Hlavní menu:

09.01.2013, autor: SZ P14, kategorie: Coca Cola Kyje

Strana zelených Prahy 14 podala připomínky k záměru stavby skladu Coca Cola

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 

Strana zelených Prahy 14 podala na Odbor životního prostředí magistrátu hlavního města Prahy vyjádření k dokumentaci pro záměr „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“.

Rada MČ P14 vyslovila jasné NE stavbě nové skladovací haly Coca-ColaStrana zelených Prahy 14 prostudovala předloženou dokumentaci zjišťovacího řízení EIA a zásadně nesouhlasí se zveřejněným záměrem na výstavbu monobloku nové plně automatizované skladovací haly a haly expedice ve stávajícím areálu Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Je to zejména proto, že hala bude mít rozměry cca 150 x 115 m a výšku cca 36 m (atika), a má být umístěna v těsné blízkosti přírodního parku Klánovice – Čihadla. Dopad na krajinný ráz a životní prostředí je devastující. V dané oblasti jsou postupně realizována opatření směřující k posílení celkové ekologické stability a estetické hodnoty městské krajiny (revitalizace suchého poldru, revitalizace toku Rokytky a Štěrboholského (Hostavického) potoka, revitalizace parku u Hostavického zámečku, realizace parku V Čeňku, který má celoměstský význam. Navrženou stavbou by tyto investice byly zcela znehodnoceny.

V předložené dokumentaci je výrazně podceňován vliv stavby na krajinný ráz městské krajiny i životní prostředí a občany. Navrhovaná stavba skladovací haly Coca-Cola se jeví jako nový a zcela zbytečný zdroj znečistění ovzduší, který bude tuto oblast nadále trvale zatěžovat. Přitom je toto území již dnes zahrnuto mezi lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší a překračovanými limity znečistění.

Pití Coca Coly nyní neškodí jen zdraví občanů po jejich konzumaci, ale má poškozovat také životní prostředí a krajinný ráz v Praze.

Blíže viz podané připomínky.


DOPORUČENĚ - podatelna MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor životního prostředí

Jungmanova 35

110 00 Praha 1

Č. j.: S-MHMP-1559111/2012/OZP/VI/EIA/844-1/Be V Praze dne 27. 12. 2012

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro záměr „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“

Dne 18.12.20102 bylo na úřední desce MČ Praha 14 zveřejněno oznámení k záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice". Na základě ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), podáváme tímto v zákonné lhůtě k oznámení záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice následující

nesouhlasné vyjádření

Oznámení má následující nedostatky:

Navrhovaná stavba nové skladovací haly Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. není v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhovaný záměr (plocha dopravního vybavení stavby) částečně zasahuje do plochy izolační zeleně, což je pouze výjimečně přípustné a samotná stavba je umístěna do plochy VN (nerušící výroby a služeb s koeficientem F. Vlastní stavba zde překračuje stanovené koeficienty pro tuto plochu. Soulad s územním plánem může být pouze při zásadní redukci objemu a kapacity navrhované stavby.

Stavba bude mít zásadní vliv na estetickou kvalitu krajiny – do městské krajiny určené rekreačnímu využití a významným podílem bydlení v rodinných domcích bude umístěn areál budov a komunikací, které i v rámci ČR nemají co do rozsahu, výšky a umístění porovnání. Vliv na rekreační využívaní městské krajiny bude značný, protože budovu o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m nelze v této městské krajině s výrazně rekreačním charakterem přehlédnout.

Širší okolí navrhované stavby je charakterizováno jako rekreační území a do budoucna je tato funkce dále posilována (vybudování rekreačního parku V Ćeňku). Jedná se o značné veřejné prostředky, v řádech stovek milionů korun, které budou navrhovanou stavbou skladu znehodnoceny. Stejně tak již investované prostředky do rozsáhlé revitalizace retenční nádrže Čihadla, která je největší a nejrozsáhlejší přírodě blízkou revitalizací vodních toků v Praze a okolí, a další navazující revitalizace Čihadla II (Svépravický potok a potok Chvalka), rekonstrukce a odbahnění rybníku Martiňák a revitalizace Rokytky a Hostavického potoka. Další investice jsou směřovány do parku, kde je umístěn hostavický zámeček (od navrhované stavby je park oddělen pouze tratí ČD). Předpokládá se, že celá lokalita se stane, spolu s parkem V Čeňku vyhledávaným místem rekreace Pražanů.

Rozsáhlý skladový objekt, zejména svojí výškou 36 m, ale také půdorysem 150 x 115 m bude mít z hlediska krajinného rázu významnou dominantní strukturu a zcela zásadním způsobem bude krajinný ráz městské krajiny ovlivňovat. Negativní zásah do krajinného rázu, který bude vyvolán realizací záměru „Nová skladovací hala“ při ul. Českobrodské, areál Coca-Cola“, je potřebné považovat za zásadní a v předložené dokumentaci byl tento vliv bagatelizován.

V předložené dokumentaci je výrazně podceňován vliv stavby na krajinný ráz městské krajiny a životní prostředí. Zákon v §12 zakazuje narušení krajinného rázu bez ohledu na to, je-li významné, nebo méně významné. Navíc hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je velmi subjektivní a identifikované vlivy jsou bagatelizovány.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Navrhovaná stavba může vzhledem ke své výšce ovlivnit dílčí krajinné scenérie, výrazně však nezasáhne krajinná panoramata ani nesníží zásadním způsobem kvalitu cenných dílčích scenérií v rámci přírodního parku Klánovice – Čihadla. Z hlediska zásahu do pozitivních znaků vizuální charakteristiky se jedná o slabý až středně silný zásah. Pozitivních znaků, souvisejících především s vizuálním projevem krajinných prvků a struktur, je v území málo a vizuálně nejsou navrhovanou stavbou výrazně ovlivněny. Přítomné znaky nemají jedinečný charakter.“

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože navrhovaná stavba, vzhledem ke své výšce a objemu (rozměry cca 150 x 115 m a výška cca 36 m), zásadním způsobem zasahuje krajinná panoramata a vhledem ke vzdálenosti cca 200 metrů od hranice přírodního parku Klánovice – Čihadla ovlivňuje také kvalitu cenných dílčích scenérií v rámci přírodního parku Klánovice – Čihadla i historického jádra Hostavic (cca 300 metrů). Historické jádro obce Hostavice s parkem a zámečkem a nivou potoka Rokytka a Hostavického potoka spolu se zástavbou rodinných domků je vizuálně zcela zjevným projevem krajinných prvků a struktur městské krajiny a přírodě blízké krajiny.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Pro oblast krajinného rázu 31 Počernické údolí Rokytky (vymezenou v rámci ÚAP HMP) je doporučeno zvýšit ochranu před zastavěním v širším okolí Rokytky s ostrohem Horky a Xaverovským hájem. Vzhledem ke značné vzdálenosti nebude předkládaným záměrem ovlivněna ani veduta Horky, ani Xaverovský háj.“

stromS tímto konstatováním nesouhlasíme, protože veduta Horky je ve vzdálenosti cca 800 metrů a údolí Rokytky je ve vzdálenosti cca 500 metrů. V předložené dokumentaci nebyly vybrány pozorovací stanoviště v těchto lokalitách a předloženy zpracované pohledy, které by zhodnotily ovlivnění krajinného rázu z ostrohu Horky a nivy potoka Rokytky (například od hráze suchého poldru Rokytky). Vynikající přírodní hodnota hráze suchého poldru Rokytky po revitalizace je trvale snižována již nyní vizuální viditelností nízkopodlažního objektu závodu Coca Cola. Navrhovaná stavba by potom přestavovala zcela dominantní objekt, který zcela zásadním způsobem snížil estetickou a přírodní kvalitu této investice a tato hala by byla vidět z třetiny až poloviny revitalizovaného území suchého poldru Rokytky. Obdobná situace je u návrší Horka s jižně orientovaným svahem lesa směrem k navrhované stavbě.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Předkládaný záměr tedy představuje slabý až středně silný zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny. Je navržen s ohledem na kritéria krajinného rázu dle odst. 1), § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle tohoto zákona.“

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože se jedná o zcela zásadní zásah do krajinného rázu městské krajiny a silný zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené městské krajiny, která je blízká přírodnímu charakteru. V předložené dokumentaci nebyly vybrány pozorovací stanoviště a předloženy zpracované pohledy, které by zhodnotily ovlivnění krajinného rázu (jedná se zejména o stanoviště umístěné v přírodním parku Klánovice-Čihadla).

V předložené dokumentaci je konstatováno: „V řešeném území nejsou výrazné kulturní dominanty, proto na ně navrhovaná stavba nemůže mít vliv.

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože historického jádro Hostavic je vzdáleno pouze cca 300 metrů od navrhované stavby. Historické jádro obce Hostavice s parkem a zámečkem a nivou potoka Rokytka a Hostavického potoka a spolu se zástavbou rodinných domků je vizuálně zcela zjevným projevem krajinných prvků a struktur městské krajiny a přírodě blízké krajiny a kulturní dominantou. Další kulturní dominantou je historické jádro obce Kyje s kostelem sv. Bartoloměje (ve vzdálenosti cca 1200 metrů). Ves Kyje je písemně doložena už v roce 1052 a kostel sv. Bartoloměje v Kyjích byl založen pražským biskupem Janem II. v letech 1226 – 1236 a postaven v románském slohu jako tzv. tribunový kostel. Na Jahodnici a v Dolních Počernicích jsou urbanisticky cenné soubory rodinné zástavby z první poloviny 20 století.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Navrhovaná stavba je umístěna v terénu a ve vztahu ke stávající zástavbě tak, že se bude vizuálně projevovat zejména v bezprostřední blízkosti. Možnosti vnímání tohoto segmentu krajiny v dálkových pohledech je dosti omezen charakter mírně zvlněné plošiny a rozmanitosti funkčního využití a forem zástavby a potom až v dálkových panoramatických pohledech. Viditelnost nebude způsobovat průmět navrhované stavby do scenérií krajinných celků s přírodními či přírodě blízkými scenériemi. Rovněž vliv na cennou architekturu nebo urbanistickou strukturu či významná místa a areály s historickou hodnotou je možno předem vyloučit.“

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože navrhovaná stavba je umístěna pouze 200 metrů od hranice přírodního parku Klánovice – Čihadla ovlivňuje také kvalitu cenných dílčích scenérií v rámci přírodního parku Klánovice – Čihadla i historického jádra Hostavic (cca 300 metrů). V předložené dokumentaci nebyly vybrány pozorovací stanoviště a předloženy zpracované pohledy, které by zhodnotily ovlivnění krajinného rázu (jedná se zejména o stanoviště umístěné v přírodním parku Klánovice-Čihadla, například z vrchu Horka, od okraje zástavby sídliště Černý Most pod Ocelkovou ulicí nebo z parku v Hostavicích).

V předložené dokumentaci je konstatováno: „V blízkosti záměru nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. Nejbližšími významnými krajinnými prvky ze zákona jsou Hostavický potok a potok Rokytka (vodní toky) se svou nivou (údolní niva), v širším kontextu také lesy (drobné lesní plochy při Hostavickém potoku či zalesněný svah Horky). Realizací záměru může být dotčena niva Hostavického potoka. Vliv na ostatní významné krajinné prvky ze zákona může být vzhledem k poloze a charakteru záměru vizuální, a to pouze v dílčích průhledech. Vliv stavby na významné krajinné prvky je proto v úhrnu hodnocen jako slabý.

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože Hostavický potok je vzdálený cca 300 m a potok Rokytka s meandry (vzdálenost cca 500 metrů) nebo zalesněný svah Horky (vzdálenost cca 800 metrů) jsou jednoznačně ovlivněny a nejedná se pouze o dílčí průhledy. Je potřebné zpracovat vybrat další pozorovací stanoviště a předložit zpracované pohledy, na základě kterých se potvrdí rozsah ovlivnění krajinných prvků navrhovaným záměrem.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Vliv navrhované stavby na hodnoty kulturní a historické charakteristiky je minimální. Záměr leží v blízkosti starých Hostavic, které jsou v Územním plánu hlavního města Prahy vymezeny jako navrhovaná památková zóna a v územně plánovacích podkladech jako historické jádro obce (podobně jako staré Kyje a staré Dolní Počernice). Vliv na historické jádro může být pouze vizuální v dílčích průhledech (fyzicky nenaruší strukturu a charakter historického jádra). Hostavický zámeček s parkem nejsou památkově chráněny, stejně jako zvonička na návsi. Památkově chráněné objekty v Dolních Počernicích a Kyjích jsou od navrhované stavby značně vzdálené a vzhledem k charakteru okolní zástavby (další průmyslové areály, panelové domy, dopravní stavby) se nezmění jejich kontext ani působení v rámci městské krajiny. Záměr se může uplatnit v průhledech ze třetích bodů, kdy se dostane do kontextu se znaky kulturní a historické charakteristiky, tento vliv vzhledem k výše uvedenému je také pouze slabý. V úhrnu lze zásah do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu považovat za maximálně slabý.

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože historické jádro obce Hostavice je vzdáleno pouze cca 300 metrů od navrhované stavby. Historické jádro obce Hostavice s parkem a zámečkem a nivou potoka Rokytka a Hostavického potoka a spolu se zástavbou rodinných domků je zcela zjevným projevem kulturní hodnoty a historické charakteristiky daného území. Další kulturní a historickou charakteristikou je také historické jádro obce Kyje s kostelem sv. Bartoloměje (ve vzdálenosti cca 1200 metrů).

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Navrhovaná stavba zasáhne zčásti nezastavěné plochy pokryté různou nelesní vegetací, trvalými travními plochami a doprovodnou vegetací bezejmenného přítoku Hostavického potoka. Lokalita leží na jižně od hranice přírodního parku Klánovice – Čihadla, uvnitř kterého jsou vymezena i zvláště chráněná území (PR V Pískovně, PP Počernický rybník). Vzhledem k zásadě předběžné opatrnosti a vzhledem k dimenzím stavby nelze vyloučit v dílčích průhledech vizuální vliv na cennější přírodní lokality v rámci přírodního parku. Vzhledem k terénu a vizuálním bariérám lze tento vliv považovat za slabý, přičemž nedojde k fyzickému narušení přírodní hodnoty těchto lokalit, a to vzhledem k charakteru provozu záměru ani zprostředkovaně. Výstavbou bude ovlivněno vlastní staveniště (louky, doprovodná vegetace), ovšem tento zásah není možno hodnotit jako závažný. V úhrnu lze tedy vliv stavby na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky považovat za slabý.

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože v předložené dokumentaci nebyly vybrány pozorovací stanoviště a předloženy zpracované pohledy, které by zhodnotily vliv navrhované stavby na zvláště chráněná území (PR V Pískovně, PP Počernický rybník). Pouhé konstatování, že „Vzhledem k terénu a vizuálním bariérám lze tento vliv považovat za slabý, přičemž nedojde k fyzickému narušení přírodní hodnoty těchto lokalit, a to vzhledem k charakteru provozu záměru ani zprostředkovaně.“ Je nedostatečné.

V předložené dokumentaci je konstatováno: „Po zprovoznění záměru nové skladovací haly bude dopravně hluková situace v dotčeném území obdobná, mírně snížená a bude se pohybovat v denní i noční době pod hranicí hygienického limitu pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Vzhledem k přeskupení dopravy a k bariérovému účinku nové budovy dojde v posuzovaném území k akusticky nevýznamným změnám v poklesu hladin hluku. Tyto změny však nebudou subjektivně vnímatelné a nebudou mít vliv na vznik nových nadlimitních stavů v posuzovaném území. U nejbližších hlukově chráněných prostor bude ve stavu budoucím limit spolehlivě plněn. Z výpočtových modelů pro provoz záměru (pohyb po účelových komunikacích a provoz technologických zdrojů hluku) vyplývá, že celkový provoz záměru nebude mít v budoucnu významný akustický vliv na hlukovou situaci v posuzovaném území a nebude zdrojem nových nadlimitních stavů.

S tímto konstatováním nesouhlasíme, protože na jiných místech dokumentace je konstatováno, že dojde ke zvýšením intenzity nákladní dopravy nad 3,5t o 87 vozidel za 24 hodin na Českobrodské ulici. Intenzita nákladní dopravy dle našeho názoru podhodnocená a po zprovoznění navrhovaného skladu společnosti Coca Cola by nadměrně zvýšila již tak dopravě přetíženou Českobrodskou ulici. Vjezd a výjezd z areálu Coca Cola na Českobrodskou ulici a vjezd do areálu z Českobrodské ulice je již nyní z hlediska dopravy kritický. V dopravních špičkách se tvoří kolony vozidel, které najíždějí nebo vyjíždějí z areálu a vytvářejí tak dopravní překážky na Českobrodské ulici. Již v současné době je kapacita jednotlivých křižovatek k Průmyslovému okruhu a Pražskému okruhu nedostatečná. Provedená rozptylová studie vychází z podkladových údajů na stanicích imisního monitoringu na Praze 9 Vysočany a Praze 10 Průmyslová (obě tyto stanice jsou několik kilometrů vzdálené) a nebere ohled na hodnoty monitorované v bezprostředním okolí navrhované stavby. V okolí navrhované stavby jsou 4 měřící stanice (Kyjský hřbitov, MŠ Jahodnice, Lipenské náměstí a Vlkovická – zahradní kolonie). Na základě naměřených údajů je patrné, že pravidelně dochází k překračování imisních limitů, zejména na stanici Kyjský hřbitov. Průjezd lehkých nákladních vozidel i těžkých kamionů přinese další navýšení emisí oxidu dusičitého (NO2) a tím dojde k dalšímu radikálnímu zhoršení kvality ovzduší v celé lokalitě. Pro snížení rizika je potřebné vyloučit i lehkou nákladní dopravu po ulici Broumarská, která tvoří spojku mezi ulicí Českobrodskou a Chlumeckou.

I z těchto důvodů:

 • Požadujeme zpracování dopravní studie, která objektivně posoudí vliv provozu záměru na dopravní situaci v ulici Českobrodská.
 • Požadujeme zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv pojezdů automobilů denně na hlukovou situaci v Kyjích a jeho rezidenčních částech podle cílové kapacity skladu a případného rozšíření výroby v prostorech závodu Coca Cola.
 • Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která by objektivně prokázala vliv provozu záměru na imisní situaci v okolí záměru a okolí souvisejících komunikací (vzhledem k tomu, že provedená rozptylová studie vychází z podkladových údajů na stanicích imisního monitoringu na Praze 9 Vysočany a Praze 10 Průmyslová (obě tyto stanice jsou několik kilometrů vzdálené) a nebere ohled na hodnoty monitorované v bezprostředním okolí navrhované stavby. V okolí navrhované stavby jsou 4 měřící stanice (Kyjský hřbitov, MŠ Jahodnice, Lipenské náměstí a Vlkovická – zahradní kolonie).
 • Požadujeme zpracování dokumentace EIA a řádné zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. Požadujeme zpracování variant záměru.
 • Při provozu podobné stavby s pojezdy a parkováním stovek vozů nelze vyloučit vznik havárie či nestandardního stavu, proto je třeba vypracovat havarijní plán areálu, zejm. pro případy úniku většího množství ropných látek z parkujících automobilů, nefunkčnosti systému odkanalizování parkoviště či nefunkčnosti lapačů (záměr v současné podobě s podobnými součástmi stavby dokonce ani nepočítá) nebo dopravní nehoda a její závažné následky (požár apod.)
 • Je potřebné také vyhodnotit rizika zvýšeného počtu nehod na přetížené Českobrodské ulici, která je jednou výjezdovou i příjezdovou trasou do navrhovaného areálu, včetně kapacity křižovatky, která napojuje skladový areál na Českobrodskou ulici.

Závěr:

Je nutné vycházet z faktu, že nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m (atika), již ze své podstaty má zásadní a dlouhodobý vliv na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz a realizace i provoz může významným způsobem ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí.

Vzhledem ke shora uvedeným nedostatkům oznámení, kapacitě a charakteru navrhované stavby jsme přesvědčeni, že není možné k záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“ vydat kladné stanovisko a požadujeme, aby byl záměr dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k rozsahu záměru, především jeho kapacitě a rozsahu, který má negativní vliv na krajinný ráz, životní prostředí, na okolí a související komunikace, by tento záměr znamenal překročení limitů zatížení území a vedl by k protiprávnímu stavu, byl by v rozporu s veřejnými zájmy i s českou právní a ústavní úpravou. Proto je aktuální, aby oznamovatel již nyní zvážil, zda své oznámení nevzít zpět a neplýtvat prostředky a kapacitami na záměr, který nemá z hlediska:

 • nesouladu s územním plánem,
 • veřejného zájmu dotčené oblasti (budování parku U Čeňku, ukončení rozsáhlé revitalizace, která je nejrozsáhlejší přírodě blízkou revitalizací vodních toků v Praze a okolí, toku Rokytky v oblasti retenční nádrže Čihadla a další revitalizace Čihadla II (Svépravický potok a potok Chvalka), rekonstrukce a odbahnění rybníku Martiňák a revitalizace Rokytky a Hostavického potoka),
 • konceptu zeleného pásu Prahy (táhnoucího se od Klánovic do centra města až k Vítkovu),
 • nárůstu dopravy těžké nákladní dopravy,
 • enviromentálních, hygienických a právních,

valnou naději na získání kladného stanoviska EIA a zejména na kladné veřejnoprávní projednání a realizaci.

Požadujeme proto provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu, tedy závěr zjišťovacího řízení navrhujeme v tom smyslu, aby byl záměr dále posuzován a Magistrát hl.m. Prahy uložil podle § 7 odst. 5 zák.č. 100/2001 Sb. oznamovateli, aby zpracoval variantní řešení záměru.

Pokud by závěr Magistrátu hl.m. Prahy vyzněl ve smyslu, že záměr nebude posuzován, žádáme o jasně zformulované odůvodnění, které se může stát předmětem přezkumu dle čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, a Aarhuské úmluvy ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 53/2004, Sdělení MZV č. 124/2004 Sb.

Petr Hukal

Předseda

Strana Zelených ZO Praha 14

e-mail: petr.hukal@zeleni.cz

Ke stažení: Pripominky_EIA_Coca_Cola_SZ.doc, 123 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice_Lomnicka_Pilska-12-4.jpg, 376 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Kyje_Cerny_Most_16.jpg, 226 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011