Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Havarijní plánování
Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:
- předcházet vzniku závažných chemických havárií,
- dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad.

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:
7.5.2008 - Projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn
Oddělení krizového řízení vydalo na úřední desce oznámení k veřejnému projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn, s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice z důvodu fůze společností Český Plyn, Satalice spol. s.r.o. (původně Český Plyn k.s.) a Český Plyn s.r.o. Bezpečnostní zpráva bude uložena po dobu 30 dnů na Úseku krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1072, Praha 9. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Bezpečnostní zprávy společnosti Flaga Český Plyn s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Po uvedenou dobu může taktéž každá fyzická a právnická osoba uplatnit písemné vyjádření k bezpečnostní zprávě.
8.11.2007 - Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Další informace naleznete v sekci bezpečnost - krizové situace webu MČ Praha 14.
8.11.2007 - Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn k.s.
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Plnírny Satalice, Český Plyn k.s. (stáčecí stanoviště železničních cisteren a autocisteren, dva kulové zásobníky na propan-Butan), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
8.11.2007 - Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
 1.2.2006 Vnější havarijní plán společnosti Linde Technoplyn a.s.
Na úřední desce - Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor krizového řízení oznámení občanům Městské části Praha 14, že Magistrát hl.města Prahy předkládá k vyjádření veřejnosti elektronickou podobu Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování stanovenou v okolí objektu společnosti Linde Technoplyn a.s. Výrobní centrum Praha podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.353/1999 Sb.
Havarijní zóna určená Magistrátem hl.m.Prahy ( č.j.: 6898/2004/zóna) je ohraničena ulicemi Objízdná, Nedokončená, Průmyslová a rovnoběžkou jižně cca 100 m s ulicí U Technoplynu.
Vnější havarijní plán byl zpracovaný Hasičským záchranným sborem hl.m.Prahy a je uložen po dobu 30 dnů na Oddělení krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bratří Venclíků 1072, Praha 9. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Vnějšího havarijního plánu nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie a uplatnit písemné vyjádření.
Blíže viz text oznámení.
 9.9.2005 - Schválení bezpečnostní zprávy LINDE TECHNOPLYN a. s.
Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, jako orgán výkonu státní správy v přenesené působnosti a jako správní úřad v přenesené působnosti na úseku prevence závažných havárií schvaluje bezpečnostní zprávu objektu Výrobně distribuční centrum LINDE TECHNOPLYN a. s. Praha, ve znění přepracované a aktualizované verze ze dne 30.3.2005 doplněné o novou analýzu rizik (příloha č. 10) dne 9.6.2005. Rozhodnutí obsahuje 6 podmínek s termínem splnění od 31.10.2005 do 31.11.2005.
Blíže viz Rozhodnutí MHMP a Vyjádření k bezpečnostní dokumentaci od Ministerstva pro životní prostředí.
 15.8.2005 - Vnější havarijní plán společnosti Český Plyn, k.s
V souladu s § 13, odst. 2 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů oznamuje ÚMČ P14, že Magistrátem hl.m. Prahy byl Úřadu městské části Praha 14 zaslán Vnější havarijní plán společnosti Český Plyn, k.s. - Plnírna Satalice v elektronické podobě.
Vnější havarijní plán byl zpracován Hasičským záchranným sborem hl.m.Prahy v souladu s § 12 odst.4 zákona č.353/1999 Sb. a bude uložen po dobu 30 dnů na Oddělení krizového řízení Úřadu městské části Praha 14. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Vnějšího havarijního plánu společnosti Český Plyn nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Po uvedenou dobu může taktéž každá fyzická a právnická osoba uplatnit písemné vyjádření k vnějšímu havarijnímu plánu. Blíže viz oznámení na úřední desce. ,

Další informace havarijním plánování naleznete v sekci Havarijní plánování.
3.6.2005 - MHMP zaslal odpověď na ve věci "Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb."
MHMP zaslal odpověď na dopis občanských sdružení ve věci "Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb.". Blíže viz náhledy odpovědi MHMP.
3.5.2005 - schůzka občanských sdružení na území P14 - ochrana přírody a krajiny a bezpečnost
3.5.2005 proběhla schůzka jednotlivých občanských sdružení (Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, Občanské sdružení Rožmberská, Občanské sdružení Jahodnice, 1. občanské sdružení Hloubětín a Za Hutě krásnější) na území P14, které se věnují ochraně přírody a krajiny (dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a účastní se stavebních řízení ve kterých je ohrožováno životní prostředí, zdraví obyvatel a kulturní památky.

Na této schůzce byl projednán:
 • stav vnějších havarijních plánů a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb. týkající se společností Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14 a jsou zařazeny do skupiny B. (zákonná lhůta pro schválení bezpečnostní zprávy, projednání a zveřejnění vnějšího havarijního plánu prošla již před třemi roky)


 • Na této schůzce byl přijat:
 • dopis určený MHMP ve věci "Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb.". Blíže viz příloha.
 • 19.4.2005 - Bezpečnostní zpráva a oznámení o přepokládané zóně havarijního plánování společnosti Linde Technoplyn
  Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami, § 13, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme MĆ P14 občanům Městské části Praha 14, že lokalita mezi ulicemi : Průmyslová - Nedokončená, Objízdná - U Technoplynu, se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Linde Technoplyn, a.s. se sídlem Praha 9 - Kyje.
  Občané se mohou s návrhem bezpečnostní zprávy seznámit - nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie (bude uložena po dobu 30 dnů na Oddělení krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1072, Praha 14) a uplatnit své písemné vyjádření k této Bezpečnostní zprávě (do 19.5.2004).
  Blíže viz oznámení na vývěsce ÚMČ Praha 14 .
  19.4.2005 - Požáry v Technoplynu
  V posledním období dvou roků byly v Technoplynu Praha 14, U Technoplynu 1324, celkem dva rozsáhlé požáry:
  24.2.2004 v 14:36 hod - Jednotky HZS hl.m.Prahy likvidovaly požár ve skladu technických plynů v prostoru tzv. velké rampy u nádrže s kapalným kyslíkem O2. Zásahem se podařilo zamezit přenesení požáru na další objekty a uchránit tak hodnoty za cca 10 milionů Kč. Požárem bylo zničeno čerpadlo kyslíku - Cryopump, typ RP, r.v. 1991, včetně elektromotoru a el. rozvodnice. Příčinou vzniku požáru byla technická závada čerpadla - zadření. Škoda 3,000.000 Kč.
  Fotografie ze zásahu viz http://www.mvcr.cz/hasici/hzs_kraj/praha/galerie/p040224a/index.htm

  27.3.2003, 04,35 hodin - požár plnírny lahví kde zasahovaly jednotky HZS hl.m.Prahy, stanice č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 s jednotkami HZS ČD, HZS METRO, HZS MITAS, HZS BARVY-LAKY a SDH Kolovraty a SDH Dolní Měcholupy. Během odpouštění cca 7 kg plynu ze svazku 16 tlakových nádob došlo k explosivnímu hoření acetylenu a následnému požáru v oblasti ventilů svazku lahví. Lahve nevybuchly a tak se po lokalizaci požáru v 05,38 hodin za současného intenzivního ochlazování podařilo sestavu lahví odtransportovat na volné prostranství a jejich dalším chlazením byl případ v 06,23 hodin likvidován.
  Příčinou vzniku explosivního hoření a požáru byla nepředpokládaná změna v provozu - uvolnění plnicí hadice k jednotlivé lahvi s následnou destrukcí uzávěru. Při události nebyl nikdo ani zraněn. Vznikla hmotná škoda, která byla vyčíslena podnikem ve výši 1,5 milionu Kč, následné škody, vzniklé výpadkem výroby se počítají na miliony korun denně
  Fotografie ze zásahu viz http://www.mvcr.cz/hasici/hzs_kraj/praha/galerie/p_plyn
  LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha
  duben 2005 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

  červenec 2004 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

  listopad 2002 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,
  Plyn k. s.
  listopad 2004 - Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení schválil, podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona Č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, bezpečnostní zprávu objektu Plnírna Satalice provozovatele Český Plyn k.s.,

  červenec 2004 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

  září 2003 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

  listopad 2002 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,
  Základní pojmy havarijního plánování
  Bezpečnostní program prevence závažné havárie - dokument zpracovaný provozovatelem, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení.

  Bezpečnostní zpráva - dokument zpracovaný provozovatelem, který obsahuje program s podrobným zpracováním hodnocení rizika závažné havárie, hodnocení rozsahu možných škod a popis preventivních bezpečnostních opatření v objektu nebo zařízení.

  Vnitřní havarijní plán dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků uvnitř objektu nebo u zařízení (zpracovává provozovatel).

  Vnější havarijní plán - dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků v okolí objektu nebo zařízení (MHMP stanoví zónu havarijního plánování a vypracuje pro ni vnější havarijní plán na základě dodaných podkladů od provozovatele).

  © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890