Hlavní menu:

09.01.2013, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

Připomínky k záměru EIA podalo také OS Rožmberská

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
Připomínky k záměru EIA podalo také OS Rožmberská

Připomínky k záměru EIA pro záměr „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“ podalo také občanské sdružení Rožmberská.

Občanské sdružení Rožmberská je značně znepokojeno uvedeným stavebním záměrem, který zásadním způsobem mění ráz krajiny v okolí plánované stavby a znehodnocuje investici HMP do krajinných úprav přírodního parku Čihadla, realizovanou v minulých letech. Podle zástupců občanského sdružení Rožmberská nepatří takto koncipovaná stavba do obydlené oblasti, neboť znehodnocuje bydlení obyvatel.

Občanské sdružení Rožmberská požadujeme provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu zejména pro jeho vliv na životní prostředí, zdraví občanů a krajinný ráz i přírodní a historické hodnoty v bezprostředním okolí navrhované stavby.

Blíže viz text připomínek.

..............................................

Občanské sdružení Rožmberská

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor životního prostředí

Jungmanova 35

110 00 Praha 1

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro záměr „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“

Na základě ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), podáváme tímto v zákonné lhůtě k oznámení záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice následující

nesouhlasné vyjádření.

Občanské sdružení Rožmberská je značně znepokojeno uvedeným stavebním záměrem, který zásadním způsobem mění ráz krajiny v okolí plánované stavby a znehodnocuje investici HMP do krajinných úprav přírodního parku Čihadla, realizovanou v minulých letech. Podle našeho názoru nepatří takto koncipované stavba do obydlené oblasti, neboť znehodnocuje bydlení obyvatel v okolí z následujících důvodů:

a) doprava

V ranní a odpolední špičce je doprava v ulicích Českobrodská, Broumarská a Průmyslová za hranicí únosnosti. Výrazně zhoršená propustnost uvedených ulic vede k nedodržování jízdních řádů vozidel městské hromadné dopravy. Situace se neustále zhoršuje také probíhající bytovou stavební činností, která nadále dopravní poměry zhoršuje. Projekt se vůbec nezmiňuje o skutečnosti, že v konceptu územního plánu je i výstavba kontejnerového překladiště s výjezdem na Průmyslovou a návaznou dopravou po Českobrodské.s plánovaným pohybem 1100 nákladních vozidel denně. Také vedlejší důsledky nadměrné dopravy poškozují obyvatelstvo. V současné době bylo v okolí ulice Broumarské likvidováno celkem 10 poruch vodovodního řadu s následkem omezené dodávky vody v období svátků. Tyto poruchy lze považovat za důsledek nadměrného dopravního zatížení. Nadměrná dopravní zátěž způsobuje také vysoké imise a hlukovou zátěž.

b) imise

Měřicí stanice imisí Kyjský hřbitov, která je nejblíže předmětné lokalitě každoročně po řadu měsíců indikuje překročení norem imisí NOx a prachu. Přesto výsledky této stanice nebyly zahrnuty do expertních posudků, které naopak vycházely z údajů vzdálených měřicích míst. Podstatně horší výsledky byly v minulosti indikovány na křižovatce Rožmberská x Českobrodská, ze kterých vyplývalo, že zde imise překračovaly normy systematicky a byla změřena kvalita vzduchu horší než na magistrále u Muzea. Tato stanice byla bohužel zlikvidována v důsledku stavební činnosti, avšak poměry se nezměnily.

c) hluková zátěž

Zvýšení hlukové zátěže lze očekávat jak v důsledku rozšíření nákladní dopravy, tak i provozem kotelny o výkonu 700 kW. V obou případech prakticky neexistuje opatření ke snížení hluku a po realizaci stavby nebude možno její důsledky omezit. Navíc se stavba má realizovat v oblasti mezi dvěma železničními tratěmi, které samy o sobě způsobují značný hluk. V minulosti proběhlo měření hluku v blízké ulici Rožmberské,, kde bylo konstatováno překračování hlukové normativní meze o cca 10 db, přičemž je provoz na této komunikaci nižší než na zmíněné Broumarské.

d) zátěž v období výstavby

Stavební činnost zásadním způsobem ovlivňuje charakteristické ukazatele imisí a hluku podstatně více než v posuzovaném provozním období. Analýza tohoto období provedena nebyla a je zjevně zanedbávána.

Závěrem lze konstatovat, že expertní posudky předložené se záměrem se vyznačují řadou zjevných nedostatků. Bohužel není dostatek času na detailní analýzu záměru, který byl předložen zřejmě záměrně v době svátků s minimálním prostorem pro seznámení se s projektem. Jednoznačně lze však konstatovat, že projekt obsahuje řadu vad a vede ke zhoršení životního prostředí obyvatel Prahy 14.

Požadujeme proto provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu, tedy závěr zjišťovacího řízení navrhujeme v tom smyslu, aby byl záměr dále posuzován a Magistrát hl.m. Prahy uložil podle § 7 odst. 5 zák.č. 100/2001 Sb. oznamovateli, aby zpracoval variantní řešení záměru.

Pokud by závěr Magistrátu hl.m. Prahy vyzněl ve smyslu, že záměr nebude posuzován, žádáme o jasně zformulované odůvodnění, které se může stát předmětem přezkumu dle čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, a Aarhuské úmluvy ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 53/2004, Sdělení MZV č. 124/2004 Sb.

Za OS Rožmberská

Ing. Vratislav Štěpař, CSc.

E-mail: vstepar@seznam.cz

Ke stažení: Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice-05-1.jpg, 1 MB;
CocaCola-4.jpg, 119 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice-07.jpg, 718 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011