská, kde Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem pozemků jižně od ulice Broumarská ve smyslu územního rozhodnutí a ukládá připravit podmínky k zadání výběrového řízení na pronájem pozemku na výstavbu nájemních bytů.
 30.10. 2001 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 751/R/2001
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 751/R/2001 k vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje", kde Rada městské části Praha 14 schvaluje vyjádření Městské části Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor jižně od ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje" odboru územního rozhodování MHMP.
 6.2.2001 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/R/2001
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/R/2001 k návrhu Urbanistické studie Kyje - Praha XIV, Rada městské části Praha 14 schvaluje Urbanistickou studii Kyje -Praha XIV. včetně doplňku, ve kterém jsou zohledněny připomínky a je ověřen soulad s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy.
 28.11. 2000 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/R/2000
28.11. 2000 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/R/2000 k dokumentaci "obytného souboru ul. Broumarská", zajištění územního rozhodnutí a dořešení právních úkonů s tím spojených, Rada městské části Praha 14 souhlasí s dokončením projednávání zpracované dokumentace "obytného souboru ul. Broumarská- jižní část "a se získáním územního rozhodnutí.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890